Evaluation of Family Physicians' Opinions in Defensive Medicine Practices: The Case of Isparta/Turkey

Öz Objective: In this descriptive study, which questions the problems and perspectives faced by physicians about medical bad practices (malpractice), which are often heard today, information about the defensive medical practices of family physicians, it is aimed to determine their attitude and behavior. Methods: November-December 2020, the study was conducted on 77 physicians who worked as a family physician in Isparta/Turkey and accepted participation using the survey technique. Answers to questions Likert-type situation measurement expressions (fully agree, very agree, moderately agree, little agree, disagree at all) were used. In addition, yes-no options were used for questions that measure the level of knowledge. Results: As a result of the study, 18 (23%) of family physicians said they had not heard of the concept of defensive medicine before, 48 (62%) did not know enough about the content of the concept of defensive medicine practices, 5 (6%) were sued for malpractice, 37 (48%) said they thought any lawsuit could be filed within the next 10 years. As malpractice cases find a lot of space in the media, the proportion of family physicians who say they feel uneasy while performing my profession (59.7%-46 physicians) came first as the option with the largest percentage of attitude-measuring questions. Conclusions: The results of this study show that family physicians working in family health centers affiliated with the Ministry of Health are significantly focused on positive and negative defensive medicine practices.

Kaynakça

Dedeoğlu AK. Özel hastanelerde çalışan hekimlerin tıbbi müdahale ve tedavide malpraktisten doğan hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeylerinin ölçümü: Ankara ili özel hastaneler uygulaması [Yüksek Lisans Tezi]. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara; 2012.

Altun G, Yorulmaz AC. Yasal değişiklikler sonrası hekim sorumluluğu ve malpraktis. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2010; 27(1), 7–12.

Tacir H. Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı. [Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul; 2010.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı [Internet]. [cited 2020 Sep 25]. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi-anasayfa.html

Üstü Y, Uğurlu M. Bir analiz: Aile hekimliği ülkemizde etkin kullanılıyor mu? Ankara Medical Journal. 2015; 15(4), 244–248.

Summerton N. Positive and negative factors in defensive medicine: A Questionnaire study of general practitioners. Bmj. 1995; 310(6971), 27.

Türk Tabipler Birliği (1999). Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, [Internet]. [cited 2020 Oct 10]. Available from: https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content& task=view&id=65&Itemid=31

Studdert DM, Mello MM, Sage WM, DesRoches CM, Peugh J, Zapert K, Brennan TA. Defensive medicine among high-risk specialist physicians in a volatile malpractice environment. Journal of the American Medical Association. 2005; 293(21), 2609–2617.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Sağlık istatistikleri yıllığı 2018. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ankara; 2019.

Selçuk M. Çekinik (defansif) tıp, [Yüksek Lisans Tezi]. İzmir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir; 2015.

Özata M, Özer K, Akkoca Y. Konya il merkezinde çalışan hekimlerde defansif (çekinik) tıp uygulamalarının araştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 7(1), 132–139.

Başer A, Kolcu G, Çığırgil Y, Kadınkız B, Öngel K. İzmir Karşıyaka ilçesinde görev yapan aile hekimlerinin defansif tıp uygulamaları ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Smyrna Tıp Dergisi. 2014; 77, 16–24.

Tancredi LR, Barondess JA. The problem of defensive medicine. American Association for the Advancement of Science. 1978; 200(4344), 879–882.

Passmore K, Leung WC. Defensive practice among psychiatrists: A questionnaire survey. Postgraduate Medical Journal. 2002; 78(925), 671–673.

Hiyama T, Yoshihara M, Tanaka S, Urabe Y, Ikegami Y, Fukuhara T, Chayama K. Defensive medicine practices among gastroenterologists in Japan. World Journal of Gastroenterology. 2006; 12(47), 7671–7675.

Aynacı Y. Hekimlerde defansif (çekinik) tıp uygulamalarının araştırılması. [Tıpta Uzmanlık Tezi]. Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi. Konya; 2008.

Vale HM, Miyazaki MC de OS. Defensive medicine: a practice in whose defense? Revista Bioética. 2019; 27(4), 747–755.

Banaz M. Heki̇mleri̇n defansi̇f tıp ve tıbbi hata tutumlarının incelenmesi̇. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara; 2020.

Ortashi O, Virdee J, Hassan R, Mutrynowski T, Abu-Zidan F. The practice of defensive medicine among hospital doctors in the United Kingdom. BMC Medical Ethics. 2013; 14(42).

Saks M, Landsman S. The paradoxes of defensive medicine. Health Matrix: The Journal of Law-Medicine. 2020; 30(1), 25–83.

Kaynak Göster

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Evaluation of Family Physicians' Opinions in Defensive Medicine Practices: The Case of Isparta/Turkey %A Oğuzhan Yüksel %T Evaluation of Family Physicians' Opinions in Defensive Medicine Practices: The Case of Isparta/Turkey %D 2021 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V 12 %N 3 %R doi: 10.31067/acusaglik.903380 %U 10.31067/acusaglik.903380
  • ISSN: 1309-470X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

7.5b 5.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Usual and Unusual Pathologies of Appendicitis: A Retrospective Analysis of 385 Patients

Veysi Hakan YARDIMCI, Cihan URAS

Artificial Intelligence to Predict Esophageal Varices in Patients with Cirrhosis

Cem ŞİMŞEK, Emir TEKİN, Hasan SAHİN, Taha Koray SAHİN, Yasemin Hatice BALABAN

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Erkek İnfertilite Tanılı ve Asemptomatik Hastalarda Testis Tümörü Sıklığı

Metin YIĞMAN, Semih TANGAL

Mini-dizileme ile Kanserdeki Moleküler Hedeflerin Hassas Tayini

Şirin YÜKSEL KILIÇTURGAY, Cemaliye BOYLU AKYERLİ

Vertebral Ostial Stenoz Tedavisinde Ilaç Salınımlı Stent Uygulaması ve Etkinliği

Burcu ERKAN, Serdar GEYİK, Kıvılcım YAVUZ, Işıl SAATÇİ, Saruhan ÇEKİRGE

Risk Factors Associated with Dysfunction of Permanent Tunneled Cuffed Hemodialysis Catheters; Single Center Experience

Isil YİLDİZ

İskemik Serebrovasküler Olay Geçirmiş Hastalarda Hemoglobin A1c, Laktat, Prokalsitonin Seviyelerinin Fonksiyonel Sonuç ile İlişkisi

Zuhal KALYON KARAMAN, Çiğdem ÖZPOLAT, Özge ONUR, Haldun AKOĞLU, Arzu DENİZBAŞI

Avrupa'da Sağlık Sistemi Performansının Belirleyicileri: Kümeleme Analizine Dayalı Bir Çalışma

Pınar Yalçın BALÇIK, Şenol DEMİRCİ, Murat KONCA

The Use of Bevacizumab Alone and in Combination with Classical Chemotheropathics in Ishikawa Endometrial Cancer Cell Culture

Ceren YILDIZ EREN, Hulusi Göktuğ GÜRER, Özlem ÖZGÜR GÜRSOY, Ayşe Tansu KOPARAL, Sabit Sinan ÖZALP

Diagnosis and treatment in children with Nutcracker Syndrome: Single-center experience

Serçin GÜVEN, Sevinç KALIN, Neslihan ÇİÇEK