Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeyleri ile ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeyleriyle öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek ve öğretmenlerin öğrencileri motive etme düzeylerinin cinsiyet, kıdem ve mezun olunan bölüm değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırma, tarama (survey) modelinde yapılandırılmıştır. Çalışmada öğretmenlere ilişkin verilerin toplanmasında Sünbül, Kesici ve Bozgeyikli (2003) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Öğrencileri Motive Etme Ölçeği”, öğrencilere ilişkin verilerin toplanmasında ise Kuşdemir Kayıran (2007) tarafından geliştirilen “Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Alt problemlere ilişkin bulgular, bağımsız t testi (independent sample t test), tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis-H testi ve basit kısmi korelasyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin öğrencileri motive etme düzeyleri ile öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğretmenleri motive etme düzeylerinin cinsiyet ve kıdeme göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, ancak mezun olunan bölüme göre anlamlı farklılık göstermediği, araştırmada elde edilen diğer bulgulardır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Correlation between the Way Turkish Language Teachers Motivate their Students and Primary School Sixth Grade Students’ Attitudes toward the Course. The purpose of the present study is to identify the correlation between the way Turkish language teachers motivate their students and these students’ attitudes toward the course, and to determine whether the way teachers motivate their students depends on their gender, length of service and department background. The study was based on the survey model. The data on the teachers were collected through “The Teachers Motivating Students Scale”, which had been developed by Sunbul, Kesici and Bozgeyikli (2003), whereas the data on the students were collected via “The Attitude toward Turkish Language Course Scale”, designed by Kusdemir Kayıran (2007). The findings on the sub-problems were analyzed through the t test (independent sample t test), one-way analysis of variance (ANOVA), Kruskal Wallis-H test and simple partial correlation technique. The findings suggested intermediate level, positive and a significant correlation between level of the teachers’ motivating students and the students’ attitudes toward the course. Furthermore, the way the teachers motivated their students differed depending on their gender and length of service whereas their department background was not a significant factor.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :