Farklı Siyasal Partiler Benzer Kent Siyasetleri: Malatya Örneğinde 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Üzerinden Bir İnceleme

Öz 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin Malatya şehri özelinde bir analizini sunmayı hedefleyen bu makalede, Türkiye’de AKP liderliğindeki neoliberal ve neomuhafazakâr iktidar bloğunun hegemonik yapısının öteki ulusal ve yerel aktörlerin seçim stratejileri ve kent siyasetleri üzerinde belirleyici olduğu saptamasından yola çıkılmıştır. Buradan hareketle, makalenin temel hipotezi, parti içi merkeziyetçi yapıların güçlü olduğu koşullarla birlikte merkezi ölçekte güçlü bir iktidar bloğunun varlığının, yerel seçimlerde siyasal partilerin seçim stratejilerinde ve kent siyasetlerinde farklılıklardan çok benzerliklere neden olduğudur. Bu benzerliklerin altında yatan dinamikler, Gramsci’nin “tarihsel blok” kavramsallaştırması üzerinden okunmaya çalışılmıştır. Söz konusu benzerlikleri, siyasal partilerin Malatya’daki yerel aktörlerle eklemlenme tarzlarında, aday belirleme süreçlerinde, Malatya Büyükşehir Belediyesine gösterdikleri adayların ortak yönlerinde ve söylemlerinde görmek mümkündür. Çalışmada incelemesi yapılan partiler, Malatya kentinde gerek eski seçimlerde gerekse 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde güçlü olan AKP, CHP, SP ve MHP'dir. Söz konusu partilerin il teşkilatlarının üst düzey yöneticileri ve kentin toplumsal ve siyasal yaşamına tanıklık etmiş on üç kişiyle yapılan derinlemesine görüşme yoluyla veri toplanmış, elde edilen veriler tematik olarak analiz edilmiştir. 

Kaynakça

Akalın, Muzaffer (1961), Bir Olayın Hikayesi (İstanbul: Arkın Yayınevi).

Akbulut, Ö. Örsan (2001), “Ulusal Siyaset-Yerel Siyaset İlişkisi Bağlamında 1963 Yerel Seçimleri”,Çağdaş Yerel Yönetimler, 10 (4): 36-60.

Akça, İsmet (2011), “1980’lerden Bugüne Türkiye’de Siyaset ve Hegemonya: Bir ÇerçeveDenemesi”, İktisat Dergisi, (515-516): 25-36.

Ataç, Ela (2013), “Büyük Dönüşüm’ Öncesi Türkiye Kentlerini Okumak, Anlamak: Sosyo-EkonomikStatüye Bağlı Mekânsal Ayrışma Üzerinden Bir Değerlendirme”, Toplum ve Bilim, (126):35-63.

Bakırezer, Güven ve Yücel Demirer (2010),”Ak Parti’nin Sosyal Siyaseti”, Uzgel, İlhan ve BülentDuru (Der.), AKP Kitabı Bir Dönüşümün Bilançosu (Ankara: Phoenix Yayınevi): 153-178.

Bayırbağ, Mustafa (2010), “Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey”, UrbanStudies, 47 (2): 366- 385.

Blyth, Mark (2001), “The Transformation of The Swedish Model: Economic Ideas, DistributionalConflict, and Institutional Change”, World Politics, 54 (1): 1-26.

“CHP Adayı İnci; Malatya Olay’a Konuştu”, http://www.malatyaolay.com/haber-4829-chp_adayi_hakan_inci_malatyaolaya_konustu.html (12,2.2014).

“CHP Farklı Projeler ile Geliyoruz”, http://www.anadoluhaberajans.com/haber/siyaset_1/chp-farkliprojeler-ile-geliyoruz/3140.html (27.2.2014).

“CHP'li İnci: Kuzey Çevreyolu Hikaye Oldu”, http://www.malatyaolay.com/haber-4805-chpli_inci_kuzey_cevreyolu_hikaye_oldu.html (9.2.2014).

Çadırcı, Musa (2007), Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi (Ankara: İmge Kitabevi) (Çev.Tülay Ercoşkun).

“Çakır: Malatya, Büyük Bir Değişim ve Dönüşüm Yaşıyor”,http://www.Hekimhangercekhaber.Com/Cakir-Malatya-Buyuk-Bir-Degisim-Ve-DonusumYasiyor/86/ (16.12.2013).

“Çakır'ı Övmeye Doyamadı!”, http://www.malatyahaber.com/haber/cakiri-ovmeye-doyamadi#f58925(23.10.2013).

Dinç, Ahmet (2003), Hamido İlk Faili Meçhul (İstanbul: Zaman Kitap).

Doğan, Niyazi (2011), “AKP'nin Temayülüne Dair”, http://www.malatyahaber.com/makale/akpnintemayulune-dair (15.7.2014).

Fidan, Askeri (2009), “2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin Sosyal Yardımlara İlişkinYaklaşımları: Söylemler ve Eylemler”, Toplum ve Demokrasi, 3 (5): 39-56.

Forestiere, Carolyn ve Christopher S. Allen (2011), “The Formation of Cognitive Locks in SingleParty Dominant Regimes”, International Political Science Review, 32 (4): 380-395.

Gramsci, Antonio (2007), Hapishane Defterleri (İstanbul: Belge Yayınları) (Çev. Adnan Cemgil).

“Gürkan: Battalgazi, Türkiye’de Örnek İlçe Oldu”, http://www.malatyadetay.com/gurkan-battalgaziturkiyede-ornek-ilce-oldu.html (20.3.2014).

“İnci: Proje Birimi Oluşturacağız”, http://www.maldiahaber.com/haberinci__proje_birimi_olusturacagiz-4287.html (18.2.2014).

“Kazancıoğlu; Malatyalı Artık Gerçekleri Görüyor”, http://www.malatyaolay.com/haber-4766-kazancioglu_malatyali_artik_gercekleri_goruyor.html (7.2.2014).

52097 15230

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler