6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞ ÖTESİ FARKINDALIKLARINA ETKİSİ

6.sınıf Fen ve Teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamasının, öğrencilerin biliş ötesi farkındalıklarına etkisini belirlemeye yönelik bu araştırmada, nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte ele alındığı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, basamaklı öğretim programı uygulamasının, öğrencilerin  biliş ötesi farkındalıklarına etkisini belirlemek amacıyla,  yarı deneysel desenlerden biri olan, öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu desen araştırmanın nitel boyutunda ise, veri çeşitliliğini sağlamak ve nicel bulguları daha anlaşılır kılmak amacıyla, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Malatya merkezde bulunan, Vakıfbank İlköğretim Okulunun 6.sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda; 1., 2., 3. ve 4. alt problemine cevap bulmak amacıyla, çalışma grubu 30’u deney, 30’u kontrol grubunda olmak üzere toplam  60 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasında, olasılığa dayalı örneklem türlerinden “ seçkisiz örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubuna   Yurdakul (2004) tarafından geliştirilen “Biliş ötesi Farkındalık Ölçeği” uygulanmıştır.  Ayrıca, araştırmada uygulama esnasında araştırmacı ve öğrenci günlüklerinden alıntılar yapılarak ve uygulama sonrasında doküman incelemesi yapılarak nitel veriler toplanmıştır. Biliş ötesi farkındalık ölçeği elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini saptamak amacıyla, Shapiro-Wilks değerine bakılmıştır. Yapılan analizler sonucunda,  “biliş ötesi farkındalık ölçeğinin” ön test-son test ile ilgili verilerin analizinde, parametrik testler ve nitel verilerin analizinde ise, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre,  basamaklı öğretim programının öğrencilerin biliş ötesi farkındalıklarının artmasında etkili olduğu görülmüştür.

THE EFFECT OF THE APPLICATION OF LAYERED CURRICULUM ON THE METACOGNITION AWARENESS OF STUDENTS IN THE 6TH CLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON

In this study  determining the effect of the application of layered curriculum in the 6th class science and technology lesson on the metacognition awareness of students, a mixed method in which quantitative and qualitative research patterns are handled together has been used.In the quantitative dimension of the study, the application of the layered curriculum, in order to determine the effects of the metacognition awareness of students, pretest, posttest matching-only  design with control gruop which is one of the quasi experimental designs; in the qualitative dimension of the study, in order to make the quantitative findings more understandable and to provide data variations, the case study which is one of the qualitative survey designs have been used. The study group of the research is the 6th grade students of Vakıfbank Elementary School in the center of Malatya. In the quantitative dimension of the study; in order to find the answers for the1st, 2nd, 3rd and 4th sub problems, the study group consists of 60 students and 30 of whom are in the experiment group and 30 of whom are in the control group. In the study, in forming the experiment and the control groups, of the purposive sample types, “random sampling method” has been used. The study group of the research is “Metacognition Awareness Scale” which is developed by Yurdakul (2004) have been applied.  Besides, In the study during the application, by quoting from the researcher’s  and students’ diaries and after the application, by using semi structured interview forms  and examining documents, the qualitative data have been collected. In order to determine whether the points that are obtained from the Metacognition Awareness Scale show normal distribution, Shapiro-Wilks value has been considered. As a result of the analyses, in the analysis of the data realeted with the pretest-posttest of  “the scale of metacognition awareness of students”  parametric tests have been used.In the analysis of qualitative data and  the methods of descriptive analysis According to the conclusion that are subject to the application of layered curriculum, it is seen that layered curriculum has an effect on the increasing of the students’s metacognition awareness 

___

 • Başbay, A. (2005). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenme sürecine etkileri. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1): 95-116. Biçer, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim yönteminin öğrenci başarısına, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Blackwood, M., Brosnan, C., ve May, B. (2007). Layered curriculum lessons, aligned with the Ohio science content standards, for use in the high school science classroom.Web:http://edhd.bgsu.edu/sbanist/611/final/.../layered.pdf. adresinden 15. 10. 2017’de alınmıştır.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K, Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri.(11.basım). Ankara: Pegem Akademi. Colding, H.D. ( September , 2008). Integrating a layered curriculum to facilitate differentiated ınstruction. ASCD Express, 8 (3). Web:www.ascd.org/ascd_express/vol3/324_toc.aspx adresinden 14 Eylül 2017’de alınmıştır.
 • Cuevas, H.M (2004). Transforming learning into a constructive cognitive and metacognitive activity: use of a guided learner-generated instructional strategy within computer-based training. Uppublished doctor thesis, University of Central Florida Orlando, Florida.
 • Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2010. 7(1), 86-106.
 • Doğan, M. (2010). Bilim ve teknoloji tarihi. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Durukan, E. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 1307- 1319.
 • Gönüllü, İ. (2010). Tıp fakültesi öğrencilerinde öğretimle yönlendirmenin metabilişsel farkındalığa etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Gün, E.S. (2013). The reflections of layered curriculum to learning-teaching process in social studies course. International Journal of Instruction July 2013, 6(2), 87-98.
 • Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri. Millî Eğitim Dergisi, 177, 224-236.
 • Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişki. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Hartman, H. J. (1998). Metacognition in teaching and learning: An introduction. Instructional Science, 26, 1-3.
 • Johnson, K. J. (2007). Layered curriculum for the construction trades: a mathematics curriculum to teach trade students basic math skills to be successful apprentices. Carbondale: Southern Illinois University.
 • Kleitman, S. ve Gibson, J. (2011). Metacognitive beliefs, self-confidence and primary learning environment of sixth grade students. Learning and Individual Differences 21, 728–735. Web:www.elsevier.com/locate/lindif adresinden 11.09.2017’de indirilmiştir.
 • Lai, E.R. (2011). Metacognition: a literature review. Pearson Research Reports. Web: http://www.pearsonassessments.com/ adresinden 11.09.2017’de alınmıştır.
 • LaSovage, A. J. (2006). Effects of using a layered curriculum format of ınstruction ın a high school environmental science energy unit. Unpublished master’s thesis, University of Michigan State, Michigan, USA.
 • Maurer, L.A. (2009). Evaluating the use of layered curriculum and technology to increase comprehension and motivatıon in a middle school classroom, Unpublished master’s thesis, University of Michigan State, USA Miller, G. ve Tratch, R. (2011). Curriculum ımprovement plan. www. principalgregmiller.files.wordpress.com/.../ubd.. adresinden 1.10.2017’de indirilmiştir.
 • Noe, B. (2008). The effects of a layered curriculum versus traditional teaching methods on academic achievement of fourth graders in the science content area., Unpublished master’s thesis, Columbia College, USA.
 • Nunley, K.F. (2004). Layered curriculum. Amherst: Brain.org Publication.
 • Nunley, K.F. (2011). Enhancing your layered curriculum classroom:tips, tune-ups and technology. Amherst: Brain.org Publication. Schraw, G. ve Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness, Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470.
 • Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: combining qualitative and quantitative approaches. London: Sage Publications.
 • Yılmaz, F. (2010). Fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının ögrenenlerin problem çözme becerilerine, biliş ötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara