YENİ TEORİLER ÇERÇEVESİNDE BEŞERİ SERMAYENİN BÜYÜME SÜRECİNDEKİ ÖNEMIİ

Öz Geleneksel büyüme modelleri, ekonomilerin uzun dönemli büyüme süreçlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dışsal faktörlerce belirlenen tasarruf oranı, nüfus artış hızı ve teknolojik gelişme gibi oluşumların uzun dönemli büyümenin belirleyicileri olduğunu ileri süren geleneksel modeller iktisat politikalarının uzun dönemli, büyüme sürecine etkisinin olmadığını savunurlar. Bu tezlere karşın 1980'li yılların ortalarından itibaren artan içsel büyüme teorileri, fiziksel ve beşeri sermaye yatırımları ve teknolojik gelişme gibi etmenlerin uzun dönemli büyüme etkisi yarattıklarını savunur. Bu çalışma geleneksel büyüme modellerini eleştirel bir gözle incelerken içsel büyüme teorilerinin öngörülerini beşeri sermaye olgusunu göz önüne alarak analiz etmektedir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Günsoy, G . (2001). YENİ TEORİLER ÇERÇEVESİNDE BEŞERİ SERMAYENİN BÜYÜME SÜRECİNDEKİ ÖNEMIİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 163-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911618