DENETMEN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN LİSELERİN ÇOKLU VERİ KAYNAKLARINA DAYALI EDİM DEĞERLENDİRME MODELİNE İLİŞKİN

Öz Bu araştırmanın amacı, çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirmede uygulamalarında, okul edimini belirleyen edim boyutlarının eğitimkurumlarının değerlendirilmesinde ne düzeyde etkili olduğunu denetmen,yönetici ve öğretmenlerin bakış açıları ile ortaya koymaktır. Araştırma verileri,22 pilot okulda çalışan 22 yönetici 293 öğretmen ve çoklu veri kaynaklarınadayalı edim değerlendirme pilot çalışmalarına katılan 9 Milli Eğitim Bakanlığıdenetmeni olmak üzere 324 katılımcıdan toplanmıştır. Araştırmada ulaşılansonuçlara göre, denetmen, yönetici ve öğretmenlerin okulun çoklu veri kaynaklarına dayalı edim değerlendirme modeline ilişkin algı ve beklentileri anlamlıbir farklılık göstermemektedir. Araştırmanın en önemli sonucu öğretmenlerinokul ediminin çoklu veri kaynaklarına dayalı olarak belirlenmesine ilişkin algıve beklentilerinin okul türüne göre anlamlı bir farklılık göstermesidir