Temel Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin Sosyoloji Öğretim Programlarında Yer Alış Durumu

Bu çalışmada toplumsal bir kurum olarak ailenin ortaöğretim sosyoloji öğretim programlarında yer alışı incelenmiştir. Aile bütün toplumlarda, toplumun en temel yapı taşı ve küçük bir örneği niteliğindedir. Türk toplumu için ise diğer kurumları etkileyen ve şekillendiren eksen kurum özelliği taşımaktadır. Ülkemizde bir kurum olarak ailenin öğretimi farklı öğretim düzeylerinde ve öğretim programlarında değişik şekillerde yer almaktadır. Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, vb. derslerde aile kurumu sınırlı yönleri ile işlenmektedir. Toplumsal bir kurum olarak aile bütün yönleri ile sosyoloji öğretim programlarında ele alınmaktadır. Başlangıçtan bugüne uygulanan programlarda aile, genel olarak aile ilgili temel kavramlar çerçevesinde ele alınmıştır. Özellikle 1924, 1934 ve 1938 programlarında Cumhuriyetin temel niteliklerine dönük içerik ve kadınlara tanınan haklar dikkat çekmektedir. Programlarda Türk aile yapısının genel nitelikleri ve tarihsel süreç içerisinde Türk ailesinin geçirdiği değişimle ilgili muhtevanın yetersiz olduğu görülmektedir.

The Position of Family in Sosiology Curriculums as a Basic Social Institution

In this study, the way how family as a basic social institution takes place at the teaching curriculums sociology at secondary education was examined. Family is the most basic milestone and a small example of society in all societies. As for Turkish society, it has the feature of axis institution affecting and forming other institutions. The importance of family as an institution in Turkey takes place in various types at different levels of teaching and teaching curriculums. The institution of family has been studied in limited ways at the courses of social studies, knowledge of religious culture and morality, history and some other courses. Family as a social institution is examined at sociology teaching curriculums with all its aspects. Family has generally been regarded within the basic concepts related to family in the curriculums applied from the very beginning up to the current time. In particular, the content aiming at basic characteristics of the Republic and the rights granted to women in the programs of 1924, 1934 and 1938 are striking. It is clear in the curriculums that general characteristics of Turkish family and the content concerning the change Turkish family experienced throughout historical process is not sufficient.

Kaynakça

Arslanoğlu,İbrahim, “Ortaöğretimde Sosyoloji Öğretimi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı: 2 Ankara, 2001.

Aydın, Mustafa, Kurumlar Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.

Beydoğan Hacı Ömer, Lise Sosyoloji Müfredat Prog- ramının Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yük- sek Lisans Tezi, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara,1988.

Büyükkaragöz, Savaş; Çivi, Cuma, Genel Öğretim Me- totları, Atlas Kitapevi, Konya, 1994.

Doğan, İsmail, Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar, Pe- gem Akademi Yay., Ankara, 2008.

Mehmet İzzet, Lise III. Sınıf İçtimaiyat, Devlet Matbaa- sı, İstanbul, 1931.