Radyo ve Televizyonda Reklama Bağımlılık ve Kuralsız Pazar Düzeni

Kaynakça

Soylemez S.Alev, ( 1998), Medya Ekonomisi ve Tiirkiye Orne[i, Haberal Egitim Vakfi Yayrnlan, Ankara

Zyman Sergio (2000), Bildilimiz Pazarlamantn Sonu, MediaCat Yayrnlart, Qev: ilkay Sevgi Qopur, Ankara