FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK TRAVMALAR VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGISININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok dünya ülkesinde kadına uygulanan fiziki şiddet artık önüne geçilemez bir hal almıştır. Bugün Türkiyede her 100 kadından 97si eşinden, kardeşinden, babasından, yakınından ve hatta kendi çocuğundan şiddet görmektedir. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel şiddetle sınırlı değildir; sözel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve sosyal şiddet türleri de bulunmaktadır. Türkiyede şiddetin en önemli nedeni, kadın ve erkeğin pek çok alanda eşit fırsatlara sahip olması anlamına gelen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına gereken önemin verilmemesi ve toplumun her katmanında ataerkil erkek egemen bir bakış açısının hakim olmasıdır. Bu bağlamda fiziksel şiddete maruz kalan kadınlarda ortaya çıkan ortopedik travmalar ve şiddet algısının toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı bakımından değerlendirilmesi ve bazı değişkenler açısından irdelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma yaklaşık olarak 9 ay sürmüştür. Araştırma kapsamında özellikle şiddete maruz kalan kadınlarda ortaya çıkan travmalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya şiddete maruz kalan toplam (N=1254) kadın katılım sağlamıştır. Araştırmada 5li likert ölçekten oluşan bir anket uygulanmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 5li likert ölçekten oluşan sorular yer almaktadır. Genel araştırma sonucunda güvenirlilik analizi Cronbach Alfa sonucunda ise 0.916 kat sayısı elde edilmiştir. Ayrıca uygulamada frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem, t testi, pearson korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey testlerinden de faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan şiddet mağduru kadınların büyük çoğunluğunun eğitim seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. Birçoğunun ekonomik özgürlüğünün olmadığı, coğrafi yaşam koşullarının ise oldukça kötü olduğu belirlenmiştir. Yine şiddet mağduru olan kadınların fiziksel olarak ciddi travmalar yaşadığı, ortopedik açıdan kısa ve uzun vadeli tedavi gördüğü saptanmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun fiziki şiddet nedeniyle ortaya çıkan kalıcı ortopedik ya da sağlık açısından sorun yaratan tıbbi sorunlar yaşadığı gözlenmiştir. Bu nedenle şiddetin daha çok fiziksel açıdan uygulandığı gözlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunun iyi eğitim almalarına rağmen kendilerine uygulanan şiddete boyun eğdikleri ve uğradıkları şiddeti dile getiremedikleri için fiziksel şiddet nedeniyle ciddi travmalar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu da toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının henüz tam olarak kavranamadığının bir göstergesi niteliğindedir.

AN APPLIED STUDY: ORTHOPEDIC TRAUMAS SUFFERED BY WOMEN EXPOSED TO PHYSICAL VIOLENCE AND THE PERCEPTION OF VIOLENCE IN TERMS OF GENDER EQUALITY

The fact that women are exposed to physical violence in developed and developing countries is a major issue. Today, 97 women out of 100 are exposed to violence by their husbands, brothers, fathers, relatives and even their children in Turkey. Violence is not limited to physical violence, it also includes verbal, sexual, economic and social violence. One of the fundamental reasons of violence in Turkey is being unaware of the term gender equality which refers to equal opportunities for both women and men in society, and the pressure of the patriarchal point of view. The research has lasted approximately 9 months. Within the scope of the study, traumas that have been suffered by women, exposed to violence, have been studied. (N=1254) women, exposed to violence, have participated in the study. In the study a questionnaire, prepared in 5 point likert scale, has been used. The questionnaire is composed of two parts. The first part includes demographical questions. The second part includes questions, prepared in 5 point likert scale.. At the end of the study, Cronbach Alpha coefficient has been 0.916. In the study, frequency tables, descriptive statistics, independent sample, t test, pearson correlation analysis, one way analysis of variance and Tukey tests have been used. At the end of the study, it has been detected that most of the women who have participated in the study have a low level of education. Most of them do not have an income, and they live under terrible geographical conditions. Victims of violence suffer from serious traumas in physical terms, and they are examined in orthopedic terms in short and long terms. Most of the participants suffer from orthopedic and medical problems. Thus, it has been noticed that violence has been physical. Further to this, although most of the participants have a very good level of education, they accept their fate, and do not talk about the violence they are exposed to and they suffer from serious traumas due to physical violence. This finding also proves that the term gender equality has not been clarified sufficiently yet.

Kaynak Göster

APA KILIÇ, B , KORKMAZ, M , ARAS, G , YÜCEL, A , GÜMÜŞDAĞ, H , KARTAL, A . (2014). FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ORTOPEDİK TRAVMALAR VE ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN ŞİDDET ALGISININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KAVRAMI AÇISINDAN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (41) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32979/366617