MATERYALİST DEĞERLER İLE HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

: Bugünün tüketicileri, daha önce olduğundan daha fazla ürün ve hizmet seçeneğine sahip olmalarına rağmen memnuniyet düzeylerinde aynı oranda bir artış görülmemektedir. Bu durum tüketici satın alma davranışıyla ilgili görüşleri de değiştirmektedir. Böylelikle tüketicilerin, ürünleri yalnızca fayda sağlayan somut özellikleri için değil (faydacı alışveriş); haz ve mutluluk sağladıkları (hedonik alışveriş) için de satın aldıkları düşünülmektedir. Materyalistler çoğunlukla maddi nesnelerin kendilerini mutluluğa, yaşam doyumuna ve genel bir refaha ulaştıracağını düşünmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, materyalist değerler ile hedonik ve faydacı alışveriş arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve bu ilişkinin yaşam doyumuna etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında Trakya, Kırklareli ve Namık Kemal Üniversitelerinde görevli olan 517 akademisyene ulaşılmış olup anket yoluyla veriler elde edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanarak ölçeklerin Yapısal Eşitlik Modeli’ne (YEM) uygunluğu test edilmiştir. Analiz sonucunda materyalist değerlerin alt boyutu olan merkeziyet ile hedonik alışveriş arasında; materyalist değerlerin alt boyutları olan merkeziyet ve mutluluk ile faydacı alışveriş arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hedonik ve faydacı alışveriş ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Son olarak materyalist değerler ile yaşam doyumu arasında hedonik ve faydacı alışverişin aracılık etkisi ile dolaylı bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MATERIALIST VALUES AND HEDONIC AND UTILITARIAN SHOPPING TO LIFE SATISFACTION

Although today's consumers have more product and service options than before, there is no parallel increase in the satisfaction levels of consumers. This also changes opinions about consumer buying behavior. It is thought that consumers have bought products for not only the their tangible properties (utilitarian shopping) only for utility but also their pleasure and happiness (hedonic shopping). Materialists often think that material objects will lead to happiness, life satisfaction and general well-being. In this context, the aim of the study is to reveal the relationship between materialistic values and hedonic and utilitarian shopping and to investigate the effect of this relationship on life satisfaction. 517 academicians from Trakya, Kırklareli and Namık Kemal Universities were reached within the scope of the study and data were obtained by survey. For the purpose of the study, fitness of the scales to the Structural Equation Model (SEM) was tested by using Explanatory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis. As a result of the analysis, it was found that there was a significant relationship between the centralization, which is the sub-dimension of materialist values and the hedonic shopping; centralization and happiness, which are the sub-dimension of materialist values and utilitarian shopping. In addition, there is a significant relationship between hedonic and utilitarian shopping and life satisfaction. Finally, it has been found that there is an indirect relationship between materialistic values and life satisfaction with the mediating effect of hedonic and utilitarian shopping.

Kaynakça

Alpar, R., (2014). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlilik- Güvenirlik- SPSS’de Çözümleme Adımları İle Birlikte, Ankara: Detay Yayıncılık.

Babin, B. J., Darden, R. W. ve Griffin, M. (1994). Work and / or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research, 20, 644-656.

Belk, R. W. (1985). Materialism: traits aspects of living in the material World. Journal of Consumer Research, 12, 265-280.

Bridges, E. ve Florsheim, R. (2008). Hedonic and utilitarian shopping goals: The online experience. Journal of Business Research, 61(4), 309-314.

Byrne, B. M. (2010), Structural Equation Modelling with Amos, Basic Consepts, Applications, and Programing, New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Christopher, A. N., Saliba, L. ve Deadmarsh, E. J. (2009). Materialism and well-being: The mediating effect of locus of control. Personality and Individual Differences, 46(7), 682–686.

Csikszentmihalyi, M. ve Halton, E. R. (1981). The meaning of things: domestic symbols and the self, New York: Cambridge University Press.

Çelik, S. (2009). Hazsal ve faydacı tüketim, İstanbul: Derin Yayınevi.

Diener, E. D., Emmons, R.A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assesment, 48(1), 71-75.

Fitzmaurice, J., (2008). Splurge purchases and materialism. Journal of Consumer Marketing, 25(6), 332-338.

Goldsmith, R. E., Flynn, L. R., ve Clark, R.A. (2011). Materialism and brand engagement as shopping motivations. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(4), 278-284.

Hair, J. F., Black, W. C. ve Babin, B. J. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, Edinburgh: Pearson New International Edition.

