Sağlık Çalışanlarının Finansal İyi Hal Durumlarının İş Performansına Etkisinin İncelenmesi; Kayseri İli Örneği

Bu araştırmada, sağlık çalışanlarının finansal iyi hal düzeylerinin cinsiyet, yaş, kıdem, kurum türü ve eğitim durumu açısından iş performansına etkisini belirlemesi amaçlanmaktadır. Araştırma evrenini, Kayseri İli’nde sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini Kayseri İli’nde bulunan Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, İş Performansı Ölçeği (İPÖ) ve Finansal İyilik Hali Ölçeği (FİHÖ) kullanılmıştır. Ölçeklerin uygulanmasından elde edilen veriler, SPSS 24 istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiştir. Veri analizleri için aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi), regresyon ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tamhane test teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde katılımcıların finansal iyi olma hali ve iş performansı değişkenlerinin ortalamalarının genel olarak demografik değişkenlere göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bu araştırmada bazı kısıtlılıklar bulunmakla birlikte geleceğe yönelik bir takım öneriler de bulunulmuştur.

The Impact of Health Care Workers Level of Financial Well Being on Their Job Performance (The Sample of Kayseri City)

In this research, it is aimed to determine the impact of financial well-being state of health care workers on job performance in terms of gender, age, seniority, type of institution and educational status. The population of the research consists of healthcare workers working in healthcare institutions in Kayseri. The sampling of the research consists of Erciyes University Health Application and Research Center (SUAM) healthcare workers in Kayseri. As data collection tool, job performance Scale, and Financial Well-Being Scale are used. The data obtained from the application of the scales were analysed by the SPSS statistical analysis program. For data analysis, arithmetic average, standard deviation, t-test, ANOVA (one way analysis of variance), regression and Tamhane which is one of the multiple comparison tests, test techniques are used. As a result of the analysis, it was seen that the average of the participants financial well-being and job performance did differ according to demographic characteristics in general. On the contrary, it can be stated that financial well-being has not any effect on job performance. There are some limitations and suggestions for further researches in this study.

___

 • Adams, T., Moore, M. (2007). High-Risk Health And Credit Behavior Among 18- To 25 Year-Old College Students. Journal of American College Health, 56 (2), 101–108.
 • Ahmed, J., Hashmi, M., Akhtar, H. (2016). Effect of Organizational Politics on Job Performance: The Mediating Role of Emotional Intelligence. FWU Journal of Social Sciences, 10 (1), 96- 103.
 • Akın, Ö., Çolak, H.E. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), 85-114.
 • Akkoç, İ., Turunç, Ö., Çalışkan, A. (2011). Gelişim Kültürü ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (4), 83-114.
 • Alkan, M. (2014). İş Stresinin İş Performansı Üzerine Etkisi: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Arber, S., Fenn, K., Meadows, R. (2014). Subjective Financial Well-Being, Income and Health Inequalities in Mid and Later Life in Britain. Social Science ve Medicine, 100, 12-20.
 • Başaran, R. (2016). Çalışanların Örgütsel Tutum ve Davranışlarının İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Psikolojik Sözleşmelerin Aracılık Rolü. (Doktora Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baumeister, R. F., Leary, M. R. (1995). The Need To Belong: Desire For Interpersonal Attachments As A Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117 (3), 497–529.
 • Bonke, J., Browning, M. (2009). The Distribution of Financial Well-Being and Income Within The Household. Review of Economics of the Household, 7 (1), 31-42.
 • Brüggen, E.C., Hogreve, J., Holmlund, M., Kabadayi, S., Löfgren, M. (2017). Financial Well-Being: A Conceptualization and Research Agenda. Journal of Business Research, 79, 228-237.
 • Butler Jr, J.K. (1991). Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust: Evolution of A Conditions of Trust Inventory. Journal of Management, 17 (3), 643-663.
 • Cable, D.M., Parsons, C.K. (2001). Socialization Tactics and Person Organization Fit. Personnel Psychology, 54 (1), 1-23.
 • Campo, S., Cameron, K. A. (2006). Differential Effects of Exposure to Social Norms Campaigns: A Cause for Concern. Health Communication, 19 (3), 209–219.
 • Cochran, P.L., Wood, R.A. (1984). Corporate Social Responsibility and Financial Performance. Academy of Management Journal, 27 (1), 42–56.
 • Çevik, H.H., Göksu, T., Bilgiç, V.K., Karakaya, M., Seyhan, K. ve Gül, S.K. (2008). Kamu Kurumlarında Performans Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Dunn, L.F., Mirzaie, I.A. (2012). Determinants of Consumer Debt Stress: Differences by Debt Type and Gender. Columbus, OH: Working Paper, Ohio State University.
 • Ertan, H. (2008). Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme. (Doktora Tezi), Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Falahati, L., Paim, L. (2011). Gender Differences in Financial Well-Being Among College Students. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (9), 1765-1776.
 • Fergusson, D.M., Horwood, L. J., Beautrais, A.L. (1981). The Measurement of Family Material Wellbeing. Journal of Marriage and Family, 43 (3), 715-725.
 • Fındıklı, M. A. (2016). Relationship Between Cyberloafing and Work Performance: Comparison of Health and Textile Industry Workers. International Journal of Social Inquiry, 9 (1), 33-62.
 • García de Leaniz, P. M., Rodríguez Del Bosque, R. (2015). Exploring The Antecedents of Hotel Customer Loyalty: A Social Identity Perspective. Journal of Hospitality Marketing ve Management, 24 (1), 1–23.
 • Garðarsdóttir, R. B., Dittmar, H. (2012). The Relationship of Materialism to Debt and Financial Well-Being: The Case of Iceland’s Perceived Prosperity. Journal of Economic Psychology, 33 (3), 471-481.
 • Greninger, S.A., Hampton, V.L., Kitt, K.A., Achacoso, J.A. (1996). Ratios and Benchmarks for Measuring The Financial Well-Being of Families and Individuals. Financial Services Review, 5 (1), 57-70.
 • Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J., Ohman, M.C., Shyamsundar, P., Noble, I. (2013). Policy: Sustainable Development Goals for People and Planet. Nature, 495 (7441), 305–307.
 • Gutter, M., Copur, Z. (2011). Financial Behaviors and Financial Well-Being of College Students: Evidence From A National Survey. Journal of Family and Economic Issues, 32 (4), 699-714.
 • Gürkaynak, B. (2017). Çalışan İş Performansının Değerlendirilmesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Etkililiği ve Kişilik Özelliklerinin 95 Rolü Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hayhoe, C., Leach, l., Turner, P., Bruin, M., Lawrence, F. (2000). Difference in Spending Habits and Credit Card Use of College Students. Journal of Consumer Affairs, 34, 113-133.
 • Hubler, D.S., Burr, B.K., Gardner, B.C., Larzelere, R.E., Busby, D.M. (2016). The Intergenerational Transmission of Financial Stress and Relationship Outcomes. Marriage ve Family Review, 52 (4), 373–391.
 • Jawahar, I.M., Carr, D. (2007). Conscientiousness and Contextual Performance the Compensatory Effects of Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange. Journal of Managerial Psychology, 22 (4), 330-349.
