Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenmetemelli tübitak 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulu programı kapsamında Mersin ilinde yürütülmüş “Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” projesine katılan ortaokul öğrencilerinin farklı bilimsel etkinlikleri yaparak–yaşayarak ve aktif öğrenmeleri sonrasında bilime yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Veriler, projeye katılmış Mersin İli’ne bağlı farklı okullarda 6-7-8. sınıflarda öğrenim gören 160 kız öğrenciden, kişisel bilgi formu ve anket yolu ile toplanmıştır. Nitel veriler içerik analizi yönteminden yararlanılarak analiz edilmiş, nicel verilerde ise frekans ve yüzdeler verilmiştir. Araştırmanın sonucunda, özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak ve aktif öğrenme odaklı hazırlanan bilimsel etkinliklere katılan öğrenciler bilimi, severek ve eğlenerek öğrenilen bir bilgi kaynağı, buluşlar, teknoloji ve hayatı kolaylaştıran süreçler olarak tanımlamışlardır. Sonuç olarak, bu tür projelerin özellikle küçük yaşlardaki bireylerin bilime ve bilimsel bilgiye yönelik bakış açısına olumlu bir katkı sağladığı, yaparak- yaşayarak ve aktif öğrenmenin bu süreci desteklediği, öğrencilerin kamp süresince yaptıkları bilimsel etkinliklerin gelecekte bilim adına yapmak istediklerini ifade etmede yol gösterebileceği ve bilimsel bilgiyi eğlenerek kazandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to obtain the opinions of the secondary school students towards science concept who attended the “Learning By Doing Summer Science School” project under TÜBİTAK 4004 Nature and Science School programme in Mersin. Data were collected from 160 girl students in schools at 6-7-8. grades by a personal information form and a questionnaire. Qualitative data were analyzed through content analysis and quantitative data were given by frequencies and percentages. As a result of this study, the students mentioned science as a knowledge source in which they tried to acquire by joy and pleasure, inventions, technology and the processes facilitating the life. Finally, it can be taught that these kind of projects may enhance a positive contribution to the opinions of the students towards science and scientific knowledge, active and learning by doing processes promote this situation, the scientific activities may help students to decide what they would like to do in the name of science in future and they acquired scientific knowledge by joy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :