Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2008 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye imalat sanayiinde büyüme, istihdam ve verimlilik sorunları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü 1, A2
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de özellikle son 5 yıldır önemli sayılacak büyüme oranları yakalandığı halde işsizliğin gittikçe artması karşısında, kamuoyunda istihdam yaratmayan bir büyüme olgusu tartışılmaya başlanmıştır. Bu makalenin amacı büyümenin gerçekten böyle bir özellik taşıyıp taşımadığını gerek analitik tablolar gerekse ekonometrik analizler yardımıyla incelemek ve elde edilen bulgulara göre çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bunun için makalede Türkiye ‹malat sanayiinin 1987-2007 dönemindeki üretim, istihdam, verimlilik ve reel ücret gelişmeleri ile bu değişkenler arası ilişkiler incelenmiştir. Nitekim bir ekonominin temel göstergeleri üretim, istihdam, ücretler ve büyüme gibi reel olgulardır. Verimlilik ise tüm bu değişkenlerin hem sonucu hem de onları doğrudan etkileyen en önemli değişkendir. Emek verimliliğindeki artış adil bir bölüşümle birlikte olursa kalkınma sağlamaktadır. Gelişmenin temel göstergesi kaynakların tam ve etkin kullanılması sonucunda sağlanan refah artışı ve bunun yaygınlaşma derecesidir. Bu incelemede Türkiye’de yaşanan büyümenin bu özelliği bulgulanmakta, bunun kaynakları ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Çalışma hem teorik hem de ekonometrik bir boyut taşımaktadır. Eştümleşme analizi uygulanarak ortaya konulan bulgulardan biri, verimlilik ile istihdam arasında zıt, verimlilik ile ücretler arasında ise aynı yönlü ilişkilerin olmasıdır. Diğer önemli bir bulgu ise, özellikle 1997 sonrasında üretim ve verimlilik artarken istihdam ve ücretlerin azalmasıdır.

Özet İngilizce :

A progressive increase in the unemployment even though Turkey grasped considerably high rates of growth especially in the last five years, initiated a debate among the public over a growth phenomenon which does not create employment. The purpose of this article is to analyze whether growth genuinely bears a characteristic as such by the help of the both analytical tables and econometric analyzes and to propose solutions according to the findings. Therefore, the developments in production, employment, productivity and real wages figures of 1987- 2007 period in the manufacturing industry and the relations between these (indicators)variables has been examined in this article. As a matter of fact, the main indicators of an economy are the real phenomena such as production, employment, wages and growth. Apart from these indicators, productivity is the both result of all these variables and at the same time the most important variable affecting these variables. Economic progress will be made if increase in labor productivity accompanies by a fair distribution. Main indicator of an economic progress is the increase in prosperity (wealth) and the degree of its distribution as a result of the usage of the resources to the full extends efficiently. In this study such characteristics of the actualized economic growth in Turkey has been analyzed and the roots and the results of such characteristics has been examined. The study carries both theoretical and econometric dimensions. One of the findings attained by employing cointegration analysis is that there is a negative relationship (correlation) between the productivity and employment and positive relationship (correlation) between productivity and the wages. Another important finding is that especially after 1997 while production and productivity were increasing, employment and the wages were decreased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :