ANA HATLARIYLA LEO STRAUSS AÇISINDAN EZOTERİK YAZIM TARZI VE İSLAM FİLOZOFLARIYLA İLİŞKİSİ

Leo Strauss, 20. yüzyılda modern felsefenin içinde bulunduğu krizi analizi sonucunda bir değerler kaosuna ve nihilizmin içine düşüldüğünü belirtmektedir. Strauss açısından modern öncesi filozoflara dönüş, hakikat kavramını kaybetmiş modern düşüncenin içinde bulunduğu krizden çıkmak için gereklidir. Ancak, o, Antik ve İslam filozoflarının hakikati herkesle paylaşmadıklarını, onu hem felsefeyi hem de toplumu korumak dolayısıyla Sokrates’in akıbetinden kurtulmak için sakladıklarını ifade etmektedir. Bunun için özel bir yazım tarzı olan ezoterik yazım tarzını geliştirdiklerini düşünen Strauss, bu sayede filozofların hakikî öğretilerini çoğunluktan gizleyip bunu felsefî araştırmaları yapabilecek olanlarla paylaştıklarını iddia etmektedir. Bu çalışmada; Strauss’u ezoterik yoruma götüren süreci ve bu yorumun İslam filozoflarıyla kurulan bağlantısına ana hatlarıyla değinilmeye çalışılacaktır

ESOTERIC WRITING STYLE AND ITS RELATIONSHIP WITH ISLAMIC PHILOSOPHERS FROM THE MAIN POINTS OF LEO STRAUSS'S VIEW

Leo Strauss, based on his analysis about the crisis of modern philosophy in 20. Century, states that we fell into chaos of values and nihilism. According to Strauss, return to pre-modern philosophers is necessary due to solving modern crisis which has lost the idea of truth. But, he points out that ancient and Islamic philosophers do not share truth with everybody and hide it because of willing to protect themselves from the tragedy of Socrates and protect both philosophy and society. Therefore, Strauss thinks they developed special writing technique which is called esoteric writing in order to hide their true teachings from majority and through this they can only share their teachings with the ones who are capable of doing philosophy. In this article, it is tried to explain how Strauss reach his esoteric interpretation and then how he connects it with Islamic philosophers