Kolesistektominin alkalen reflü gastrit, antral mukoza histolojisi ve Helikobakter pylori kolonizasyonu üzerine etkisi

Giriş ve amaç: Kolesistektomi semptomatik safra taşları için standart tedavi olmasına rağmen duodenogastrik reflüyü indükleyen anotomik ve fonksiyonel değişikliklere yol açabilir. Bu çalışmanın amacı kolesistektomi ile alkalen reflü, antral mukozal değişiklikler ve H. pylori kolonizasyonu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Bu prospektif çalışmaya 135 kolesistektomili (104 kadın, 31 erkek; 56.25±11.35 yıl) ve 50 kontrol hastası (35 kadın, 15 erkek; 55.48±12.50) alındı. Kolesistektomi geçiren grup kendi içerisinde kolesistektomi yılına göre sınıflandırıldı (≤5 yıl, 6-9 yıl, 10 ≥). Tüm hastalara üst gastrointestinal endoskopi yapılarak alkalen reflü gastrit varlığı değerlendirildi. Antrumdan alınan endoskopik biyopsilerde mukozadaki histopatolojik değişiklikler ve H. pylori varlığı araştırıldı. Bulgular: Alkalen reflü gastrit kolesistektomi grubunda (%58.5) kontrol grubuna (%6) göre anlamlı olarak yüksek saptandı. H. pylori, İntestinal metaplazi, kronik aktif gastrit, ve kronik atrofik gastrit açısından iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Yıllara göre kolesistektomi grubu snıflandırılarak yapılan değerlendirmede alkalen reflü gastrit kolesistektomi gruplarının tamamında kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti, ancak kolesistektomi grupları arasında anlamlı farklılık yoktu. H. pylori, intestinal metaplazi, kronik aktif gastrit ve kronik atrofik gastrit açısından kontrol ile kolesistektomi grupları arasında ve kolesistektomi gruplarının kendi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Kolesistektomi endoskopik alkalen reflü gastrite yol açmakla beraber antrum mukozasında histolojik değişiklere yol açmaz ve H. pylori kolonizasyonunu etkilemez.

Effect on alkalen reflux gastritis, histology of the antral mucosa and Helicobacter pylori colonization of cholecystectomy

Background/aim: Although cholecystectomy is the standard therapy for symptomatic gallbladder stones, it may lead to anatomic and functional changes that induce duodenogastric reflux. The aim of this study was to evaluate the relationship between cholecystectomy and alkaline reflux, antral mucosal changes, and colonization of Helicobacter pylori. Materials and methods: One hundred and thirty-five cases (104 female, 31 male; 56.25+11.35 years old) with cholecystectomy and 50 (35 female, 15 male; 55.48±12.50 years old) control cases were included in this prospective study. Patients with cholecystectomy were subclassified according to the time interval after cholecystectomy (<5 years, 5-9 years, a; 10 years). All patients were investigated for alkaline reflux gastritis by upper gastrointestinal endoscopy. Mucosal histopathologic changes and Helicobacter pylori existence were evaluated in endoscopic biopsies obtained from the antrum. Results: Alkaline reflux gastritis in the cholecystectomy group (58.5%) was significantly higher than in the control group (6%). There was no significant difference between groups regarding to Helicobacter pylori existence, intestinal metaplasia, chronic active gastritis and chronic atrophic gastritis. Presence of alkaline reflux gastritis was significantly higher in all cholecystectomy subgroups than in the control group, but there were no significant differences between values among cholecystectomy subgroups. Rates of Helicobacter pylori, intestinal metaplasia, chronic active gastritis and chronic atrophic gastritis were similar between the control group and cholecystectomy subgroups and also among cholecystectomy subgroups. Conclusion: Cholecystectomy often leads to endoscopic alkaline reflux gastritis. Nevertheless, it does not influence Helicobacter pylori colonization nor cause antral mucosal histopathological changes.

Kaynakça

1.Manifold DK, Chir B, Anggiansah A, et al. Effect of cholecystectomy on gastroesophageal and duodenogastic reflux. Am J Gastroenterol 2000; 95: 2746-50.

2.Perdikis G, Wilson P, Hinder R, et al. Altered antroduodenal motility after cholecystectomy. Am J Surg 1994; 168: 609-14.

