Finansal Kiralama Şirketlerinde Riskten Korunma Muhasebesi

Dünya ekonomisinde çok fazla, ülkemizde de gün geçtikçe artan finansal kiralama faaliyetleri piyasayı tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Finansal kiralama faaliyetlerini yürüten finansal kiralama şirketleri ekonomide finansal olarak yatırım ve üretim faaliyetlerini arttırmak isteyen şirketlere alternatifler sunmaktadırlar. Finansal kiralama şirketlerinin kuruluşu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun iznine bağlı olup, Türk Ticaret Kanunu’nunda yer alan anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Finansal kiralama şirketleri, işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartların’dan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan Tekdüzen Hesap Planı’ndan yararlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Muhasebe Standartlarına tabi olmasına rağmen muhasebe kayıtlarında ayrı bir hesap planının kullanıldığı finansal kiralama şirketlerinin riskten korunma muhasebesi uygulamalarına yer verilerek literatüre katkı sağlamaktır. Örnek uygulamalarda, riskten korunma aracından ve riskten korunma konusu kalemden kaynaklanan kâr veya zararların finansal riskten korunma muhasebesi uygulaması sayesinde aynı dönemde muhasebeleştirildiği gözlemlenmektedir.

Hedge Accounting in Financial Leasing Companies

Financial leasing operations mostly seen in global economy and increasing day by day in our country have assumed a complementary role for the market. Financial leasing companies that carry out financial leasing operations provide alternatives to the companies that demand to increase their financial investment and production activities. The establishment of financial leasing companies is subject to the permit of the Banking Regulation and Supervision Agency and the provisions of the Turkish Commerce Code concerning joint-stock corporations. Financial leasing companies make use of Turkish Accounting Standards and Turkish Financial Reporting Standards and Uniform Accounting Plan regulated by the Banking Regulation and Supervision Agency for accounting transactions and preparation of financial statements. The objective of this study is to provide contribution to the literature by describing hedge accounting for the financial leasing companies where a separate accounts chart is used in their accounting plan although they are subject to Turkish Accounting Standards. It is observed from the samples that profit or loss resulting from hedge accounting item and hedge accounting instrument may be recognized in the same period.