Jackson, V., Stoel, L. ve Brantley, A. (2011). Mall attributes and shopping value: Difference by gender and generational cohort. Journal of Retailing and Consumer Services, 18(1), 1-9.

Jiang, H., Sun, P., Liu, Y. Ve Pan, M. (2016). Gratitude and late adolescents’ school well-being: The mediating role of materialism. Social Indicator Research, 127(3), 1363–1376.

Kasser, T. (2002). The High Price of Materialism, Cambridge: MIT Press.

Kasser, T. ve Ryan, R. M. (1996). Further examining the american dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280-287.

Kilbourne, W.E. ve Pickett, G. (2008). How materialism affects environmental beliefs, concern, and environmentally responsible behavior. Journal of Business Research, 61(9), 885-893.

Larsen, V., Sirgy, J.M. ve Wright, N.D. (1999). Materialism: the construct, measures, antecedents, and consequences. Academy of Marketing Studies Journal, 3(2), 78-110.

Lins, S., Doka, A., Bottequin, E., Odabasic, A., Pavlovic, S., Merchan, A., … Hylander, F. (2015). The effects of having, feeling, and thinking on impulse buying in european adolescents. Journal of International Consumer Marketing, 27, 414–428.

Myers, D.G. (2012). Exploring Social Psychology, New York: McGraw Hill.

Oppewal, H. ve Holyoake, B. (2004). Bundling and retail agglomeration effects on shopping behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 11(2), 61-74.

Richins, L., M. (2017). Materialism pathways: the processes that create and perpetuate materialism. Journal of Consumer Psychology, 27(4), 480-499.

Richins, L., M. ve Dawson, S. (1992). A consumer values orientation for materialism and its measurement: scale development and validation. Journal of Consumer Research, 19(3), 303-316.

Roy, R. ve Ng, S. (2012). Regulatory focus and preference reversal between hedonic and utilitarian consumption. Journal of Consumer Behaviour, 11, 81-88.

Ryu, K., Han, H. ve Jang, S.S. (2010). Relationships among hedonic and utilitarian values, satisfaction and behavioral intentions in the fast-casual restaurant industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22, 416-432.

Ryan, L. ve Dziurawiec, S. (2001). Materialism and its relationship to life satisfaction. Social Indicators Research, 55(2), 185-197.

Scott, K. (2009). Terminal materialism vs. instrumental materialism: Can materialism be beneficial? (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Oklahoma State University.

Sirgy, J.M. (1998). Materialism and quality of life. Social Indicators Research, 43(3), 227-260.

Solberg, E., Diener, E. ve Robinson, M. (2004). Why are materialists less satisfied?, Washington DC: American Psychological Association.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics, New Jersey: Pearson.

Tsang, J. A., Carpenter, T. P., Roberts, J. A., Frisch, M. B. ve Carlisle, R. D. (2014). Why are materialists less happy? The role of gratitude and need satisfaction in the relationship between materialism and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 64, 62–66.

Watson, J. (2003). The relationship of materialism to spending tendencies, saving, and debt. Journal of Economic Psychology, 24(6), 723-739.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/materialism/ Erişim Tarihi 22.02.2019.

10406 5433

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYAL MEDYANIN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDMODO ÖRNEĞİ

Serkan DİNÇER, Fatih BALAMAN

İNTERNET VE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK SAYGISI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Utku TOHUMCU, Temel Alper KARSLI, Erdi BAHADIR, Bilal KALENDER

ŞEHİRLERİN SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA VAKIFLARIN ROLÜ: XV-XVI. YÜZYILLARDA RODOSCUK’TA VAKIF SULARI VE YAPILARI

Hacer ATEŞ

DEĞİŞEN MÜZE EĞİTİMİ ALGISI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

MELEK KÖRÜKCÜ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ: MARMARA BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELER ÖRNEĞİ

Aysun ATAGAN ÇETİN, Saime DOĞAN, Olgun İrmak ÇETİN

BİR DENEYİMİ UNUTULMAZ KILAN UNSURLAR NEDİR? UNUTULMAZ TURİZM DENEYİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Seda DEMİR, Elif ÜLKER DEMİREL

EĞİTİMCİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: BIR VAK’A ANALİZİ

Medine Irak

MATERYALİST DEĞERLER İLE HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

Yasin YILMAZTÜRK, Çağatay AKDOĞAN, Özgür KAYAPINAR

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER AYLAKLIK VE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Fatih ARIKAN, Hasan ÖZGÜR

ALTIN VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çağatay BAŞARIR