Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullari yöneticilerinin örgütsel bağlilik düzeyleri ile ertelemecilik davranişlari arasindaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

The  purpose  of  the  study  is  to  investigate  the  relationship  between  primary  school administrators’  organizational  commitment  and  procrastination  behaviours,  in  terms  of  different variables.  The  independent  variables  of  the study  are  gender,  directorate  duration  (seniority), administration  levels (principal,vice  principal,  principal  assistant)  and  age  while  the  dependent variables are organizational commitment and procrastination behaviours. The study was conducted with the  participant  of  240  administrators  (principal,  vice principal,  principal  assistant)  work  in  primary schools in the province, Samsun. MANOVA was used to test whether organizational commitment levels and procrastination behaviours of primary school administrators have significant difference  in terms of independent  variables  (gender,  age,  seniority  and administration  levels).  As  a  result  of  the  study, negative  significant  correlation was  discovered  between  organizational commitment  levels  and procrastination behaviours  of  primary  school  administrators.  Organizational  commitment  levels and procrastination  behaviours  of  primary  school  administrators  have significant differences  according  to seniority,  administration  levels  and  ages.  Whereas, there  is  no  significant  difference  according  to gender.

Özet İngilizce :

Bu  çalışmanın  amacı  ilköğretim  okulları  yöneticilerinin  örgütsel  bağlılık  düzeyleri  ile ertelemecilik  davranışlarını  çeşitli  değişkenler  açısından  incelemektir.   Çalışmanın  bağımsız değişkenleri  cinsiyet,  yöneticilik  süresi  (kıdem),  yönetim  kademeleri  (müdür,  müdür  başyardımcısı, müdür  yardımcısı)  ve  yaş  iken  bağımlı  değişkeni  örgütsel  bağlılık  ile  ertelemecilik  davranışlarıdır. Araştırma  Samsun  ilinde  ilköğretim  okullarında  görev  yapan  240  yöneticinin (müdür,  müdür başyardımcısı  ve  müdür  yardımcısı)  katılımıyla  yürütülmüştür.  İlköğretim  okulları  yöneticilerinin örgütsel  bağlılık  düzeyleri  ile  ertelemecilik  davranışlarının  bağımsız  değişkenlerine  (cinsiyet,  yaş, yöneticilikte geçen süre, kıdem) göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediği MANOVA ile test  edilmiştir.  Araştırma  sonucunda  ilköğretim  okulları  yöneticilerinin  örgütsel bağlılık  düzeyleri  ile ertelemecilik  davranışları  arasında  negatif  yönde  anlamlı  düzeyde  ilişki  tespit  edilmiştir.  İlköğretim okulları yöneticilerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve ertelemecilik davranışlarının yöneticilik sürelerine, yönetim kademelerine  ve  yaşa  göre  anlamlı  bir  şekilde  farklılaştığı  tespit  edilmiştir.   Buna  karşın cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :