Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin öğrenci seçme sınavına (öss) yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (diyarbakır ili örneği)

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı1, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, lise öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2007–2008 eğitimöğretim yılı II. yarıyılında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaöğretim kurumlarına devam eden toplam 1306 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, Ekici (2005) tarafından geliştirilen "Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach- Alfa güvenirlik katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur. Veriler, betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testi teknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) yönelik tutum puanları orta düzeydedir. Tutum puanları cinsiyete, kayıtlı bulundukları sınıflara, kayıtlı bulundukları lisedeki genel akademik başarılarına ve ailelerinin aylık gelirlerine göre anlamlı farklılık gösterirken, öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumuna ve mezun oldukları ilköğretimin bulunduğu yerleşim birimine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This research is done for determining high school students 'attitudes towards the Student Selection Examination (SSE). In the research, the descriptive survey method is used. Working group of the study is 1306 students who enrolled in secondary schools in Diyarbakır city in 2007-2008 school years. Research data are summed up with "The attitude scale towards the Student Selection Examination (SSE)" developed by Ekici (2005). Cronbach-Alpha reliability coefficient of the scale is figured out 0.88. Data are analyzed using the techniques of descriptive statistics, independent groups t-test, one-way ANOVA and test of Tukey HSD. According to the overall results, students' attitudes towards the Student Selection Examination (SSE) are on medium level. Although students' attitudes towards the Student Selection Examination depend on sexes, classes, overall success level monthly incomes of families and; it does not show a meaningful difference according to the primary schools they were educated and high schools they are educated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :