BİLGİ ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞANLARIN DEĞİŞEN VASIF PROFİLİ VE UNILEVER (TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

Öz Son yıllarda, çalışanların sahip olduğu vasıflardan, bilgi ve birikimden azami ölçüde değer üretmeyi bilmek, şirketler için temel bir kabiliyet olarak görülmektedir. Bilgi şirketleri, bu temel kabiliyete sahip olan şirketler olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, bilgi şirketlerinin tanımı ve belirleyici özelliklerine yönelik olarak kavramsal bir çerçeve çizilmektedir. Daha sonra söz konusu şirketlerde çalışanların vasıf profillerinin nasıl değiştiği anlatılmaktadır. Son olarak bir vaka çalışmasıyla, uluslararası bir kuruluştan elde edilen veriler üzerine söz konusu şirkette çalışanların vasıf durumu analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Augier, Mie, Thorbjorn Knudser, “The Architecture and Design of Knowledge Organization”, Journal of Knowledge Organization, vol. 8, number 4, 2004

Biggs, David, Stephen Swailes, “Relations, Commitment and Satisfaction in Agency Workers and Permenant Workers”, Employee Relations, vol. 28, number 2, 2006

Collins, David, “Knowledge Work or Working Knowledge ? Ambiquity and Confusion in the Analysis of the Knowledge Age”, Employee Relations, vol. 19, number 1, 1997

Cowey, Mike, “What is a Knowledge Company”, Management, vol. 46, issue 11, 1999

Dawson, Ross, “Knowledge Capabilities as the Focus of Organisational Development and Strategy”, Journal of Knowledge Management, vol. 4, number 4, 2000

Digiovanni, Michael, “Developing Knowledge Workers on the Factory Floor”, Development and Learning in Organizations, vol. 18, number 4, 2004

Donnely, Rory, “How Free is the Free Worker”, Personel Review, vol. 35, number 1, 2006

Drucker, Peter, (çev.) Gündüz Bulut, “Yeni Örgütün Ortaya Ç×N×ü×”, Harward Business Review, Bilgi Yönetimi Özel Say×V×, MESS Yay×nlar× : ústanbul,1999

Drucker, Peter, “Knowledge Work”, Executive Excellence, vol. 19, issue 10,2002

Foos, Ted, Gary Schum, Sandra Rothenberg, “Tacit Knowledge Transfer and the Knowledge Disconnect”, Journal of Knowledge Management, vol. 10, number 1, 2006

Gordon, Edward, “The New Knowledge Worker”, Adult Learning, vol. 8, issue 4, 1997

Hope, Jeremy, Tony Hope, Competing in the Third Wave, Harvard Business School Press : Boston, USA, 1997

Malhotra, Yogesh, “Knowledge Management for E-Business Performance Advencing Information Strategy to Internet Time”, Information Strategy : The Executives’s Journal, summer 2000

Mellander, Klas, “Engaging the Human Spirit : a Knowledge Evolution Demands the Right Condition for Learning”, Journal of Intellectual Capital, vol. 2, number 2, 2001

Narasimha, Subba, “Salience of Knowledge in a Strategic Theory of the Firm”, Journal of Intellectual Capital, vol. 2, number 3, 2001

Parlak, Zeki, Engin Y×ld×U×m, “Bell, Touraine ve Castells’in Düüünceleri Iü×ù×nda Sanayi Ötesi Toplumlardan Bilgi Toplumuna”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitab×, 17-18 May×s 2003, Derbent-úzmit

Saravanamuthu, Kala, “Gold-Collarism in the Academy : The Dilemma in Transforming Bean-Counters into Knowledge Consultants”, Critical Perspectives on Accounting, vol. 15, 2004

Siegel, David, ûirketinizi Geleceùe Taü×\×n, (çev.) Kutluk Özgüven, Bilge d×naroùlu, v.d., Literatür Yay×nlar× : ústanbul, 1999 Skyrme, David, Knowledge Networking, Butterworth-Heinemann : Oxford, 1999

Smith, Alan, William Rupp, “Knowledge Workers : Exploring the Link Among Performance Rating, Pay and Motivational Aspects”, Journal of Knowledge Management, vol. 7, number 1, 2003

Stewart, Thomas, The Wealth of Knowledge : Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Doubleday, Random House Inc., U.S.A, 2001

Stewart, Thomas, Entelektüel Sermaye, (çev.) Nurettin Elhüseyni, MESS Yay×nlar× : ústanbul, 1997

Tiwana, Amrit, Bilginin Yönetimi, (çev.) Elif Özsayar, D×übank Yay×nlar×, ústanbul, 2003

Xing, Weixi, “Knowledge Capitalism Put únto Practice as an Operational Mechanism”, Journal of Knowledge Management, vol. 10, number 1, 2006

Zaim, Halil, “Yeni Geliümeler Iü×ù×nda Bilgi úüi ve Bilgi úüçisi”, Sosyal Siyaset Konferanslar×, cilt 49, 2006

OECD, “21st Century Technologies”, (çevrimiçi) : http://www.oecd.org, 1998 (çevrimiçi) : http://www.unilever.com.tr