TÜRKİYE'DE NÜFUS HAREKETLERİNİN VE İÇ GÖÇÜN NEDENLERİ

Öz Türkiye'de kentlerin nüfus artış hızının genel nüfus artışından hızlı olması, ülkenin kırsal kesimlerinden olan göçün göstergesidir. Bu göçlerin nedenleri açısından bakıldığında, göçlerin ekonomik, sosyal ve siyasal nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Bu nedenlerin oluşturduğu bölgesel dengesizlikler başlangıçta göçlerin sebebiyken, bir süre sonra aynı zamanda sonucu da olmuştur. Bu durum zamanla bir kısır döngü oluşturmuştur. Yine Türkiye'de kırsal alanların ekonomik sosyal yetersizliklerinden dolayı göçü başlatıcı bir neden olarak iticiliğinden bahsedilirken, kentlerin çekiciliği ancak ilk göç edenlerin oluşturduğu bilgi akışıyla mümkün olmuştur.Türkiye'de göçlerin nedenleri arasında ekonomik ve sosyal olarak bölgesel dengesizlikler, hızlı nüfus artışı, tarım kesiminin gelir dağılımından az pay alması, siyasal nedenler önemli bir yere sahiptir
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

AKAL, Seval Kutlu – Elmac , Ay e – Payan, Fatma; “Kentle menin Ekolojik Sisteme ve Çevreye Etkileri ile Çözüm Önerileri”, Kent ve nsan, Ed. zzet Öztürk, Mustafa Aykaç, Ahmet Ekerim, C.1, Kent Yönetimi ve Çevre Sorunlar Sempozyumu’99, 17–19 ubat 1999, stanbul: BB STAÇ Yay No:6/1, 1999, s. 106–116.

AKDER, A. Halis; “Türkiye’deki Bölgesel E itsizlikler ve K rsal Yoksulluk: nsani Geli me Yakla ”, (Çevrimiçi), http://www.tesev.org.tr/projeler/yoksulluk_bolgesel_metin_teblig2.php, 03.2002.

BARAN, Tuncer; Ekonomik Geli me ve Nüfus, Hacettepe Üniversitesi Yay nlar No: 20, Ankara: 1976.

E; Türkiye Nüfusu, 1923–1994 Demografi Yap ve Geli imi, 21. Yüzy l

Ortas na Kadar Projeksiyonlar, Ankara: D E Yay No: 1839, 1995.

NÇER, Bülent–Metin Özarslan–Erdo an Sat lm ; llerin Sosyo–Ekonomik Geli mi lik S ralamas Ara rmas, DPT Yay No: 2466, Ankara, 1996.

DÖNMEZER, Sulh; Sosyoloji, stanbul: Beta Yay nlar , 1990, s. 88.

DPT; VIII. Be Y ll k Kalk nma Plan Nüfus, Demografi Yap , Göç Özel htisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT Yay No: 2556, 2001.

DPT; VIII. Be Y ll k Kalk nma Plan , Ankara: DPT Yay , 2000.

ERDER, Sema; “Köysüz “Köylü” Göçü”, Görü , S. 34, ubat–Mart 1998.

ERKAL, Mustafa: Sosyoloji, Geni letilmi 8. bs., stanbul: Der Yay nlar , 1997.

GERAY, Cevat v.d.; “ ehircilik”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.9, stanbul: leti im Yay nlar , 1992.

GÖKÇE, Birsen; Türkiye’nin Toplumsal Yap ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Sava Yay nevi, 1996.

GÖKÇEN, Ahmet; “Kalk nmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Geli me Politikalar ”, Hukuku ve ktisat Dergisi, Kamu– Yay , C. 1, S. 7, Ocak , s. 13–23. ÇDUYGU, Ahmet– Sirkeci, brahim; “Bir Ülke, Bir Aile ve Birçok Göç: Cumhuriyet Döneminde Bir Toplumsal Dönü üm Örne i”, 75 Y lda Köylerden ehirlere, Ed. Oya Baydar, stanbul: Tarih Vakf Yay , 1998, s. 269–276.

KARTAL, Kemal; Kentle me ve nsan: Kentle me Sürecinde nsan Tutum ve Davran lar nda Meydana Gelen De No:175, 1978. meler, Ankara: TODA E Yay

KELE , Ru en; “Türkiye’de Bölgeleraras Dengesizlikler: Bölgeleraras Sosyal Adalet Dengesi”, Yedinci skan ve ehircilik Haftas Konferanslar , 11–13 Kas m 1964, Ankara: skan ve ehircilik Derne i Yay No: 2, 1964.

KOÇ, Y ld m; Türkiye’de çi S n Yap , (Çevrimiçi), http://www.turkis.org.tr/iscisinifi.htm, 24.01.2003.

KUTAL, Gülten; “Türkiye’de sizli in Yap sal Sorunlar ”, II. stihdam Haftas Tebli leri, Ankara: BK Yay No: 276. MARLAR ODASI; Türkiye’de Kentle me, Ankara: Mimarlar Odas Ankara ubesi Yay , 1971.

TBMM, TBMM Tutanak Dergisi, 96. Birle im, 2.6.1998, Dönem 20, C. 53, Yasama

TEKEL , lhan; Türkiye’de Kentle me Yaz lar , Ankara: Turhan Kitabevi, 1982.

TÜG AD: 2000’li Y llara Do ru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlar na Yakla mlar:

–Göç, stanbul: TÜG AD Yay , 1998.

TÜRK– , “ Güvencesi”, (Çevrimiçi), http://www.turkis.org.tr/guncel1.htm, 01.2003.

TÜS AD: Türkiye’nin F rsat Penceresi: Demografik Dönü üm ve zdü ümleri, stanbul: TÜS AD Yay No: T/99–1–251, 1999.

ÜNER, Sunday; “K rsal Yap da De me ve K rdan Kente Göçler”, Türkiye’de Nüfus Sorunu Semineri, Antalya, Nisan 1974.

YAMAK, Rahmi– Yamak, Nebiye; “Türkiye’de Gelir Da ve ç Göç”, (Çevrimiçi), izmir.sbe.deu.edu.tr/dergi/dergi01/yamak.htm, 24.03.2000.

ZA M, Sabahattin; Çal ma Ekonomisi, 9. bs., stanbul: Filiz Kitabevi, 1992.