İHBAR TAZMİNATI HAKKININ KAZANILMASI

Öz Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin sona ermesi durumunda ihbar tazminatı hakkı söz konusudur. Akdin sona ermesinde ödenen diğer tazminatlardan farklı olarak bu hak hem işçi hem de işverene tanınmıştır. Ancak bu tazminat tüm sona erme hallerinde değil, ilke olarak hizmet akdinin usulsüz bildirimli fesihle sona erdirilmesinde ödenir. Bazı tür sona erme halleri ise usulsüz bildirimli fesih sonucunu doğurduğundan taraflara ihbar tazminatı hakkı verir.
Anahtar Kelimeler:

İhbar, Tazminatı, Hakkı

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Saracel, N . (1999). İHBAR TAZMİNATI HAKKININ KAZANILMASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902901