HADİSLERE GÖRE DECCÂLİN ÖZELLİKLERİ

Kuranın en yetkili müfessiri olan Hz. Peygamberin sözleri, pek çok konuda bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bilgiler, ibadet, muamelat vb. konular hakkında olduğu gibi ahir zamanla alakalı meseleleri de kapsamaktadır. Bunlar arasında deccâlle alakalı rivayetler önemli bir yer tutmaktadır. Makalenin giriş kısmında deccal kavramı hakkında bazı temel bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında ise tespit edilebildiği ölçüde hadislerdeki veriler ışığında en çetin ahir zaman fitnesi olan deccâlin bazı özellikleri inceleme konusu edilmiş, başlıklar halinde konu ele alınmıştır. Deccallerin sayısı, ortaya çıkacağı zaman ve mekân, yeryüzünde kalacağı süre, öldürüp diriltmesi, bazı kutsal beldelere girememesi, alnındaki kafir yazısı, cennet ve cehennemi, yanında ekmekten bir dağ bulunması ve ölümü gibi temel konular, konuyla ilgili rivayetler ekseninde işlenmiştir. Bununla birlikte deccâl konusuyla ilgili daha ziyade modern yorumlara da temas edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, deccâl ile ilgili rivayetlerin anlaşılmasında mecâz ilmini bilmenin kaçınılmaz olduğu ve modern dönemin verileriyle deccâle ait bazı özelliklerin daha kolay anlaşılabileceği üzerinde durulmuştur.

The characteristics of Antichrist according to the hadieth

The words of Prophet Mohammed, the most authorized person to interpret the Quran, contain much information about different subjects like worshipping, dealing and transaction, etc. However, it also comprises information about the end of the world and traditions about antichrist have an important place in it. In this article, the characteristics of antichrist, the hardest provocation (fitna) at the end of the world, will be examined with the help of the hadith. In addition, interpretations of some hadith about antichrist will be mentioned as well. Main subjects like the number of antichrist, time and place of appearance, time he'll be on earth, how he causes death and gives life, how he cannot enter holy cities, the word non-believer written on his forehead, the hell and the paradise, the pile of bread as big as a mountain, his death etc, are handled with the help of traditions. Modern approachs to antichrist are also being mentioned in this article. The necessarity of science of metaphor for understanding the traditions about antichrist and the understanding some of the characteristics of the antichrist with modern information is being emphasized at the end of this article.

___

APA BODUR, O . (2017). HADİSLERE GÖRE DECCÂLİN ÖZELLİKLERİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (59) , 90-102 .