Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetici sekreterlerin bilgisayar temelli uygulama yazılımlarını kullanma düzeylerini ve beklentilerini belirlemeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi1, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
263
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın temel amacı, yönetici sekreterlerin bilgisayar temelli uygulama yazılımlarını (BILTUY) kullanma düzeylerini ve beklentilerini belirlemektir. Araştırmada, Ankara İli Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette bulunan ve internet kullanan 248 hizmet işletmesinden basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 153 hizmet işletmesindeki yönetici sekreterler örneklem grubuna alınmıştır. Veri toplamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Ankette toplam 15 soru yer almakta, yönetici sekreterlerin BILTUY kullanma düzeylerini belirlemeye yönelik 24 ifade bulunmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, 2 (Ki kare), bağımsız örneklemler için t-testi ve f-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; yönetici sekreterlerin BILTUY kullanma düzeylerinin cinsiyetlerine ve eğitim düzeylerine göre önemli bir farklılık göstermediği (p>0.05), buna karşın BILTUY kullanma düzeylerinin BILTUY gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği (p<0.05) görülmüştür. Bundan başka; yönetici sekreterlerin BILTUY gruplarından verimlilik yazılımları, finansal-ticari yazılımlar ve haberleşme-iletişim yazılımları kullanım düzeylerinin diğer BILTUY gruplarına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bir başka önemli bulgu da, yönetici sekreterlerin BILTUY kullanma düzeylerinin diğer büro çalışanlarına göre daha ileri düzeyde olduğudur. Araştırmada yönetici sekreterlerin BILTUY kurulumu ve kullanımı için gereksinim duyulan yabancı dil konusunda ve BILTUY düzeylerini geliştirmek için uzaktan eğitim konusunda yöneticilerinden beklentilerinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonunda, araştırma bulguları ışığında yönetici sekreterlere ve yöneticilere bazı önerilerde de bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Büro, yönetici sekreter, bilgisayar temelli uygulama yazılımları. 

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to describe the level of computer based application softwares (BILTUY) usage and expectation of administrative secretariats. This research includes 153 services campanies and their administrative secretariats who are using internet and working service sector in Ostim Organized Industrial Region in Ankara. And, they are selected with simple randomly sample method from population which includes 248 services campanies. Questionnaire prepared by the researchers has been used as the data collection instrument. The questionnaire includes total 15 items and one of them includes 24 subitems about the level of computer based application softwares usage of administrative secretariats. Frequency, percentage, arithmetic mean, 2, independent-samples t-test and f-test have been used in data analysis. In consequence of research, the difference is no significant according to sex and education levels of administrative secretariats (p>0.05), but the difference is significant between BILTUY groups about the level of BILTUY usage (p<0.05). Furthermore, the level of productivity softwares, financial and commercial softwares, and communication softwares usage of administrative secretariats is higher than the other BILTUY groups. The other finding is also the level of BILTUY usage of administrative secretariats is more advanced than the other office staffs. In addition to this findings, in this study determined some expectations of administrative secratariats which are educational needs about foreign language for setup and usage of BILTUY, and distance learning for improving to the level of BILTUY usage. In the light of this findings, we have been presented some suggestions to office managers and administrative secretariats. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :