Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş-Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki: Kocaeli Örneği

Bu çalışmada, Kocaeli’nde görev yapan aile hekimlerinin iş tatmin düzeyleri ile yaşadıkları iş-aile çatışmaları arasındaki ilişkiyi tespit etmek, cinsiyet farklılıklarının iş tatmin düzeyleri ve yaşadıkları iş-aile çatışmaları üzerinde etkisi olup olmadığını ortaya koymak hedeflenmiştir. Yapılan literatür taraması ve anket tekniği ile elde edilen verilerin SPSS 22 programı ile yorumlanması sonucunda, Kocaeli’nde görev yapan aile hekimlerinin iş tatmin düzeyleri ile yaşadıkları iş-aile çatışması seviyeleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet farklılıkları ile iş tatmin düzeyleri ve yaşadıkları iş-aile çatışması seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışmanın son bölümünde elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır

The Relationship Between Job Satisfaction Levels ofFamily Practitioners and Their Work-Family Conflict:The Case of Kocaeli Province

This study aims to investigate the relationship between job satisfaction levels of family practitioners and their work-family conflict particularly by taking into consideration the gender differences. Conducted literature review and survey data which was processed by using SPSS 22 software revealed that a negative and significant relationship existed between job satisfaction levels and work-family conflict levels of practitioners situated in Kocaeli. However no statistically significant relationship was found when two variables compared based on gender differences. Final part of the study discussed the findings of the survey

Kaynakça

Adams, Gary, Lynda, King ve Daniel, King, ““Relationships of Job and Family Involvement, Family Social Support, and Work-Family Conflict with Job and Life Satisfaction”, Journal of Applied Psychology, Vol. 81, 1996.

Akıncı, Zeki, “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıl- dızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 4, Antalya, 2002.

Aras, Mustafa ve Karakiraz, Ahmet, “Zaman Temelli İş Aile Çatışması, Düşük Ba- şarı Hissi ve İş Tatmini İlişkisi: Doktora Yapan Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 4, Sakarya, 2013.

Arslan, Mustafa, “İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Kadın Çalışanların İş Doyumla- rı Üzerindeki Etkisi”, Birey ve Toplum, Cilt 2, Sayı 3, Bahar Sayısı, 2012.

Bacharach, Samuel, Bamberger, Peter ve Conley, Sharon, “Work-Home Conflict Among Nurses and Engineers: Mediating TheImpact of Role Stress on Burno- ut and Satisfaction at Work”, Journalof Organizational Behavior, Vol. 12, 1991.

Brough, Paula, PO’Driscoll, Michale ve Kalliath, Thomas, “The Ability of ‘Family Friendly’ Organizational Resources to PredictWork-Family Conflict and Job and Family Satisfaction”, Stress andHealth, Vol. 21, 2005.

Davis, Keith, “İşletmelerde İnsan Davranışı Örgütsel Davranış”, Çev. Tosun, Ke- mal, Baysal, Aykar ve Yalçın, Sadullah, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstan- bul, 1984.

DuBrin, Andrew, “Fundamentals of Organizational Behavior”, South-Western College Publishing, Cincinnati-Ohio, 1997.

Dursun, Salih ve İştar, Emel, “Kadın Çalışanların Yaşamış Oldukları İş Aile Yaşa- mı Çatışmasının İş ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 28, Sayı 3, Erzurum, 2014.

Greenhaus, Jeffrey ve Beutell, Nicholas, “Sources of Conflict, Between Work and Family Roles”, The Academy of Management Review, Vol 10-1, 1985.

Howard, Gary, Donofrio, Heather ve Boles, James, “Inter-Domain Work-Family, Family-Work Conflict and PoliceWork Satisfaction”, An International Journal of PoliceStrategies&Management, Vol. 27-3, 2004.

Kara, İsmail Hamdi, Baltacı, Davut, Atar, Gülşen, Yılmaz, Aylin, Karaçam, Mehmet Serkan, Derler, Mehmet Harun ve Aktüre, Sabri, “Determination of Job Satis- faction and Affecting Working Factors in Healthcare Providers in A Tertiary Care Hospital in Turkey”, Original Research, Euras J Fam Med, Vol. 2-3, 2013.

Kossek, Ellen, Ozeki, Cynthia, “Work-Family Conflict,Policies, and The Job-Life Satisfaction Relationship: A Review andDirections for Organizational Behavi- or – Human Resources Research”,Journal of Applied Psychology, Vol 83, Iss. 2, 1998.

Lam, Simon, “Quality Management and Job Satisfaction: An Empirical Study”, In- ternational Journal of Quality and Reliability Management, 1995.

Marchese, Marc, Bassham, Gregory ve Ryan, Jack, “Work-Family Conflict: A Vir- tue Ethics Analysis”, Journal of Business Ethics, Vol. 40, 2002.

Netemeyer, Richard, Boles, James ve McMurrian, Robert, “Development and Vali- dation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”, The Ame- rican Psychological Association, Inc.,Journal of Applied Psychology, Vol. 81, No: 4, 1996.

Netemeyer, Richard, Brashear-Alejandro, Thomas ve Boles, James, “A Cross- National Model of Job-Related Outcomes of Work Role and Family Role Vari- ables: A Retail Sales Context”, Journal of The Academy of Marketing Science, Vol. 32, No. 1, 2004.

Noor, Noraini, “Work-Family Conflict, Locus of Control, and Women’s Well-Being: Tests of Alternative Pathways”, The Journal of Social Psychology, 142-5, 2002.

Özaydın, Mehmet Merve ve Özdemir, Ömer, “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırma- ları Dergisi, 6/1, 2014.

Özdevecioğlu, Mahmut ve Çakmak Doruk, Nihal, “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üni- versitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 33, Temmuz-Aralık Sayısı, Kayseri, 2009.

Özgen, Hüseyin ve Efeoğlu, Efe, “İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma”, Çu- kurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , Cilt 16, Sayı 2, Adana, 2007.

Punch, Keith, “Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative App- roaches, Sage Publishing, London-Englan, 1998.

Spector, Paul, “Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice USA”, John Wiley & Sons Inc., 1996.

Turunç, Ömer ve Erkuş, Ahmet, “İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini ve Örgüt- sel Bağlılık Üzerine Etkileri: İş Stresinin Aracılık Rolü”, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 19, Konya, 2010.

Wagner, John ve Hollenbeck, John, “Organizational Behavior: Securing Competiti- ve Advantage”, Routledge Published, New York, 2010.

Yüksel, İhsan, “İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları İle İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 19-2, Erzurum, 2005.