Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Politika Çalışmaları

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Engellilere yönelik hizmet veren mesleklerde tükenmişlik ve iş doyumu

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Bu çalışmanın amacı Isparta ilinde engellilere yönelik hizmet veren kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışan meslek gruplarında tükenmişlik ve iş doyumu düzeyinin belirlenmesidir. Çalışma Planı: Kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini 2009 yılında Isparta ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve kamu eğitim kurumlarında görev yapan değişik meslek gruplarına mensup bireyler oluşturmaktadır. Araştırma grubunun verileri sosyo-demografik özellikler anketi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Hackman İş Doyumu Ölçeği kullanılarak toplandı. Araştırmanın verileri SPSS 9.0 istatistik programı ile değerlendirildi. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, bağımsız iki grup ortalamaları t testi, varyans analizi, Pearson ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı ve regresyon analizi yapıldı. Bulgular: İleri analizlerde, iş arkadaşlarından görülen desteğin, üstlerinden takdir görme durumunun, gelirinden memnun olma durumunun ve mesleğinin toplumda değerli görülmesi durumunun iş doyumunu artırıcı yönde ilişkili olduğu belirlendi. İleri yaş, mesleğini kendine uygun bulma, mesleğini tekrar seçme isteği ve mesleğinde ilerleme olasılığının duygusal tükenmeyi azalttığı yönünde bir ilişki belirlendi. Sonuç: Engelli bireylerle çalışan meslek gruplarının çalışma hayatında daha uzun ve daha verimli çalışmalarını sağlamak için tükenmişliği azaltıcı, iş doyumunu artırıcı tedbirler alınmalıdır.

Özet İngilizce :

Objective: The aim of this study is to define burnout and job satisfaction levels of special education teachers who work in public and private educational institutions in province of Isparta. Study Design: Individuals, working in private and public educational institutions in province of Isparta in 2009, constitute the scope of this cross-sectional study. Research group's data has been collected by using the questionnaire of socio-demographic characteristics and Maslach Burnout Inventory and Hackman's Job Satisfaction Scale. Research data was evaluated with the statistical program named SPSS 9.0. Descriptive statistics, chi-square test, two independent groups, test, variance analysis, Pearson and Spearman correlation tests were used in analysis process of the data and linear regression analysis were implemented. Results: In the further analysis; support from colleagues, being appreciated by the directors, satisfaction with income and occupational status in the society were found out as job-satisfaction-increasing elements. Factors such as old age, regarding his occupation appropriate for himself, desire to prefer the same occupation if he had another option and the possibility of occupational progress and promotion were found out as emotional burnout reducing factors. Conclusion: Some precautions should be taken to provide a longer and more efficient working life for professionals working with people with disabilities, thus preventing burnout and increasing job satisfaction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :