İSTANBUL'DA YER ALAN HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİNİN PROFİLİ

Öz Bu araştırmanın amacı, İstanbul'da faaliyette bulunan halkla ilişkiler şirketlerinin genel özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırma Kasım 2001-Ekim 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Halkla İlişkiler Derneği'nden alınan listede yer alan toplam 153 şirketin tümüyle ilişki kurulmuş ve bunların yalnızca 97'sinin halkla ilişkiler hizmeti verdiği tespit edilmiştir. Bunların 60'ı araştırmaya katılmayı kabul etmiş ve soru formlarını cevaplamıştır. Araştırmada elde edilen bulgulardan bazıları şöyledir: Şirketlerin % 82.l'i Avrupa yakasında bulunmaktadır. Şirketlerde ortalama 12 kişi çalışmaktadır. Çalışanların % 62.8'i kadın ve % 37.2'si erkektir. Çalışanlar ağırlıklı olarak 25-34 yaş arasındadır. Şirketlerin verdiği hizmetler arasında tanıtım ve medya ilişkileri birinci sırada yer almaktadır (%98.3). Şirketlerin beşte üçü bilişim sektörüne hizmet vermektedir.