İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÂĞITTAN OKUMA BECERİLERİ İLE EKRAN OKUMA TERCİH DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kâğıttan ve ekrandan okuma beceri düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmaya Çanakkale ilinde bulunan dört ilkokuldan toplam 102 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri Obalar (2009) tarafından geliştirilen Okuma Becerisi Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Ekran Okuma Tercih Düzeyleri Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada farklı ortamlarda tek tek öğrencilere aynı düzeyde olan farklı metinler kağıttan okutulmuş, 2 gözlemci okuma becerilerini değerlendirmiş ve aynı öğrencilere Ekran Okuma Tercih Düzeyleri Ölçeği uygulanarak veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi SPSS 21.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi alt amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup betimsel analizler için frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları betimsel istatistikler olarak kullanılmıştır. İlişki analizleri için Pearson korelasyon testinin, cinsiyet değişkenine göre farklılık analizleri için bağımsız örneklem t-Testinin, haftalık kitap okuma süresi değişkenlerine göre farklılık analizleri için Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır.Anlamlılık düzeyi (p), 05 olarak alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ekran okuma tercih düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği ve kağıttan okuma beceri düzeylerinin ise cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğrencilerin % 82,4’ünün ekran okumayı orta düzeyde tercih ettiği ve öğrencilerin % 49’nun da kağıttan okuma becerilerinin kısmen yeterli düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin haftalık kitap okuma süreleri ile ekran okuma tercihi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca öğrencilerin ekran okuma tercihleri ile kâğıttan okuma becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır

THE EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PAPER READING SKILLS AND SCREEN READING PREFERENCE LEVELS OF 4th GRADE ELEMENTARY SCHOOLERS

The aim of this study is to evaluate the paper and screen reading skills of the 4th-grade elementary students according to some variants. 102 students in total from four schools in Çanakkale Province participated in the research. Research data were gathered by Reading Skills Scale developed by Obalar (2009) and Screen Reading Preference Levels Scale validity and credibility tests of which is carried out by the researchers. In the research, students were made to read texts which are at the same level from the paper one by one in different environments, 2 observers evaluated the reading skills of the students and the data was obtained by applying Screen Reading Preference Levels Scale to the same students. Analysis of the data was carried out by SPSS 21.0 programme. While the analysis of the data was carried out in line with the sub-goals, as for the descriptive analyses, results of frequency, percentage, arithmetic average and standard deviation are used as descriptive statistics. After the hypothesis testing, it was decided to carry out Pearson correlation test for relationship analyses, independent sample t-Test for the difference analyses in accordance with gender variable, Kruskall Wallis H test for difference analysis in accordance with the weekly time to read books variables. The significance level was taken to be (p), 05.It was suggested that screen reading preference levels did notdemonstrate a meaningful difference according to the gender variant, paper reading skill levels demonstrated a meaningful difference according to the gender variant in favour of female students. It was understood that 82,4% of the students preferred screen reading at a medium level and paper reading skill levels of 49% of the students were at a partially sufficient level as well. Also, a meaningful relationship between the weekly time to read books and screen reading preference was not found, and a relationship which is in a positive direction, meaningful at a small level emerged between the weekly time to read books and paper reading skills. There isn’t a meaning relationship between students’ weekly time to read books and screen reading preferences