TÜRKİYE’DE YİTİRİLEN BİR İKTİSADİ FAALİYET: SÜNGERCİLİK

Sünger, çok hücreli, omurgasız bir canlı olup günümüzde 5 binden fazla türü tespit edilmiştir. Bunlar içerisinde ise yaklaşık 15 20 kadarı ticari öneme sahip türlerdendir. Bununla birlikte sentetik süngerlerin çok ucuza ve yaygın bir şekilde piyasalarda bulunması, 1986 yılında tüm Akdenizde etkisini gösteren sünger hastalığı ve bunu takiben getirilen sünger av yasağı bir sektör olarak süngerciliğin Türkiyenin iktisadi hayatından tam anlamıyla silinmesine yol açmıştır. Günümüzde hastalığın etkisini yitirmesi aynı zamanda süngerin kültüre alınması konusundaki çalışmalarla süngercilik konusunda umut verici gelişmeler kaydedilmektedir. Süngerin kültüre alınması ile düşük bir yatırım masrafının ardından su ürünlerinden geçimini sağlayan kişilere ek bir gelir sağlayabileceği düşünülerek yeniden gündeme alınması gerekmektedir. Bir yarımada olan Türkiyede alternatif su ürünleri ve entegre akuakültür (su kültürü) faaliyetlerinde süngercilik büyük bir potansiyel arz etmektedir. Bu çalışmada bugüne kadar biyologların, zoologların, tarihçilerin, iktisatçıların ve farklı disiplinlerden daha pek çok araştırmacının çalıştığı sünger ve süngercilik konusunu coğrafi bir yaklaşımla ele almaya gayret ettik.

A LOST ECONOMIC ACTIVITY IN TURKEY IS SPONGE FISHING

Sponge is a multi cellular and backboneless species and more than 5 thousand species have been determined at the present time. 15-20 of them have commercial importance. However, existing of sponge on the cheap and commonly in markets, sponge disease that was effective in whole Mediterranean in 1986 and sponge fishing ban completely cause disappearance of sponge fishing as a sector from Turkish economic life. Nowadays, hopeful progresses have been made with works related to cultivation of sponge because of losing influence of disease. It is required that it should be revived because after low investment cost is provided it can be income bracket for people who live off water products. Sponge fishing has a great potential in alternative water products and integrated aquaculture in Turkey which is a peninsula. Sponge and fishing sponge subject that many biologists, historians, economists and many researchers from different disciplines have studied on has been tried to deal in terms of geography.