MUHASEBE TEORİSİ VE YENİ KAVRAMSAL ÇERÇEVEYE GÖRE VARLIK, BORÇ VE ÖZKAYNAK KAVRAMLARININ TANIMI VE SUNUMU: ÜLKELERARASI KARŞILAŞTIRMA

Öz Muhasebe teorisinin temel çerçevesini oluşturan önemli konulardan biri finansal tablo unsurlarıdır. Varlık, borç, özkaynak, gelir ve gider olarak bilinen finansal tablo unsurları, finansal tablolarda, işlemlerin ve diğer olayların finansal etkilerinin ekonomik karakterleri dikkate alınarak sınıflandırılmakta ve raporlanmaktadır. Bu unsurların tanımı, tahakkuku ve ölçümüne ilişkin yaklaşım farklılıkları, finansal tablolarda raporlanan tutarların değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, muhasebenin teorik çerçevesi kapsamında, varlık, borç ve özkaynak kavramlarının tanımları tartışılmıştır. Ayrıca, 2018 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan yeni Kavramsal Çerçevede söz konusu kavramların tanımında yapılan değişiklikler de ele alınmış ve bu değişikliklerin gerekçeleri açıklanmıştır. Diğer taraftan, varlık, borç ve özkaynak kalemlerinin finansal durum tablosundaki sunumuna yönelik olarak Türkiye ve diğer ülkelerdeki uygulamalar karşılaştırmalı bir şekilde ele alınarak incelenmiştir.

Kaynakça

AAA Committee on Accounting Concepts and Standards. (1957). Accounting and Reporting Standards for Corporate Financial Statements and Preceding Statements and Supplements, Colombus, Ohio: AAA.

Accounting Principles Board (1970). Statement No.4, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises. New York: AICPA.

AKDOĞAN N. ve AYDIN, H. (1987). Muhasebe Teorileri, Gazi Üniversitesi No:98. American Institute of Certified Public Accountants. 1953. Accounting Terminology Bulletin No.1 New York: AICPA

BELKAOUI A. (1981). Accounting Theory, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., HBJ.

CANNING, J.B. (1929). The Economics of Accountancy, New York: Ronald Press Co.s.22

CHAMBERS, R.J. (1965). An Introduction to Price Variation and Inflation Accounting Research, Accounting Theory: A Contemporary Review, Sydney.

Conceptual Framework for Financial Reporting. (2018). IFRS Conceptual Framework.

Conceptual Framework for Financial Reporting. (2018). IFRS Conceptual Framework Basis for Conclusions.

EVANS, T.G. (2003). Accounting Theory Contemporary Accounting Issues, Thomson South-Western.

Financial Accounting Standards Board. (1985). Statement of Financial Accounting Concepts No.6, “Elements of Financial Statements”, Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board.

Financial Accounting Standards Board. (1980). Statement of Financial Accounting Concepts No.3, “Elements of Financial Statements”, Norwalk, CT: Financial Accounting Standards Board.

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. (2010). Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu.

HENDRIKSEN, E.S. (1970). Accounting Theory, Harward D. Irwin Inc., Illinois.

IJIRI, Y. (1967). The Foundations of Accounting Measurement, Englewood Cliffs: PrenticeHall Inc.

KOHLER, E.L. (1963). Why not Retain Historical Cost?, The Journal of Accountancy.

LINN, J.J. (1966). A General Asset Theory, https://archive.org/stream/generalassettheo00linn/generalassettheo00linn_djvu.txt

MAUTZ, R.K. (1970). Basic Concepts of Accounting.

PATTON, W.A. ve LITTLETON, A.C. (1940). An Introduction to Corporate Accounting Standards, American Accounting Association Monograph, No.3.

SAMUELSON, R. (1996). The Concept of Assets in Accounting Theory, Accounting Horizons. s. 147-157.

SANDERS, T.H., HATFIELD, H.R. ve MOORE, U. (1938). A Statement of Accounting Principles, New York: American Institute of Accountants, s. 70.

SPROUSE, R. ve MOONITZ, M. (1962). A Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises, New York: AICPA.

SCHUETZE, W. (1993). What is an Asset?, Accounting Horizons. s.66-70

VATTER, W.J. (1947). The Fund Theory of Accounting and Its Implications for Financial Reports, University of Chicago Press. s. 17.