Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe eğġtġmġ açisindan kültürel değerlerġn aktarilmasinda halk hġkâyelerġnin yeri ve önemġ üzerġne bir inceleme

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1 Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama Merkezi2, Milli Eğitim Bakanlığı3
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

People's stories is one of the important types of folk narratives. Plays an important role in public education products and these products are created folk stories and attributes of the society thatcreated it, is possible to see people's thoughts and ways of life significantly. In this respect, the development of basic language skills, and thus folk tales Turkish, Turkish Literature, and important materials that can be used by teachers in classes for Language and Speech. Because one of the most important problems encountered in the development of these skills will be used in the works and their attributes. Folk tales content, wording and meaning and direction to explain the nature of language courses to choose from, and be based on the qualifications sources. Above all, this works great skills in the language of national identity is important to bear .

Özet İngilizce :

Halk hikâyeleri halk anlatılarının önemli türlerinden biridir. Toplumun eğitiminde önemli rol oynayan halk hikâyeleri ve onu oluĢturan ürünler ve bu ürünlerde oluĢturulduğu toplumun özelliklerini, halkın düĢünce ve yaĢam biçimlerini belirgin bir biçimde görmek mümkündür. Bu yönüyle halk hikâyeleri temel dil becerilerinin geliĢtirilmesinde ve dolayısıyla Türkçe, Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım derslerinde ders öğretmenleri tarafından kullanılabilecek önemli materyallerdir. Zira bu becerilerin geliĢtirilmesinde karĢılaĢılan en önemli problemlerden biri de kullanılacak metinler ve bu metinlerin nitelikleridir. Halk hikâyeleri içeriği, anlatım biçimi, hem anlama hem anlatmaya dayalı
olması ve dilinin niteliği yönüyle derslerde seçilebilecek niteliğe sahip kaynaklardır. Her Ģeyden önce bu eserlerin milli kimlik taĢımaları dil becerilerinin kazandırılmasında büyük bir önem arz etmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :