Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Bilirkişi Raporlarında yol, araç mekanik arızaları, iklim koşulları ve işaretleme eksikliği durumlarının trafik kazalarına etkenliğinin değerlendirilmesi

Amaç: İnsanların kurallara uymama bilinci veya dikkatsizliği kusur kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak trafik kazalarının tamamı kusur kaynaklı değildir. Yol durumu, araçların mekanik arızaları, iklim koşulları, yoldaki trafik işaret ve levha eksikliği gibi sebepler de trafik kazalarına etken olabilmektedir. Bu etkenlerin bir kısmı insan kaynaklı olabilirken diğer bir kısmı ise tamamen tabiat şartlarından kaynaklanmaktadır. Bilirkişi rapor-larında kusur dışındaki trafik kazalarının meydana gelmesinde etken olan yol sorunu, iklim koşulları, trafik işaret ve levha eksikliği, araçların mekanik arızaları gibi etmenlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Araştırmamız; Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza Mahkemeleri ve Hukuk Mahkemeleri tarafından Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilen ve dairece 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında görüş bildirilen 11.162 bilirkişi raporunu kapsamaktadır. Mahkemeler ve savcılıklar tarafından Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden talep edilen ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından trafik kazaları hakkında görüş bildirilen bilirkişi raporları incelenmiştir. Elde edilen veriler sınıflandırılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Raporlarda trafik kazasının meydana gelmesinde etken olan, insan faktörü dışında yol, araç mekanik arızaları, iklim koşulları ve işaretleme eksikliği durumlarından kaynaklanan 136 trafik kazası tespit edilmiştir. Yoldan, araç mekanik arızalarından, iklim koşullarından, işaretleme eksikliği durumlarından kaynaklanan kazalar ayrı ayrı, toplam kaza sayısına göre oranlanarak hesaplama yapılmıştır. Sonuç: 136 vaka; yol, araç mekanik arızaları, iklim koşulları ve işaretleme eksikliği durumlarınca değerlendirilmiştir. İnsan faktörü dışında trafik ka-zalarının meydana gelmesinde etken olan unsurlarla ilgili trafik kazası olmadan önce alınabilecek tedbirlerin neler olduğu ilgili kurum ve kuruluşların üzerine ne gibi yükümlülüklerin düştüğü ele alınmıştır. Bu çalışma, özgün nitelikte olup, trafik kazaları önleme konusunda yapılacak olan çalışmalara yol gösterebilecektir.

Evaluation of the effects of road, vehicle mechanical failures, climate conditions, and lack of marking on traffic accidents according to the expert reports of the of the Council of Forensic Medicine, Traffic Specialization Department

Introduction: People’s violation of the traffic rules or their reckless behaviors are evaluated within the concept of fault. However, not all traffic accidents are caused by a fault. Road conditions, mechanical failures of vehicles, climatic conditions, and lack of traffic signs and signages on the road may also be the factors causing traffic accidents. Some of these factors may be human-induced, while others are entirely due to natural conditions. There are various factors in the occurrence of traffic accidents other than faults in expert reports. Among these factors, it was aimed to determine the factors such as road issues, climatic conditions, lack of traffic signs and signages, and mechanical failures of vehicles. Methods: The reports sent by the Chief Public Prosecutor’s Offices, Criminal Courts, and Civil Courts to the of the Council of Forensic Medicine, Traffic Specialization Department. 11,162 expert reports, whose opinions were submitted between 01.01.2017 and 31.12.2017, are included in our study. The data were classified and statistically evaluated. Results: In these reports,136 traffic accidents have been identified as they caused by factors other than human factors such as road issues, vehicles’ mechanical failures, climatic conditions, and lack of signs, which are prone to cause traffic accidents. Each accident was separately evaluated accor-ding to whether the same was caused by road issues, vehicles’ mechanical failures, climatic conditions, and lack of signs. The calculation was made by proportioning each cause according to the total number of accidents. Conclusion: 136 cases were evaluated by Road Issues, Vehicles’ Mechanical Failures, Climatic Conditions, and Lack of Signs. Apart from the human factor, various conclusions have been reached regarding the factors that affect the occurrence of traffic accidents. It has been discussed what measures can be taken in order to prevent traffic accidents, and which obligations should be assumed by the relevant institutions and organizations for this. This study will be able to guide the studies to be carried out on the prevention of traffic accidents.

