KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YÖNELİMLİ OTEL İŞLETMELERİ UYGULAMALARI

Günümüzde işletmelerin sürdürülebilirlik ve karlılıkları sadece ürün ve hizmet kalitesine bağlı kalmayıp, toplumsal sorumluluk, çevre, eğitim gibi değişkenlerle ilişkili hale gelmiştir. Bu bağlamda toplumun birer parçası haline gelen işletmeler değişen pazarlama ve satış anlayışına göre sosyal fayda yaratma çabası içindedirler. Bu durum işletmeleri “sosyal kâr” elde etme amacıyla sosyal sorumluluk uygulamalarını gerçekleştirme zorunluluğuna itmektedir. İşletmelerin daha iyi bir çevre ve daha iyi bir toplum yaratma adına, gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri otel işletmeleri açısından oldukça önemlidir. Günümüzde turistik ürünü tüketen tüketiciler, işletmelerin doğaya, çevreye, toplumsal etik kurallarına karşı tutumlarını dikkate alarak tercihlerini yapmaktadır. Söz konusu çalışma, beş yıldızlı otel işletmelerinin sosyal fayda yaratma açısından gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini belirlemeye çalışmaktadır

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ORIENTATION HOTELS ESTABLISHMENTS

Firms which were became part of society are seeking to create social utility in accordance chancing marketing and selling concept. Because of this new marketing and selling concept, firms are conducting social responsibility implications to obtain “Social Profit” in long term. For hotel establishments delivered service quality is very important because they are in one to one relationship with customers. But nowadays, customers who consume tourism product are very sensitive and make their choices in accordance to business’s attitudes toward environment, nature and social ethics. In this study, it was tried to determine social responsibility activities of five star hotels establishments in order to create social utility