3.Luman W, Williams AJ, Pryde A, et al. Influence of cholecystectomy on sphincter of oddi motility. Gut 1997; 41: 371-4.

4.Bailey I, Walsh TN, Hill AD, et al. Effect of cholecystectomy on plasma cholecystokinin. Br J Surg 1992; 79: 456.

5.Rothwell JF, Lawlor P, Byrne PJ, et al. Cholecystectomy-induced gastroesophageal reflux: is it reduced by the laparoscopic approach? Am J Gastroenterol 1997; 92: 1351-4.

6.Eastwood GL. Effect PH on bile salt injury to mouse gastric mucosa. Gastroenterology 1997; 69: 591-7.

7.Houghton PWJ, Mortensen NJMcC, Thomas WEG, et al. Intragastric bile acids and hisdtological changes in gastic mucosa. Br J Surg 1986; 73: 354-6.

8.Dixon MF, O’connor HJ, Axon ATR, et al. Reflux gastritis: distinct histopathological entity? J Clin Pathol 1986; 39: 524-30.

9.O’Connor HJ, Wyatt JI, D›xon MF, et al. Campylobacter like organisms and reflux gastritis. J Clin Pathol 1986; 39: 531-34.

10.Scalon P, Di Mario F, Del Favero G, et al. Biochemical and histopathological aspects in duodenogastric reflux gastritis patients with or without prior cholecystectomy. Acta Gastroenterol Belg 1993;565: 215-8.

11.Lee SP. The stomach after cholecystectomy. Am J Surg 1983; 145:325-7.

12.Miller LJ, Resseguie LJ, Taylor WF, et al. Cholecystectomy and gastric ulcer-an etiologic relationship. Mayo Clin Proc 1980; 55:255-7.

13.Elhak NG, Elwahab MA, Nasif WA, et al. Prevelance of Helicobacter pylori, gastric myoelectrical activity, gastric mucosal changes and dyspeptic symptoms before and after laparoscopic cholecystectomy.Hepato-Gastroenterology 2004; 51: 485-490.

14.Ritchie WP. Alkaline reflux gastritis. A critical reappraisal. Gut 1984; 25: 975-87.

15.Price AB. The Sydney System Histological division. J Gastroenterol Hepatol 1991; 6: 209-22.

16.Maddern GJ, Baxter PS. The effect of laporoscopik cholecystectomy on gastroduodenal reflux. Aust New Zealand J Surg 1997; 67: 703-5.

17.Hubens A, Van de Kelft E, Roland J. The influence of cholecystectomy on the duodenogastric reflux of bile. Hepatogastroenterology 1989; 36: 384-6.

18.Brough WA, Taylor TV, Torrance HB. The effect of cholecystectomy on duodenogastic reflux in dogs and humans. Scand J Gastroenterol 1984; 92: 242-4.

19.Watson RG, Love AH. Intragastic bile acid concentrations are unrelated to symptoms of flatulent dyspepsia in patients with and without gallbladder diseases and postcholecystectomy. Gut 1987; 28:131-6.

20.Lorusso D, Misciagna G, Mangini V, et al. Duodenogastric reflux of bile acid, gastrin and parietal cells, and gastric acid secretion before and 6 months after cholecystectomy. Am J Surg 1990; 159: 575-8.

21.Brown TH, Walton G, Cheadle WG, et al. The alkaline shift in gastric pH after cholecystectomy. Am J Surg 1989; 157: 58-65.

22. Abdel-Wahab M, Abo-Elenein A, Fathy O, et al. Does cholecystectomy affect antral mucosa? Endoscopic, histopathologic and DNA flow cytometric study. Hepato-Gastroenterology 2000; 47: 621-5.

23.Müller-Lissner SA, Schindlbeck NE, Heinrich C. Bile Salt reflux after cholecystectomy. Scand J Gastroenterol 1987; 22: 20-4.

24.Kellosalo J, Alavaikko M, Laitinen S. Effect of biliary tract procedures on duodenogastric reflux and the gastric mucosa. Scand J Gastroenterol 1991; 26: 1272-8.

25.Freedman J, Ye W, Naslund E, Lagergren J. Association between cholecystectomy and adenocarcinoma of the esophagus. Gastroenterology 2001; 121: 548-53.

