Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü ve örgüt iklimi kavramlarinin kurumsallaşmiş hastanelerde çalişan ortopedi uzman doktor karşilaştirmasi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni1, Ortopedi Uzmanı2, Fırat Üniversitesi BESYO3, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık sektörü içerisinde insan kaynakları bakımından önemli yeri olan ve toplumla etkileşim halinde bulunan hastanelerin uygun yönetim ilkeleriyle yönetilmeleri gerekmektedir. Hastaneler oluşturdukları örgüt kültürü ve olumlu örgüt iklimi ile daha kaliteli hizmet sunumu gerçekleştirebileceklerdir. Hastanelerde örgüt kültürü ve buna bağlı örgüt ikliminin incelenmesi, kaliteli hizmet sunumu ile örgüt performans ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar için yol gösterici olabilir. Hastanelerde yoğun birimlerden biri olan ortopedi bölümünde çalışan uzman doktorların bazı demografik özelliklerinin hastanenin örgüt kültürü ve iklimine ilişkin algıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi çalışmanın temel amacının oluşturmaktadır. Bu bağlamda 487 katılımcıya anket uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen anket verileri PASW Statistic 18 paket programı ile analiz edilmiştir. Güvenirlilik analizi sonucunda 0.934 Cronbach's Alpha katsayısı elde edilmiştir. Elde edilen verilerin incelenmesinde betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, ANOVA, Man-Whitney-U, Kruskal Wallis H testleri yapılmıştır. Yapılan araştırma sonunda demografik değişkenlerin örgüt kültürüne ilişkin örgütsel ahlak, örgütsel risk, örgütsel iş güvenliği, örgütsel güven, örgütsel paylaşımcılık, örgütsel destek ve örgütsel demografik birlik alt boyutlarında anlamlı farklıklar olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bireylerin demografik özelliklerinin örgüt kültürüne ilişkin algılarındaki farklılıkların tespit edilmesinin örgütsel anlamda uygun strateji ve politikaların belirlenmesinde önemli rol oynayacağı söylenebilir.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

Hospitals, which have an important place in health sector in terms of human resources and social interaction, must be managed with proper administration principles. Hospitals will be able to offer a high quality service thanks to the organizational culture and organizational climate.  To examine the organizational culture and organizational climate in hospitals might provide guiding points for the future studies to increase the organizational performance and productivity by means of a high quality service. The study aims at exploring the effects of the orthopedists’ demographical characteristics on their perceptions of the organizational culture and organizational climate. Within this frame, 487 persons participated in the study. Data got from the study have been analysed with PASW Statistic 18 packaged software. At the end of the reliability analysis, Cronbach's Alpha coefficient has been 0.934. Data obtained from the study have been analysed with descriptive statistics, reliability analysis, one way analysis of variance ANOVA, Man-Whitney-U, and Kruskal Wallis H tests. At the end of the study, it has been detected that there has been a meaningful difference in demographical variables related to organizational culture, organizational ethics, organizational risk, organizational job security, organizational reliance, organizational sharing, organizational support, and organizational demographical unity sub dimensions. Finally, it can be pointed out that to find out the demographical characteristics of the individuals and the differences in their perceptions, related to organizational culture, will play a crucial role to identify the suitable strategy and policy in organizational terms.

 

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :