Türkiye ve Farklı Avrupa Ülkelerinde Yerel Televizyonların Ortaya Çıkış Süreci

Kaynakça

+ziz, Aysel. Tiirkiye'de Terevizyon yayrncrrrfrnrn 30 yrh, Ankara: TRT Yay. ,1999

CANKAYA' Ozden. Bir Kitle itetigim Kurumunun Tarihi TRT 1927-2000, istanbul, YKY,2003.

CANKAYA, ozden. Diinden Bugiine Radyo Terevizyon, Birinci Basrm, istanbul: Beta, 1997.

CANKAYA, ozden., "Medyanrn oniine Berrusconi yolu Agrldr,, 240 l,http : I I www. bianet. org/haber eski/haber. 24 g 1 . htm)( l 5 N isan,2004)

QATALBAg Dilruba. Broadcasting Derejuration in Turkey, Media Organizations in Society, Der. Curan James, London: Arnold,2000.

QAPLI' Btilent. Televizyon ve Siyasal Sistem, ikinci Baskr, istanbul, Imge, 2001 QAPLI, Brilent ve DUNDAR, can. g0'den 2000'lere Televizyon, cumhuriyet Dtinemi riirkiye Ansikropedisi, cilt 15, istanbul: iletigim yay. , 1995. GRAY Peggy' LEWIS Peter, "Great Britain: Communiiy broadcasting revisited,, The People's voice Local Radio and relwision in Europe, Eds: Nick Jankowski,ole Prehn ve J.ames Stappers, London: John Libbey,1992 !rvr\ Js'\vwD!

GOYMEN, Korel. "Ttirkiye'de Yerel Yrinetim", Cumhuriyet Diinemi Tiirkiye Ansiklopedisi, istanbul: Cilt: 10, iletigim, yay.,1996.

HIBBERD, Matthew. "The Reform of Public Sevice Broadcasting in Italy,,, Media, Culture and Society , Cllt 23, London: Sage, 200 KAMP Ulrrch' "Pourqoui les Canaux -Ouverts existens-ils?,, Dossiers de l'audiovisuel, Paris,no:57,INA,lgg4.

KEJANLIOCIY; Beybin. Tiirkiye'de Medyanrn DiiniiEiimii, Birinci Baskr, Ankara: imgeyay.,2004

LEFEBVRE, Mignot. ..De Territoires, No : 8,paris, I 992 la perrnenance des t6l6visons de proximitd,,,

NOAM, Eri. Tetevision in Euro.pe, New york: oxford university press, 1991.

PEKMAN,cem. Terevizyonda ozeileqtirme, istanbul: I3eta y ay., 1997.

PREHN, olE' "From small scale_utopianism to large scale utopianism to large scale pragmatism", The People's voice Local Radio andielevision in Europe, Eds: Nick Jankowski,Ole fr.ehn ve James Stappers, London: John Libbe y, 1992 SARMAgIK,Jare.

Tiirkiye'de Radyo ve Terevizyon Diizeni(1927_2000), Istanbul, &Ialtepe Universitesi yayrnlarr, 200d TiMiSi,Niltifer...Dtinyada.YerelMedyaornekleri,,@. (16'06'ZmB\)2, Hfzt' Ongdren Mahmut Tali, Aziz Aysel ve Onen Mesut. ya'nrn Radyo ve Televizyon Dtizeni, istanbul, ilad. yaylnla., i990, pp.l55_156.

YENGiN, Hi.irya. Ekranrn Btiyiisii: Bah,da De[igen Terevizyon Yayrncrhfrnln Boyutlarl ve Tiirkiye'de ozel Televi"yont"., iitunUut, o.r'Vuy., 1994' WALD' Diinya Yerel Yiinetim ve Demokrasi Akademisi, istanuJ wata Yayrn Birimi, 1997.

Erciyas Hiiseyin."Gecekondu Tv'ler", cumhuriyet Gazetesi, 7 A[ustos, 1992

Gtil Emel, "Biz Korsantn korsant Oluyoruz", iumhuriyet Gazetcsi, istanbul' 27 Tcmmuz ------ 1992

o,un Umit, "Parayr Bastran Parazit Yaptyor", cumhuriyet Gazetesi, Istanbul' 13 Eyliil 1992

Tokdemir Niivit, Cumhuriyet Gazetesi, l8 Kasrm 1992 peqken yalgrn. , ..BRT", Hiiniyet Gazetesi, istanbul, 3 Ekim 1992 ..Sincan Belediyesi Kapal i.adyo vc TV Yaytntna Bagladt" Cumhuriyet Gazetesi' IS,[ilt:Tf?t,rt Dondii,,, cumhuriyetGazeresi, istanbul, l9.Mayrs.l990

"TRT'nin Vericileri Hala PTT'de", Cumhuriyet Gazetesi, istanbul' 25 Nisan r992

Cihangir Gener, RTUK izleme ve Delerlendirme Dairesi Yerel ve Bdlgesel Yayrnlar Koordinatorii, Ankara,3 Mayrs 2004 Kanun Radyo ve Televizyon Kurulug ve Yaytnlan Hakkrnda Kanun, Ankara,2002

TUZUN, Selin. (2005) Les Problimes de t6l6vision Locales en Turquie et leur r{percussions sur le processus de production de I'information' Universiti Galatasaray, lstanbul. 2005. Thdse de DEA non publi6'