ALMANYA’DA GENÇLİK VE GENÇLİK KÜLTÜRLERİ KAVRAMLARININ TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Öz Türk ve Almançocuk ve gençlik yazınlarında gençlik yazın bilimi açısından gençlik yazınıdenince, ister istemez gençlik toplum bilimi verilerinden de yararlanmaihtiyacı doğmaktadır. Gençlik yazını bu bağlamda gençlik toplum bilimi vegençlik psikolojisi ile gençlik yazın tarihi gibi farklı disiplinlerle birliktedüşünülmelidir. Bu bakımdan gençlik yazını kavramını, gençlik alt kültürlerinive dolayısıyla gençlik yazınını daha iyi anlayabilmek için, genç ve gençlikkavramlarına toplum bilim ve tarihi açısından bakmakta yarar vardır. Bu bakışbizlere Alman gençlik alt kültürlerinin on yedinci yüzyıldan itibaren günümüzedeğin geçirdiği değişimler ile günümüzde sahip olduğu özellikleri de gözlerönüne serecektir. Bu çalışmada Alman gençlik kültürleri bağlamında gençlikkavramının kavram açıklamasından sonra gençlik kültürü, gençlik alt kültürlerigibi kavramlara değinilmeye çalışılacak ve kavramın gençlik-toplumbilimsel yeriirdelenmeye çalışılacaktır. Daha sonra gençlik kavramı ve kültürlerininAlmanya’da onyedinci yüzyıldan günümüze doğru olan tarihsel gelişim sürecinegöz atılarak gençlik kültürlerinde görülen bir takım değişim ve hareketleredeğinilecektir. Genel bir tarihsel bakışın ardından, günümüz gençlikkültürlerini de içine alan yeni medyalar dönemine değinilerek gençlik kavramıve kültürlerinde görülen en son değişimler, gençlik yazın bilimi açısındandeğerlendirilecektir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında günümüz gençliğin okuma alışkanlıklarıve yazın ile olan ilişkilerine de değinilmeye çalışılacaktır. Bunun için dedaha çok Alman gençlik toplum bilimi ve Alman gençlik yazını verilerindenyararlanılacaktır. 

Kaynakça

Asutay, Hikmet (2013) “Gençlik Edebiyatı ve İlkgençlik Romanı”, Kriter Yayınları, İstanbul 2012, "Gençlik Kültürleri, Gençlik Edebiyatı ve İlkgençlik Romanları”; Paradigma Akademi, Eylül 2013, ISBN: 978-605-5193-47-8

Atik, Oktay (2015), "The Youth Cultures in terms of Literature Education", 10th International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization” September 17-19, 2015. University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, Macedonia.

Asutay, Hikmet. / Göçerler, Harun / Demir, Meryem / Atik, Oktay / Öğretmen, Semra / Eyri, Semra (2015), “Adjustment of Literary Texts into Courses through New Medias” , 10th International Balkan Education and Science Congress , Education and Globalization, Ohrid, Makedonya , Eylül 2015.

Aydın, Yıldız (2016), Doğu Alman Yazınında Göç ve Sürgün, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 27-32, 2016.

Baacke, Dieter: (1987), “Jugend und Jugendkulturen.”. Darstellung und Deutung. Weinheim/München.

Bastl, Beatrix (1997), “Zu allem guten auferzogen”. Jugend in der höfischen Welt des 17./18. Jahrhunderts; Praxis Geschichte, Westermann, Jg.11, H. 1, Januar 1997, s. 12–16

Bendikat, Elfi (1997), “Der Wandervogel”. Jugendkultur mit nationaler Färbung(1890-1933); Praxis Geschichte, Westermann, Jg.11, H. 1, Januar 1997, s. 32-37

Castner, Hartmut u. Thilo (1997), ”Aber heisst es gelebt?”. Die neue Jugend um 1800; Praxis Geschichte, Westermann, Jg.11, H. 1, Januar 1997, s. 17-21

Gestrich, Andreas (1997), “Vom ‘Ledigen’ zum Landjugendlichen”. Ländliches Jugendleben im Wandel; Praxis Geschichte, Westermann, Jg.11, H. 1, Januar 1997, s.22–25

Göçerler, H. (2015) “Effective Use of Smart Board and Smart Phones With Regards to Reading” 10. International Balkan Congress on Education and Science "EDUCATION AND GLOBALIZATION". Ohrid-Macedonian: Faculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski".

Kenkmann, Alfons (1997), “Macht Platz, ihr Alten”. Formierte Jugend im 20. Jahrhundert. Praxis Geschichte, Westermann, Jg.11, H. 1, Januar 1997, s. 38–43

Klaus, E.(1994),“James Dean”, CD BOOKS, Pabel-Moewig KG 1994

Kluchert, Gerhard/Hans H. Pöschko (1997), “Von Anfang und Ende der Jugend”; Praxis Geschichte, Westermann, Jg.11, H. 1, Januar 1997, s. 4-11

Roth, Lutz (1983), “Die Erfindung des Jugendlichen”, München 1983

Sommer, Monika (1996), “Literarische Jugendbilder zwischen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit”. Studium zum Adoleszenzroman der Weimerer Republik. Peter Lang, Europäische Hochschulschriften Bd./Vol. 1545, Frankfurt am Main.

Viereck, Holger (1997), “Drum schlag’ ich Stuttgart aus dem Sinn...”. Handwerksgesellen und Arbeiterjugend im 19. Jahrhundert. Praxis Geschichte, Westermann, Jg.11, H. 1, s. 26-31

Yücel, Mukadder / Göçerler, Harun / Demir, Meryem (2015), “Interkulturelles Lernen durch den Whiteboard-Einsatz als Zusatzmaterial”; Humanitas. Sayı: 5, s. 229-242.

Farın, Klaus (2010) “Jugendkulturen Heute”: Aputz çevrimiçi dergi (27/2010);

http://www.bpb.de/apuz/32643/jugendkulturen-heute-essay?p=all (11.02.2015)

Wilbrand-Donzelli, Nicola (2014) “Die wichtigsten Jugendkulturen”: http://www.t-online.de/eltern/jugendliche/id_47500252/jugendkulturen-der-gegenwart.html (11.02.2015)