DEMOKRAT PARTİ (DP) VE DİN-SİYASET İLİŞKİSİ (1946-1960)

Demokrat Parti’nin dine bakış açısı, hem muhalefette yer aldığı 1946-1950 arasındakidönemde hem de iktidarda bulunduğu 1950-1960 yılları boyunca en çok tartışılan konulardanbiri olmuştur. Bu çalışma da Demokrat Parti’nin din ve dinsel çevrelerle olan ilişkisi ortayakonulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Demokrat Parti, Din, Siyaset

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEMOCRATIC PARTY AND RELIGIOUS AND RELIGIOUS ENVIRONMENTS

The Democratic Party’s outlook on religion has been one of the most controversialissues in the period between 1946-1950, during which time it took place in the opposition, aswell as in power during 1950-1960. In this study, the relationship between the DemocraticParty and religious and religious environments will be tried to be revealed.

Kaynakça

Milliyet

Yeni Asır

AĞAOĞLU, Samet, Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri Bir Soru, BahaMatbaası, İstanbul, 1972.

AHMAD, Feroz,Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980),Hil Yayın, İstanbul, 2010.

ALBAYRAK, Mustafa, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), PhoenixYayınevi, Ankara, 2004.

BOZKURT, Birgül, “Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte CHP ve EğitimSistemindeki Gelişmeler (1946-1950)”, Çağdaş Türkiye Tarihi AraştırmalarıDergisi, Cilt:IX, Sayı:20-21, İzmir, 2012.

ÇAKMAK, Fevzi, Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi (1946-1960), ArmaMatbaacılık, Bursa, 2014.

EROĞUL, Cem, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, İmge Kitabevi, Ankara, 1990.

KAÇMAZOĞLU, H. Bayram, Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Tartışmaları,Doğu Kitabevi, İstanbul, 2012.

KARPAT, Kemal. H.,Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013.

KOÇAK, Cemil, Tek-Parti Döneminde Muhalif Sesler, İletişim Yayınları, İstanbul,2011.

NAL, Sabahattin, “Demokrat Parti’nin 1950-54 Dönemi Din Siyaseti”, AnkaraÜniversitesi SBF Dergisi, Cilt:60, Sayı:3, Ankara, 2005.

POSTALLI, Hakan, Demokrat Parti’nin Din Politikaları (1949-1954),(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1998.

TİMUR, Taner, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İmge Kitabevi, Ankara, 2003.

TOKER, Metin, Demokrasiden Darbeye 1957-1960, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1991.

TOKER, Metin, Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998.

TUNAYA, Tarık Zafer, İslamcılık Cereyanı III, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul,1998.

TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, Arba Yayınları, İstanbul,1995.

TUNÇAY, Mete, “Laiklik”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişimYayınları, Cilt 3, İstanbul, 1983.

UYAR, Hakkı, Türk Siyasal Yaşamında Cepheleşmelere Bir Örnek Vatan Cephesi,Boyut Yayıncılık, İstanbul, 2012.

UZUN, Hakan, “İktidarını Sürdürmek İsteyen Bir Partinin Kimlik Arayışı:Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947 Olağan Kurultayı”, Çağdaş TürkiyeTarihi Araştırmaları Dergisi, XII / 25 (2012/Güz), ss. 101-139.

Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, (Ed.) Süleyman İnan-Ercan Haytoğlu, AnıYayıncılık, Ankara, 2011.

YILMAZ, Hüsamettin, Demokrat Parti’nin İrticaya Bakışı; Ticani Hareketi,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2004.