ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KAYGI DÜZEYLERİ

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının bilgisayara karşı kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket, öğretmen adaylarının kişisel bilgileri ile bilgisayar kaygı düzeyi ölçeğini içermektedir. Araştırmada sonucunda; öğretmen adaylarının bilgisayara karşı düşük düzeyde kaygıya sahip oldukları; kaygı düzeylerinin yaşadıkları yere, mezun oldukları lise türüne, ailelerinin aylık gelir miktarına, daha önceden bilgisayar dersi almasına, bilgisayar kullanma sürelerine ve kaldıkları yerde bilgisayar bulunmasına göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

THE ANXIETY LEVELS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS COMPUTER

The aim of this study is to determine the levels of computer worries of teacher candidates. In the research, the survey method was used. Survey having been used as the data collection tool of research consists of personal information of teacher candidates together with the worrying levels towards computer scale. In the end of research; teacher candidates’ the worrying levels towards computer were low and teacher candidates differed with respect to the place they live in, the high school they graduated from, the income levels of their families, the computer and availability of computers in places they are accommodated.