DİYARBAKIR’DA KÜLTÜREL MÜZİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELENEKSEL HALK MÜZİĞİNE TESİRLERİ

Öz Buçalışmanın amacı, etnomüzikoloji araştırmalarında anahtar bir rol üstlenenkültürel müzik çeşitliliği ve geleneksel müzik birlikteliğine odaklanarak heriki yaklaşım üzerinden gerçekleşen müziğin kültürel çalışmalardaki yerini açığaçıkarmaktır. Burada çoklu müzik kültür olgusu yer ve mekâna bağlı olarakgelişen bir müziksel etkinliği temsil ederken, yerel ezgiler yine bir yerleşimüzerinden gerçekleşen yeni duyusal tasarımların ifadesi olarakkullanılmaktadır. Her iki kavram da belirli bir coğrafyaya, aidiyet üzerindengerçekleşen kültürel kimlik ve mirasa dayanır. Ayrıca modern-gelenekdiyalektiği ile yerel-küresel ilişkisi çok dilli müzik ve geleneksel müzik içinbelirleyici bir işleve sahiptir. Kendisini egemen kültürün dışındatanımlayan/gören toplulukların müziksel bir etkinliğin çevresinde kümelenmesive bu müziğe manevi bir önem atfetmesi çeşitlilik ve çoklu kültürel müziğioluşturan faktörler arasındadır. Burada ortaya konulan nitel çalışma sonucu; Çokkültürlü yaşam pratiğine sahip illerin kültürel çeşitlilik yönünden zenginolduğu ve bu zenginliği özellikle sanatsal üretime dönüştürebildiği görülmüştür.Diyarbakır’da kültürel müziğin son yıllarda geleneksel müzik çalışmalarınınayrılmaz bir parçası olan kültürel müzikte çeşitliliğe ve senteze olumlu yöndeyol açtığı belirlenmiştir.

Kaynakça

Adorno, T. L.W. (2003). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken, Bülent O. D. (Çev.). Cogito, 36Alan, P. M. (1980). The Anthropology Of Musıc, Northwestern University Press.Blacking, J. (2000). How Musical Is Man, Seattle: Universit y of Washington: Press.Bohlman, P. V. (2002). Dünya Müziği. Gür, H. (Çev.). Ankara: Dost.Çağlayan, E. (2014). Cumhuriyet’in Diyarbakır’da Kimlik İnşası (1923-1950), İstanbul: İletişim.Duygulu, M. (2004). Ahmed Adnan Saygun’un Folklor ve Etnomüzikoloji Çalışmaları Üzerine, Ahmed Adnan Saygun, Biyografya 5, 69-83: İstanbul: Bağlam.Ekici, M. (2013). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara: Geleneksel.Fay, B. (2001). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Çokkültürlü Bir Yaklaşım, Türkmen, İ. (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.Ferris, W. R. (1997). Halk Şarkıları ve Kültür: Charles Seeger ve Alan Lomax. Mirzaoğlu, F. G. (Çev.). Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi. 34, 87-93.Günay, E. (2011). Müzik Sosyolojisi, Sosyolojiden Müzik Kültürüne Bir Bakış. İstanbul: Bağlam.Kaplan, A. (2013). Kültürel Müzikoloji. İstanbul: Bağlam.Meyer, L. B. (1960). Universalismand Relativism in the Study of Ethnic Music. Ethnomusicology, S. 4(2).Oğuz, E.S. (2011). Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı. EFD/JFL, Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters. 28 (2).Stone, R.M. (2008). Theory For Ethnomusicology, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.Strauss, C. L. (2014). Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Terzi, A. (Çev.). İstanbul: Metis.Tanpınar, A.H. (2001). 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan.Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür, İstanbul: Ayrıntı.Yanık, C. (2013). Dünyada ve Türkiye’de Çokkültürlülük, Ankara: Sentez. Elektronik kaynaklarhttps://www.youtube.com/watch?v=fuF76dOIw_YErişim tarihi, 08.04.2017https://www.evrensel.net/haber/110883/diyarbakir-onnik-ve-ara-dinkjianla-hasret-giderdi Erişim tarihi; 08.04.2017http://www.haber7.com/muzik/haber/966296-mardin-diller-ve-dinler-korosu-kuruldu Erişim tarihi: 08.04.2017http://www.haberler.com/diyarbakir-da-7-dilde-halk-sarkilari-konseri-5997817-haberi/Erişim tarihi: 09.04.2017