Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Bu araştırmada Türkiye’de gitar alanında hazırlanmış lisansüstü tezler farklı kriterlere göre sınıflandırılmaya ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı; gitar alanında çalışılmamış olan konuları ortaya koymak, araştırmacılara konu seçimiyle ilgili yol göstermek ve gitar ile bağlantılı disiplinlerarası çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara referans sağlamaktır. Bu çalışma tarama yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Verilerin toplanması amacıyla literatür taraması yapılmış, Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezinden 1986’dan günümüze kadar gitar alanında yazılmış olan 125 adet teze ulaşılmıştır. Sonrasında araştırmanın konusuna yönelik kaynaklar incelenmiş ve kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kategoriler; akademik derece, üniversite, yazarların cinsiyeti, yayın yılı, danışman unvanı, çalışma alanı, enstitü ve araştırmanın modeli olmak üzere sekiz ana başlıkta toplanmıştır. Bu çalışmada örnekleme yöntemine başvurulmamış, doğrudan evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma verilerinin analiz edilmesi amacıyla frekans analizi ve betimsel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda ele alınan tezlere yönelik frekans ve yüzde hesaplaması yapılarak veriler tablo haline dönüştürülmüş ve sonrasında yorumlanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak; gitar alanında yapılan lisansüstü çalışmalardan sayıca en fazla olanın yüksek lisans tezleri olduğu; gitar alanındaki en fazla yüksek lisans tezinin Mimar Sinan Üniversitesi, doktora tezinin Gazi Üniversitesi ve sanatta yeterlik çalışmasının Mimar Sinan Üniversitesine bağlı olarak yapıldığı; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarının çoğunun erkekler tarafından yapıldığı; en fazla yüksek lisans tezinin 2010 yılında, doktora tezinin 2014 yılında ve sanatta yeterlik çalışmasının 2012, 2013 yıllarında tamamlandığı; yüksek lisans tezlerinin en çok yardımcı doçent, doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarının en çok profesör unvanına sahip öğretin elemanları danışmanlığında gerçekleştirildiği; yüksek lisans ve doktora tezlerinin çoğunun gitar eğitimi alanında, sanatta yeterlik çalışmalarının çoğunun ise eser inceleme/analiz alanlarında yazıldığı; yüksek lisans ve sanatta yeterlik çalışmalarının çoğunun sosyal bilimler enstitüsü, doktora çalışmalarının çoğunun ise eğitim bilimleri enstitüsüne bağlı olarak oluşturulduğu; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik çalışmalarının çoğunun tarama modeli kullanılarak hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır

Analysis and Evaluation of Graduate Thesis on Guitar from Turkey

In this study, graduate thesis on guitar in Turkey was classified and analyzed according to various criteria. Here, the aim was to reveal the unstudied topics in the field of guitar, to lead researchers on the subject choice and provide reference for the researchers who want to do interdisciplinary work in connection with guitars. This study was a descriptive research, which employed the scanning method. To collect the data literature review was conducted with 125 theses written on guitar from the Higher Education Thesis Center since 1986. Then, the resources were examined for the subject of study and the criteria were determined. Specified categories were divided into eight as academic degree, college, author gender, publication year, title of supervisor, area of study, research institutes and research model. The sampling method was not used in this study and all intended was to reach directly into the universe. To analyze the survey data, frequency and descriptive analysis methods were employed. In this context, by making the frequency and percentage calculations for the thesis discussed, the data were transformed into a table and interpreted subsequently. Starting from the results obtained from this research; it was concluded that M.A. thesis comprise the majority among the graduate works done in the area of guitar; most of M.A. and Ph.D. thesis on this area were completed at Mimar Sinan University and Gazi University respectively, and proficiency in art studies were done at Mimar Sinan University; most of the M.A., PhD and proficiency in art degrees were earned by men; most of the M.A., PhD thesis and proficiency in art studies were completed in 2010, 2014 and 2012-2013 respectively; while most of the M.A. thesis was supervised by assistant professors, PhD and proficiency in art studies were supervised mainly by the academicians who holds the title of professor; M.A. and PhD thesis were mostly in the field of guitar education; most of the work in proficiency of art were written in the field of work examination/analysis; most of the M.A. thesis and proficiency in art studies were completed at the institutes of social sciences, most of the PhD thesis were done at the institutes of educational sciences; all the graduate and the proficiency in art studies were prepared using scanning model

Kaynakça

Çelik, P. , Sarı, M. M. ve Yıldırım Doğru, S.S. (2015). Türkiye’de ve avrupa’da 2000-2013

yılları arasında özel gereksinimli çocuklarla ilgili yapılmış olan müzik eğitimi çalışmalarının değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 10-28.

Demirbatır, R.O. (2001). Müzik alanı yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV (1), 123-141.

Ece, A.S. (2007). Bilimsel dergilerde yayınlanan müzik makaleleri (bir bibliyografya denemesi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 45-81.

Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.

Gençel Ataman, Ö. (2009). Ülkemizde flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 341-352.

Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 16(1), 49-71.

Karkın, A.M. (2011). Müzik bilimleri alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149.

Ömür, Ö. ve Gültek, B. (2011). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında piyano üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin analizi. E-Journal Of New World Sciences Academy, 6(4), 463-471.

Tebiş, C. ve Okay, H. H. (2013). Türkiye’de müzik sanatı ve eğitiminde keman ve viyola konulu lisansüstü tezlerin konu ve yöntem olarak incelenmesi. International Journal Of New Trends İn Arts, Sports & Science Education, 2(2), 11-20.

Varış, Y.A. (2012). Türkiye’de viyola üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin analizi. The Journal Of Academic Social Science Studies, 5(8), 1247-1260.

Yalçın, G. (2012, Nisan). Türkiye’de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Gitar Konulu Tezlerin Analizi. Sözel bildiri, 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu: Niğde.

Yeprem, M. S. (2007, Şubat). Türk Gitar Müziği Çalışmaları. Sözel bildiri, 2. Türkiye Gitar Buluşması, Bilkent Üniversitesi: Ankara.