Jerry Seinfeld: an embodiment ofthe Americrn dream on the TV screen

Öz New York'ta bir stand-up komcdycni olan Jcrry'Seinfeld ve iiq arkadatrnrn giinliik hayatlarrndan yola grkaD S.,lrle/r./ adh sit-con 'hiqbir |ey iizerine'bir dizidir. Buradaki hiqbir Sey kavramr. Ncw York'un merkezindc ya5ayan insanlann hayatlarndaki higbir gcyin bilc Iazlasryla eElenceli. ilging ve heyecar verici oldugu konusundaki Ilollywood sdylemini yansrtan bir Amerikan riiyasr resmi Qizmektedir. nmerikan riiyasr. dizidc. iki katmanda alr mctin olarak belirmektedir: Birinci kahanda r$rklan hig s6nmeyen Ncw York la her zaman canlr vc renkli olan hayatlar, ikinci katmada isc yalnlzca kendi hayatlnln hiqbir geyligini mcta haline getirip bunu pazarlayarak mrlyonlarca dolara ve uluslararasr iine kavu$an bir kigi olarak Jerry Seinfeld'in ulastrgr Amerikan riiyasr. Bu alt mctinc parallcl olarak dizi boyunca kendi kerdini yaralan Amerika| stcrolipinin ve l980 lcr sonrastntn neo, konservatif politikalanyla daha da gliglenen apolitik ve kendinden ba$kasrnl diiliiDmeycn karakler tipolojisinin PromosYonu 96zlemlenebilir. 

Jerry Seinfeld: an embodiment ofthe Americrn dream on the TV screen

Kaynakça

Adorno, Theodor W. (2002). The Culture Industry : Selected Essays on Mass Culture. London; New York: Routledge.

Giddens, Anthony. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in Late Modern Age, Stanford: Stanford University Press.