TANZİMAT DÖNEMİNDEN LATİN HARFLERİNİN KABULÜNE KADAR TÜRKİYE’DE ESTETİK ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Türkiye’de estetik disiplini ve sanat tarihi çalışmalarının tarihçelendirilmesi, mevcut bilgi birikiminin güvenilir bir dökümünün yapılabilmesi önem arz eden bir çalışma alanıdır. Şüphesiz, sahip olunan eserlerin eski harfli olanlarının günümüz Türkçesine taşınması da bu minvalde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Estetik disiplinine ve sanat tarihi çalışmalarına ait Türkçe literatürün genel çizgileriyle aktarıldığı çalışmalara, az da olsa, sahip bulunmaktayız. Bu çalışmalardan yola çıkarak, Tanzimat Döneminden Latin harflerinin kabulüne kadar olan dönemde ortaya konulmuş olan çalışmaları ve içeriklerini tanıtmaya çalıştık. Amacımız, bu süreci belirleyen temel kaynakları tespit etmek olmuştur

ESTETICS STUDIES CONDUCTED IN TURKEY FROM TANZIMAT REFORM ERA TO LATIN ALPHABET RECOGNITION

Historiography of studies of aesthetics and art disciplines in Turkey is important in order to chronologically archive available knowledge in these academic areas. Undoubtedly, effords to translate older works into contemporary Turkish also should be rated in the same importance. Although they are insufficent, we have some outlining studies of the histories of aesthetics and art disciplines in hand. We tried to introduce the studies that have been conducted from Tanzimat Reform Era to Latin alphabet recognition in Turkey, by referencing mentioned studies. Our purpose has been to identify incentives of this process