EVALUATION OF QUALITY OF LIFE AMONG TURKISH WOMEN WITH HIRSUTISM: A CROSS SECTIONAL STUDY

OBJECTIVE: A variety of studies documented impaired quality of life among patients with hirsutism. The perceived normal or acceptable levels of body hair depends on the ethnic origin and woman’s perception of familial, cultural and society norms regarding number and distribution of hair. Therefore, the impact of hirsutism on quality of life may be different across societies. The aim of our study is to examine the quality of life in patients with hirsutism among Turkish women using Dermatology Life Quality Index (DLQI) assessment. METHODS: Fourty patients (mean age: 21.4±6.98 years, range: 16-40) diagnosed with hirsutism according to modified Ferriman-Gallwey (mFG) scoring system were included in the study. DLQI questionnaire, developed to evaluate the impact of dermatologic diseases on quality of life, was administered to patients. DLQI scores of patients with hirsutism were compared to a control group of 18 patients without hirsutism (mFG score <8). RESULTS: The mean age of the 40 patients enrolled to the study was 21,4±6,98 years (range= 16-40). Eight patients (20%) had a diagnosis of polycystic ovary syndrome. Thirty (56%) patients had at least one of the findings of hyperandrogenemia including acne, androgenetic alopecia, seborrhea, menstrual irregularity and acanthosis nigricans. The average DLQI score was 8,83± 5,66 (median=8, range= 0-25). The mean mFG score in patients with hirsutism was 17,18±7,64 (median 15,5, range= 8-36). There was no significant association between mFG score and DLQI (rs=0,12, p=0,44). There was a statistically significant difference between mean DLQI scores of patients with hirsutism and control group (p<0.01). CONCLUSION: Hirsutism is associated with impaired quality of life among Turkish women, independent from mFG scores.

HİRSUTİZMLİ TÜRK KADINLARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇAPRAZ KESİTSEL ÇALIŞMA

AMAÇ: Hirsutizmin yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisine dair literatürde yayınlanmış çeşitli çalışmalar mevcuttur. Tüylenmenin normal veya kabul edilir düzeyde olması; etnik kökene ve kadının kıl sayısı ve dağılımı açısından ailesel, kültürel ve toplumsal normları algılamasına bağlıdır. Bu nedenle hirsutizmin yaşam kalitesi üzerine etkisi toplumlar arasında farklılık gösterebilir. Çalışmamızın amacı, kliniğimize başvuran hirsutizmli Türk hastalara Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi (DYKİ) anketleri uygulanarak hastaların yaşam kalitelerinin nasıl etkilendiğini araştırmaktır. YÖNTEM: Modifiye Ferriman-Gallwey (mFG) skorlamasına göre hirsutizm tanısı alan 40 hasta (ortalama yaş: 21.4±6.98, ranj: 16-40 yaş), çalışmaya dahil edildi. Hastalara dermatolojik hastalıkların yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek için geliştirilen DYKİ anketi uygulandı. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hirsutizmli 40 hastanın ortalama yaşı 21,4±6,98 idi. (ranj= 16-40 yaş). Sekiz (%20) hasta polikistik over sendromu tanısı almıştı. Hastaların 30’ unda (%56) akne, androgenetik alopesi, sebore, menstrüel düzensizlik ve akantoz nigrikans gibi hiperandrojenemi bulgularından en az bir tanesi mevcuttu. Ortalama DYKİ skoru 8,83± 5,66 (medyan=8, ranj= 0-25), ortalama mFG skoru 17,18±7,64 (medyan 15,5, ranj= 8-36) bulundu. mFG skoru ile DYKİ skoru arasında anlamlı bir ilişki izlenmedi (rs=0,12, p=0,44). Hirsutizmi olan ve olmayan hastaların ortalama DYKİ skorları arasındaki fark anlamlı derecede idi (p<0.01). SONUÇ: Hirsutizm,Türk kadınlarında mFG skorlarından bağımsız olarak hastaların yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sorundur.

___

  • Martin KA, Anderson RR, Chang RJ et al. Evaluation and treatment of hirsutism in premenopausal women: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(4):1233-1257.
Acta Medica Nicomedia-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2020
  • Yayıncı: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİKÜTÜPHANE VE DÜKÜMANTASYON DAİ B
Sayıdaki Diğer Makaleler

KADINLAR GEBELİKLERİNİ NASIL ÖĞRENİYOR? SAĞLIK ALGISI GEBELİK FARKINDALIĞINI ETKİLER Mİ?

Sena Dilek AKSOY, Resmiye ÖZDİLEK, Nafiye DUTUCU

OBEZ ÇOCUKLARDA KİLO KAYBININ SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNE ETKİSİ

Gökmen AKGÜN, Hasan ONAL

Minimal invaziv paratiroidektomi. Tek merkez deneyimi.

Fuldem MUTLU, Bahaeddin Umur AKA

Amasya'da Hastaneye Başvuran Adli Vakaların Değerlendirilmesi

Bedirhan Sezer ÖNER

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Pro-aterojenik Lipid Profili ve Aterojenik İndeksin Değerlendirilmesi / Assessment of Pro-atherogenic Lipid Profile and Atherogenic Index in Patients with Familial Mediterranean Fever

Aysel TOÇOĞLU, Ahmed Cihad GENÇ

Bir Erişkin Psikiyatri Polikliniğine Başvurmuş Olan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi

Mehmet Hamdi ÖRÜM

PrevIously MIssed DIagnosIs of Herlyn - werner - wunderlıch syndrome (OHVIRA Syndrome) and Vaginoscopic surgery accompanIed by fluoroscopy

İlknur BANLI CESUR, Zerrin ÖZÇELİK, Dilek KAYA KAPLANOĞLU, Mustafa KAPLANOĞLU

Optimization of Protein Quantification in Wharton Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes

Zehra Seda ÜNAL HALBUTOĞULLARI, Zeynep Ece UTKAN KORUN, Cansu SUBAŞI DEMİR, Kamil Can KILIÇ, Büşra ALPER, Yusufhan YAZIR

Evaluation of the Patients Followed in Newborn Intensive Care Unit for Cardiac Diseases

Ajda MUTLU MIHÇIOĞLU, Özgül SALİHOĞLU

Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarının İn Vivo Korneal Konfokal Mikroskopi ile Değerlendirilmesi

Müge TOPRAK, Özgül ALTINTAŞ, Büşra YILMAZ TUĞAN