Yapısal Özellikleri Açısından Belgesel Sinema

Anahtar Kelimeler:

belgesel sinema, belgesel film

Kaynakça

Adah, B. (1996). Belgesel sinema: Belgesel Sinemantn Do[uEu,Ingiliz Belgesel okulu ve Tiirk Belgesel sinemasr. istanbul: Hil Yayrnlan.

Baddeley, W. H. (1984). The Technique of Documentary Film Production. London: Focal Press.