TÜRKÇE ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMALARINA YÖNELİK YANLIŞ ÇÖZÜMLEMESİ

Konuşma sırasında yapılan yanlışlar, bu becerinin nitelikli bir biçimde kazandırılmasının önündeki önemli bir engeldir. Türkçe öğrenen Türk soylular da hedef dil ile kendi dilleri arasındaki benzerlikten kaynaklanan etkenler nedeniyle konuşma sırasında yanlışlar yapmaktadır. Alan yazından hareketle, yapılan yanlışların önemsenmeyerek, hedef dilde kullanılan kelime sayısı ile başarının paralel sayıldığını söylemek mümkündür. Türk soyluların hazırlıksız konuşma sırasında, kullandığı kelime sayıları ile yapılan yanlışların birbirine oranlanması sonucunda dil öğrenimindeki başarının, sadece kullanılan kelime sayısıyla değil, kelime sayısı ile yapılan yanlışların birbirine olan oranlarıyla değerlendirilmesi gerekliliği noktasında büyük bir önem taşımaktadır. Araştırmada nitel desende içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu bağlamda Çukurova ve Sakarya Üniversitesi TÖMER’de B1 düzeyinde öğrenim gören 114 Türk soylu öğrenci araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Söz konusu öğrencilerin hazırlıksız konuşma sırasında yaptıkları yanlışları tespit etmek amacıyla uzman görüşünden hareketle, kontrol listesinden seçilen bir konu üzerine öğrencilerin hazırlıksız konuşma yapmaları sağlanmış ve ses kayıtları alınmıştır. Ses kayıtları, transkript edilerek kullanılan kelime sayısı ve yapılan yanlışlar tespit edilmiş; bu yanlışlar temalara, kategorilere ve kodlara ayrılmıştır. Daha sonra kullanılan kelime ve yanlış sayıları belirlenerek ortalamaları alınmıştır.

WRONG ANALYSIS OF TURKISH NOBLE STUDENTS LEARNING TURKISH ABOUT THEIR PREPARED TALK

Mistakes made during speaking are an important obstacle to the qualified use of this skill. Some of these mistakes stem from the similarities between the source language and the target language. Turkish descendants learning Turkish also make mistakes during speaking due to the similarities between the target language and their own language. In this context, the aim of the study was to determine the number of words used by Turkish descendant students in impromptu speaking and whether the mistakes made by Turkish descendant students during impromptu speaking vary according to the number of words they use. Content analysis method in qualitative design was utilized in the study. A total of 114 Turkish descendant students studying at Çukurova and Sakarya University TÖMER at B1 level participated in the study. In order to determine the mistakes made by these students during impromptu speaking, students were asked to make a speech on a selected topic. The findings of the study revealed that the students' errors were predominantly concentrated at the medium level with 100-150 words and that there was no relationship between the number of words used and the rate of errors made.

___

 • Aksan, D. (2000). En Eski Türkçenin İzlerinde. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Alyılmaz, S. , Biçer, N. & Çoban, İ. (2015). Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1): 328-338.
 • Arslan, M. Özdemir, C. (2018). Öğretmen Görüşüne Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kazak Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar. İdil,7(41): 15-23.
 • Aytaş, G. & Kaplan, K. (2017). Medya Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Okuryazarlıklar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2): 291-310.
 • Aziz, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (12. Basım). Ankara: AtlasAkademi Basım Yayın Dağıtım.
 • Büyükikiz, K. K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4): 51-62.
 • Duman, A. (2003). Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), (13): 151-154.
 • Independent. (2021) “Türkiye’de yabancı öğrenci sayısı 8 yılda 48 binden 181 bine ulaştı…” (Erişim Tarihi: 04.01.2023). https://www.indyturk.com/node/407681/ya%C5%9Fam/t%C3%BCrkiye%E2%80%99de-yabanc%C4%B1-%C3%B6%C4%9Frenci-say%C4%B1s%C4%B1-8-y%C4%B1lda-48-binden-181-bine-ula%C5%9Ft%C4%B1%E2%80%A6-uzmanlara.
 • Kara, M. (2010). Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3): 661-696.
 • Keser, Sevil. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Karşılaşılan Güçlükler. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.
 • Kurt, B. (2017). Türk Soylu Öğrenciler Türkiye Türkçesi Sözlü Anlatım Çalışmalarının Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeğine Göre Analizi: Gagauz Örneği. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 6(2): 358-384.
 • Özkan, U. İ. (2021). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Potur, Ö. ve Yıldız, N. (2016). Konuşma Becerisi Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Eğilimleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, (18): 27‐40.
 • Sağlık, H. (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarında Yer Alan Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Avrupa Dil Gelişim Dosyası Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sak, R. , Şahin Sak, İ. T. , Öneren Şendil, Ç. & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1): 227-256.
 • Taştekin, A. (2015). Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi Nasıl Olmalıdır. International Journal Of Languages’ Education And Teaching, 3(3): 43-55.
 • Tavşancıl, E. ve Arslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon.
 • Topkaroğlu, M. (2013). Sözcüksel Yeterlilikte Kelime Dağarcığı Boyutu ve Derinliği. Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uzbek, A. (2019). Gazi Tömer ile İnterchange Fourth Edition Kitaplarındaki Konuşma Etkinliklerinin Konuşma Becerisi Bağlamında Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Ülper, H. ve Çetinkaya, G. (2017). “Türk Soylu Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar” IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde.
 • Yılmaz, F. ve Bircan, D. (2015). Türkçe Öğretim Merkezi’nde Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yazılı Kompozisyonlarının Yanlış Çözümleme Yöntemine Göre Değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 3(1): 113-126.

___

APA Bakır, C. & Kaplan, K. (2023). TÜRKÇE ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMALARINA YÖNELİK YANLIŞ ÇÖZÜMLEMESİ . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 0 (44) , 1-21 . DOI: 10.14520/adyusbd.1233887