GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE ERMENİ GENCİ OLMAK: İSTANBUL’DAKİ ERMENİ LİSELERİ MEZUNU GENÇLERİN KİMLİK ALGILARI, KİMLİK KAYNAKLARI VE KİMLİK STRATEJİLERİ

Bu makale 2016-2017 yıllarında, İstanbul’da Ermeni liselerinde eğitim görmüş 18-30 yaş aralığındaki gençlerle gerçekleştirilen bir saha araştırmasının verilerine dayanmaktadır. Günümüz Ermeni gençliğini anlamayı, böylece Türkiye’de gençlik çalışmaları literatürüne bir gayrimüslim azınlık grubu gençliği üzerine yapılmış saha çalışmasının verileriyle katkı sunmayı hedeflemektedir. Makalede, Ermeni liselerinden mezun olan ve Ermenilerin yoğun yaşadığı semtlerde yaşayan gençler hedeflenerek, öncelikle günümüz Ermeni gençlerinin kimlik stratejilerinde mekânın, bir sosyalleşme ve kültür aktarımı alanı olarak okulun etkisi ölçülmek istenmiştir. Bunların yansıra, aile ve kilisenin, gençlerin Ermeni kültürüyle bağlantısında rolü anlaşılmaya çalışılmış, kolektif hafıza ve toplumsal travmaların gençlerin kimlik algıları üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Böylece, Ermenilerin dışa açıldıkları dönemde doğup büyüyen hem de 2007 Hrant Dink suikastı gibi Ermeni topluluğunda travma etkisi yapan olayları da deneyimleyen toplumsal kuşağın kimliği anlaşılmaya çalışılmıştır.

BEING ARMENIAN YOUTH IN TODAY’S TURKEY: THE IDENTITY PERCEPTIONS, RESOURCES AND STRATEGIES OF ARMENIAN HIGH SCHOOLS’ GRADUATES IN ISTANBUL

This article aims to contribute to youth studies field in Turkey through a case study conducted between 2016-2017 on Armenian high school graduates among 18-30 years old living in Istanbul’s neighbourhoods densely populated by Armenians. The article attempts to measure the influence of the school as socialization and cultural transmission context/space on the identity strategies of Armenian youth. The article also looks into the influence of family, church, communal relations, collective memories and traumas on the Armenian youth and questions their perception of being Armenian. Consequently, the article aims to understand a generation of Armenian youth who was not only born and raised in an era in which Armenian community was starting to open up, but also experienced traumatic events such as Hrant Dink’s assassination in 2007.

Kaynakça

Alada Bayramoğlu, Adalet (2008), Osmanlı Şehrinde Mahalle (İstanbul: Sümer Kitabevi).

Alver, Köksal (2010), “Mahalle, Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği”, İdealkent, (2): 116-139.

Amsellem-Mainguy, Yaelle ve Arthur Vuattoux. (2018), Enquêter sur la jeunesse (Paris: Eds. Armand Colin).

Avar, Arslan Adile (2009), “Lefebvre’in Üçlü –Algılanan, Tasarlanan, Yaşanan Mekân– Diyalektiği”, Dosya, 17: 7-16.

Bilal, Melissa (2005), “Türkiyeli Ermenileri Hatırlamak”, Birikim, 193-194: 122- 125.

Bilgin, Nuri (1998), “Cumhuriyet Kimliği ve Yurttaş Kimliği”, Ünsal, Artun (Der.), 75 Yılda Tebaadan Yurttaş’a Doğru (İstanbul: İstanbul Tarih Vakfı).

Blanchet, Alain ve Anne Gotman (1992), L’enquête et ses méthodes: l’entretien, (Paris: Eds. Nathan).

Bozarslan, Hamit (2018), Histoire de la Turquie de l’Empire à nos jours, (Paris: Eds. Tallendier).

Camilleri, Carmel (1990), Stratégies identitaires (Paris: Presses Universitaires de France).

Candau, Joelle (1998), Mémoire et identité (Paris: Presses Universitaires de France).

Chevalier, Tom (2018), La jeunesse dans tous ses Etats (Paris: Presses Universitaires de France).

Cuche, Denys (2001), La notion de culture dans les sciences sociales (Paris: Editions de la Découverte).

De Waal, Thomas (2015), Great Catastrophe Armenians and Turks in Shadow of Genocide, (Oxford: Oxford University Press).

Di Méo, Guy (2002), “L’identité: une médiation essentielle du rapport espace/société”, Géocarrefour (77): 175–184.

Fırat, Derya, Öndercan Muti ve Tuğba Emiroğlu (2017), “Gezi Direnişi vesilesiyle: Türkiye’de Politik Kuşaklar ve 19 Ocak Kuşağı”, Fırat, Derya Cihan Erdal (der.), Devrimci Bir Pusula: Gezi (İstanbul: Ayrıntı Yayınları): 147-171.