 • Kale, E. (2015). Lider Desteği ve İş Arkadaşları Desteğinin İş Performansı Üzerine Etkileri: İş Tatmini ve Yaşam Tatmininin Aracı Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7 (14), 103-119.
 • Kayı, T. (2015). The Impact of Customer Relationship Management Application on Business Performance: Applied to The Chemical Industry. (Doktora Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kim, J. (2000). The Effects of Workplace Financial Education on Personal Finances and Work. (Unpublished Doctoral Dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State: Blacksburg.
 • Korkmazer, F., Ekingen, E., Yıldız, A. (2016). Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19 (3), 271-281.
 • Kurtpınar, M. (2011). Birey-Örgüt Uyumunun Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Kişilik Özellikleri ve İşe Adanmışlığın Rolü. (Yüksek Lisans Tezi). Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul.
 • Kutbay, A., Özbek, V., Koç, F. (2017). Kişisel Faktörler ve Postmodern Tüketim Şekillerinin Finansal İyi Olma Hali Üzerindeki Etkisi. In Proceedings of 2 nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Economics and Administrative Sciences, 262-273.
 • Lyons, A. C. (2008). Risky Credit Card Behavior of College Students. In J. J. Xiao (Ed.). Handbook of Consumer Finance Research içinde (ss. 85–208). New York: Springer.
 • Miller, R. L., Griffin, M.A, Hart, P.M. (1999). Personality and Organizational Health: The Role of Conscientiousness. Work and Stress. An International Journal of Work, Health and Organisations, 13 (1), 7-19.
 • Murphy, K. R., Kroeker, L. P. (1988). Dimensions of Job Performance. Navy Development and Research Centre, 1-32.
 • Nadir, E. (2014). İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik Dışı Uygulamaların İş Tatmini ve İş Performansına Olan Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Norvilitis, J., Szablicki, B., Wilson, S. (2003). Factors Influencing Levels of Credit-Card Debt in College Students. Journal of Applied Social Psychology, 33 (5), 935-94.
 • Örücü, E., Kanbur, A. (2008). Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15 (1), 85-97.
 • Özen, A. (2008). Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği. (Doktora Tezi). DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Özer, G., Kutbay, A.Y. (2018). Kişisel Finansal Faktörler, Kompulsif Satın Alma ve Finansal İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (17), 73-99.
 • Perkins, H. W. (2002). Social Norms and The Prevention of Alcohol Misuse in Collegiate Contexts. Journal of Studies on Alcohol. Supplement, 14, 164–172.
 • Prawitz, A. D., Garman, E. T., Sorhaindo, B., O’Neill, B., Kim, J., Drentea, P. (2006). The InCharge financial Distress/Financial Well-Being Scale: Development, Administration and Score Interpretation. Financial Counseling and Planning, 17 (1), 34-50.
 • Reichers, A., Wanous, J., Austın, J. (1997). Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change. Academy of Management Executive, 11 (1), 48-59.
 • Sabri, M. F., Cook, C. C., Gudmunson, C. G. (2012). Financial Well Being of Malaysian College Students. Asian Education and Development Studies, 1 (2), 153-170.
 • Sabri, M., Falahati, L. (2012). Estimating A Model of Subjective Financial Well-Being Among College Students. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (18), 191-199.
 • Sacks, D. W., Stevenson, B., Wolfers, J. (2012). The New Stylized Facts About Income and Subjective Well-Being. Emotion, 12(6), 1181–1187.
 • Shim, S., Xiao, J. J., Barber, B. L., Lyons, A. C. (2009). Pathways To Life Success: A Conceptual Model of Financial Well-Being for Young Adults. Journal of Applied Developmental Psychology, 30 (6), 708-723.
 • Sunal, O. (2012). Finansal İyilik Hali Ölçegi (FIHÖ): Gecerlik ve Güvenirlik Çalismasi/Financial Well-Being Scale (FWBS): A Study of Validity and Reliability. Ege Akademik Bakis, 12 (2), 209.
 • Taft, M., Hosein, Z., Mehrizi, S., Roshan, A. (2013). The Relation Between Financial Literacy, Financial Wellbeing and Financial Concerns. International Journal of Business and Management, 8 (11), 63-75.
 • Tüfekçi, B. (2015). Öğretmenlerin Finansal İyi Hal Düzeylerinin Mesleki Haz Düzeylerine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkoğlu, T., Yurdakul, Ü. (2017). Mobilya Endüstrisinde Çalışanların İş Doyumu ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 18 (1), 88-97.
 • Uğurlu, E. (2019). Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi: Adana İli 112 Acil Servis Çalışanları Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Williams, F. L. (1983). Money Income, Nonmoney Income, and Satisfaction as Determinants of Perceived Adequacy of Income. In M. Dunsing (Ed.), Proceedings of the Symposium on Perceived Economic Well-Being (pp. 106-125). Urbana, IL: University of Illinois at Urbana.
 • Yılmaz, A. (2016). Algılanan Örgütsel Destek Ortamında İş Stresi ve İş Yaşam Kalitesinin İş Performansı Üzerine Etkisinin Araştırılması: İstanbul’da Bulunan Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Aşçılar Üzerine Bir Araştırma. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.