GECİKMESİ DAĞITILMIŞ EKONOMETRİK MODELİN SEÇİLMİŞ BİR TARIM ÜRÜNÜ ÜZERİNE UYGULANMASI (KURU SOĞANDA ALMON MODELİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmada, Türkiyede kuru soğan üretiminde üretim-fiyat ilişkisi gecikmesi dağıtılmış modellerden Almon modeli ile analiz edilmiştir. Çalışma 1990-2011 dönemini kapsamaktadır. Söz konusu modeli oluşturmak için kuru soğan üretim miktarı bağımlı değişken, kuru soğan fiyat serisi ve fiyatların gecikmeli değerleri açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Modelden elde edilen sonuçlara göre, kuru soğan üretimi t-i ( i= gecikme) etkilenmektedir. Araştırmada t ve t-i dönemi fiyatlarındaki artışlar, üretimi genelde azaltıcı yönde etkilemiştir. Son yıldaki değişim ise öngörülenin aksine artış yönünde gerçekleşmiştir. Serbest piyasa koşullarında alım satımı gerçekleşen kuru soğanda örümcek ağı etkisinin azaltılması için planlı üretim yapılması öngörülebilir.

IMPLEMENTATION ON AN AGRICULTURAL PRODUCT SELECTED OF ECONOMETRIC MODEL DISTRIBUTED LAG (ALMON MODEL SAMPLE OF DRY ONION)

This study employed the Almon model, one of the distributed lag models, to analyze the product-price relation in dry onion production in Turkey. The study covers the period between 1990 and 2011. To set the model in question, the amount of dry onion production was used as dependent variable, and dry onion price series and the distributed lag values of the prices as explanatory variables. According to the results obtained from the model, the dry onion production t-i (i=lag ) was affected. In the study, the increases in prices belonging to t and t-i period generally affected the production in a downward manner. Contrary to the expectations, the change in the last year was in an upward direction. A planned production may be recommended to reduce the cobweb effect in dry onion, which is traded in free market conditions.