ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının şiddet kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit ederek karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Eğitim Fakültesi Sayısal, Sosyal, Sözel, Yabancı Diller ve Güzel Sanatlar Eğitimi alanlarındaki öğretmen adayları tarafından şiddet kavramının hangi metaforlar aracılığıyla algılanmakta olduğu ve aralarında bazı demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Form, demografik değişkenler ve katılımcıların "Şiddet…gibidir, çünkü…" cümlesini tamamlamaları istenen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarının şiddet kavramına ilişkin metaforik veriler, şiddet kavramı ile ilgili yazılı açıklamalarından elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” kullanılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde metaforik içerik analizi kullanılmıştır. Veriler öncelikle frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. Araştırmanın örneklemini; 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının şiddet kavramına ilişkin geliştirdikleri kategoriler karşılaştırılarak sonuç bölümü oluşturulmuştur.

EXAMINING CANDIDATE TEACHERS’ PERCEPTION OF THE CONCEPT OF VIOLENCE THROUGH ANALYSIS OF METAPHORS

The aim of this study is to determine and compare the perceptions of candidate teachers on the concept of violence through metaphors. In line with this aim, the metaphors used to perceive the concept of violence by candidate teachers in Education Faculty, Mathematics, Social and Verbal, Foreign Languages and Fine Arts Education departments and any variations by certain demographic features have been compared. The study used semi-structured survey form as data gathering tool. The form comprises two section including demographic variables and asking participants to complete the sentence "Violence is similar to…, because…". The study attained metaphorical data on the concept of violence in candidate teachers through their written statements on the concept of violence. The study utilized the qualitative study pattern of “phenomenology”. Metaphorical content analysis has been used to evaluate the data. The data have been summarized primarily as frequency and percentage charts. The sample group of the study consists of candidate teachers in Trakya University, Faculty of Education in Edirne Province during the second term of the 2016-2017 academic year. The study group comprises the sophomore candidate teachers in Trakya University, Faculty of Education. The study compares the categories developed by candidate teachers on the concept of violence to establish the conclusion section.

Kaynakça

Aydın, F. & Ünaldı, Ü. E. (2010). The Analysis of Geography Teacher Candidates, Perceptions Towards ‘Geography’ Concept with the Help of Metaphors. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2), 600-622.

Bal, N. (2014). Sosyolojide Şiddet Kavramı, Yurt ve Dünya Dergisi, S. 6., 7-8.

Çubukçu, Z. & Dönmez, A. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin şiddet türlerine yönelik görüşleri ve şiddetle başa çıkma yöntemleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (1): 37-64.

Gökçe, O. (2001). İçerik Çözümlemesi, Teori-Metot-Uygulama. Konya: Sel-Ün Yayınları.

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., Lozano, R. (ed.) (2002). World Report on Violence and Health, Ceneva: World Health Organization.

Mcmillian, J. H. &Schumacher, S. (2010) Research in education. Boston, USA: Pearson Education,.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin Metaforlar.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yaz 2008, s. 55, 459-496.

Sağlam, Ö. (2009). Ortaöğretim Kurumlarında Yaşanan Şiddet Olgusu; Ankara Sincan Örneğinde Öğrencilerin Eğitim Önceliklerinin Şiddet Eğilimleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ünsal, A. (1996). Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi, Cogito- Üç Aylık Düşünce Dergisi, Kış-Bahar, S(6-7).

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.