___

 • Gopalakrishnan SA public health perspective of road traffic accidents. Journal of family medicine and primary care. (2012). 1(2), 144–150.
 • Prof. Dr. Rıdvan Ege, II. Trafik Şurası Açılış Konuşması, Ulusal Trafik Güvenliği Programı, Gazi Üniversitesi. (2004). http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/Yayinlar/Bildiriler/pdf/Prof_Dr_Ridvan_Ege.pdf (Erişim Tarihi:08.01.2019)
 • Temel, F., Özcebe, H. Türkiye’de Karayollarında Trafik Kazaları, Road Traffic Accidents in Turkey. (2006); 15(11), 192-197
 • Sungur, İ., Akdur, R., Piyal, B. Türkiye’deki Trafik Kazalarının Analizi, Analysis of Traffic Accidents in Turkey, Ankara Medical Journal. (2014). 14(3), 114-124
 • Balcı, A. Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık. (2006).
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. (2006).
 • Frey, B. The SAGE encyclopedia of educational research, measurement, and evaluation Thousand Oaks,, CA: SAGE Publications, Inc. (2018). (1-4).
 • Ministry of Interior,General Traffic Department,(Annual Statistical Report, 2013), Kingdom of Saudi Arabia aktaran; Yazan Issa, Effect Of Driver's Personal Characteristics On Traffic Accidents In Tabuk City In Saudi Arabia, Journal Of Transport Literature. (2016). 10(3):25-29.
 • Ratrout, NT. “Tire Condition And Driver’s Practice In Maintaining Tires In Saudi Arabia”, Accident Analysis & Prevention. (2005). 37(1), s. 201-206.
 • Paine, M., Griffiths, M., Magedara, N. Heads Of Compulsory Third Party Insurance In Australia And New Zealand, “The Role Of Tyre Pressure In Vehicle Safety, Injury And Environment”: Road Safety Solutions. (2007). s.6-49.
 • Trafik Kazaları Özeti. 2017. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TrafikKazalariOzeti.aspx (Erişim Tarihi: 28.05.2019)
 • Kıdıkoğlu S,"Kaza Tahkiki",EGM Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanı, Temmuz 1998; aktaran Ali Türkoğlu, Osman Eldoğan,”Trafik Kazalarında İnsan Faktörü”,SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Eylül. (2002). 6(3),9-14.
 • Junus, NW., Ismail, MT., Arsad, Z., Rahman, RA. “Malaysia Road Accidents Influences Based on Structural Time Series Analysis”, Applied Mathematics & Information Sciences. (2017). 11(4): s.1029-1039.
 • Jackson, TL., Hatim O. Sharif Rainfall impacts on traffic safety: rain-related fatal crashes in Texas, Geomatics, Natural Hazards and Risk. (2016). 7:2, 843-860
 • Aron M., Bergel-Hayat, R., Saint Pierre G., Violette, E. Added Risk by Rainy Weather on the Roads of Normandie-Centre Region In France, Proceedings of 11th WCTR (CD-Rom), World Conference on Transport Research Society. (2007).
 • Bektaş, S., Hınıs MA. Şehirçi Trafik Kazalarına Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Modeli İle İncelenmesi:Aksaray Örneği, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi. (2008). 23(3),25-34.
 • Wua Q., Chen F., Zhang G., Liu XC., Wang H., Bogus SM. ”Mixed Logit Model-Based Driver İnjury Severity İnvestigations İnsingle- And Multi-Vehicle Crashes On Rural Two-Lane Highways”, Accident Analysis and Prevention. (2014). 72, s.105-115
 • Al-Madani H., Al-Janahi AR. “Role of Driver’s Personal Characteristics in Understanding Traffic Sign Symbols”, Accident Analysis and Prevention. (2002). 34(2):185-196.
 • Arı E. “Trafik Kaza Verilerinin Log Lineer Modeller İle İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (2016). 21(1):17-37
 • Kaya AT. Karayolu Bariyerlerinin Motosiklet Kazalarına Etkileri ve Alternatif Bariyer Sistemlerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, İstanbul (2015).