26.Hyvarinen H, Sipponen P, Kekki M. Chronic gastritis in cholecystectomized patients. Scand J Gastroenterol 1987; 22: 649-54.

27.Farsakh NA, Roweily E, Steitieh M, et al. Prevalance of Helicobacter pylori in patients with gall stones before and after cholecystectomy:a longitudinal study. Gut 1995; 36: 675-8.

28.Lorusso D, Pezzolla F, Cavallini A, et al. A prospective study of dodenogastic reflux and on histological changes in gastric mucosa after cholecystectomy. Gastroenterol Clin Biol 1992; 16: 328-33.

29.Zullo A, Rinaldi V, Hassan C, et al: role of Helicobacter pylori and bile reflux. J Clin Gastroenterol 1998; 27: 335-8.

30.Tewari SN, Cerezo L, Price G. The prevelance of Campylobacter pylori gastritis: A study of symptomatic nonulcer dyspepsia and bile gastritis. J Clin Gastroenterol 1989; 11: 271-7.

31.Caldwell MT, McDermott M, Jazrawi S, et al. Helicobacter pylori infection increass following cholecystectomy. Ir J Med Sci 1995;164: 52-5.

32.Fukuhara K, Osugi H, Takada N, et al. Duodenogastric reflux eradicates helicobacter pylori after distal gastrectomy. Hepatogastroenterology 2004; 51:1548-90.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.2b5.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlaç kullanımına bağlı gelişen özofagus hasarı

Şirin AYTAÇ, Cansel TÜRKAY

Tip II diabetes mellituslu hastalarda Helicobacter pylori prevalansı

Sibel YENİOCAK, Zeliha HEKİMSOY, Zafer BUYRAÇ, Neşe EKİNCİ, Gazi YÖRÜK, Kadir AKSÖZ, Belkıs ÜNSAL

Kolesistektominin alkalen reflü gastrit, antral mukoza histolojisi ve Helikobakter pylori kolonizasyonu üzerine etkisi

Gürsel BAYRAM, Bülent ÖDEMİŞ, Bahattin ÇİÇEK, Osman YÜKSEL, Erkan PARLAK, Neslihan İ. ZENGİN, Burhan ŞAHİN

İrritabl barsak sendromu olan hastalarda anormal safra kesesi motilitesi

Mustafa GÜÇLÜ, Ali POURBAGHER, Ender SERİN, Birol ÖZER, Arif COŞAR, Tolga YAKAR, Gürden GÜR, Uğur YILMAZ, Sedat BOYACIOĞLU

Perkütan karaciğer biyopsisi ile tanısı konulan multiorgan tutulumlu alveolar hidatik hastalığı olgusu

Nihat AKBAYIR, Nilgün DEMİRBAĞ, Levent ERDEM, Kadir ERGEN, Murat ULUSOY, Mehmet KENDİR

İlk başvuruda primer odağı bilinmeyen metastatik karaciğer tümörlü 43 olgunun irdelenmesi

Fatih TEKİN, ELMAS KASAP, Galip ERSÖZ, Serpil BOZTEPE, Oya PAR, Gül YÜCE, Fulya GÜNŞAR, Zeki KARASU, AHMET AYDIN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ulus Salih AKARCA, Oktay TEKEŞİN, Ahmet MUSOĞLU, Tankut İLTER, Yücel BATUR

Radyoterapiye sekonder özofagus kanseri: 2 olgu sunumu

Adem GÜLER, Özgür KIRDÖK, Yüksel KARAKÖSE

Hepatopulmoner sendrom tanısı konulan olguların klinik özellikleri

Aydın Şeref KÖKSAL, Deniz KÖKSAL, Sabite KACAR, Omaç TÜFEKÇİOĞLU, Nurgül ŞAŞMAZ

Kronik pankreatitte yaşam kalitesini yükseltmek için rezektif cerrahi

Murat ZEYTUNLU, Murat AYNACI, Özgür FIRAT, Deniz NART, Oktay TEKEŞİN, Refik KİLLİ, Yıldıray YÜZER

Mezenterik kist: Karında şişkinliğin nadir nedeni

Ersan ÖZASLAN, Burçak KAYHAN, Tankut KÖSEOĞLU, Diğdem ÖZER