Göregenli, Melek, Pelin Karakuş, E. Yeşim Özgen Kösten ve İrem Umuroğlu (2014), “Mahalleye bağlılık düzeyinin kent kimliği ile ilişkisi içinde incelenmesi”, Türk Psikoloji Dergisi, 29: 73-85.

Ioannis, Grigoriadis, (2016), “Azınlıklar”, Heper, Metin ve Sabri Sayan (Der.) Dünden Bugüne Türkiye, (İstanbul: İstanbul Bilgi Ünversitesi Yayınları) : 363- 376.

Hall, Stuart (2006), “Introduction: Identity in Question”, in Questions of Cultural Identity,http://is.muni.cz/el/1421/jaro2006/PH1215/um/Hall_Conc epts_of_identity.pdf.

Hall, Stuart (1998), “Cultural Identity and Diaspora”, Rutherford, Jonathan (Der.), Identity: Community Culture and Difference (London, Lawrence and Wishart, 1998): 222-237.

Kaya, Nurcan (2012), Türkiye’nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar ve Ayrımcılık: Kavramsal Çerçeve ve Temel Sorunlar, http://secbir.org/images/haber/2011/01/18-nurcan-kaya.pdf.

Kırmızı, Abdülhamit (2002), “Osmanlı Bürokrasisinde Gayrimüslim Istihdamı”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 13: 295-306.

Kokoreff, Maurice (2003) La Force des Quartiers (Paris: Eds. Payot & Rivages).

Korucu, Serdar ve Aris Nalcı (2014), 2015’den 50 Yıl Önce 1965 (İstanbul: Ermeni Kültür ve Dayanışma Derneği yayını).

Lebaron, Frédéric (2014), 35 grandes notions de la sociologie (Paris: Eds. DUNOD).

Lüküslü, Demet (2008), “Günümüz Türkiye Gençliği: Ne kayıp kuşak ne de ülkenin aydınlık geleceği”, Yentürk Nurhan., Yörük Kurtaran, Gülesin Nemutlu (der.), Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikası (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları): 287-297.

Marti, Pilar (2008), “Identité et stratégies identitaires”, EMPAN, 71: 56-59.

Massicard, Elise (2002), “Etre pris dans le mouvement. Savoir et engagement sur le terrain. Partie 1”, Cultures et Conflits, 47: 117-143.

Melkonyan, Ruben (2012), La communauté arménienne d’Istanbul des années 1920 à nos jours (Paris: Eds. SIGEST).

Minassian Ter, Taline (2005), “Les Arméniens de Constantinople au XIXe siècle. Essai de topographie urbaine”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerarannée, 107-110: 143-160.

Muchielli, Alex (2003), L’Identité, (Paris: Presses Universitaires de France).

Oran, Baskın, (2006), “Türkiye’de Ermeni Kimliğinin Yeniden yapılanması ve Agos Gazetesi”, Eğitim-Bilim-Toplum Dergisi (4: 16): 146-157.

Özdoğan, Günay Göksu, Füsun Üstel, Karin Karakaşlı ve Ferhat Kentel (2011), Türkiye’de Ermeniler: Cemaat-Birey-Yurttaş (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları).

Poche, Bernard (2000), “La Sociologie et la question de l’espace”, Pagès, Dominique, Nicolas Pelissier, Territoires sous influence (Paris: Eds.Harmattan).

Sakaoğlu, Necdet (2003), Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları).

Şimşek, Sefa (2004), “New Social Movements in Turkey since 1980”, Turkish Studies, 5 (2): 111-139.

Suciyan, Talin (2018) Modern Türkiye’de Ermeniler (İstanbul: Aras Yayınları).

Taboada-Leonetti, Isabelle (1990), “Stratégies identitaires et minorités: le point de vue du sociologue”, Camilleri, Carmel, Joseph Kastersztein, Edmond-Marc Lipiansky, Hanna Malewska-Peyre, Isabelle Taboada-Leonetti, Ana VasquezBronfman (Der.), Les Stratégies Identitaires, (Paris: Presses Universitaires de France): 43-83.

Tarrius, Alain (2000), Les Nouveaux Cosmopolitismes (Paris: Eds. de l’Aube).

Turan, Ömer ve Güven Gürkan Öztan (2018), Devlet Aklı ve 1915: Türkiye’de “Ermeni Meselesi” Anlatısının İnşası (İstanbul: İletişim yayınları).

Yeğen, Mesut (2006), Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa (İstanbul: İletişim Yayınları).

Kaynak Göster