Kullanımı Yaygın Olan Teminat Türleri Çerçevesinde Bankalarda Nakdi Krediler İç in Ayrılacak Özel Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi

Öz Bankalar fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren finansal aracılardır. Kredi olarakadlandırılan fon talebi ekonomideki tüketim ve yatırım eğilimini şekillendirmektedir. Ülke ekonomilerininen büyük aktörleri arasında yer alan bankaların yaşadıkları olumsuzluklar reel ekonomiye de yansımaktave genel ekonomik durumun bozulmasına yol açmaktadır. Bu sebeple finansal sektörün içinde bulunduğugerçek durumun anlaşılabilmesi için, bankaların kullandırdıkları kredilere ilişkin taşıdıkları riskleridoğru olarak raporlamaları gerekmektedir. Risklerin gerçeği yansıtacak bir şekilde raporlanabilmesikredi karşılıklarının doğru olarak hesaplanmasıyla mümkün olacaktır. Bu çalışmada gerçek müşteri çeki,ipotek, taşıt rehni ve teminat mektubu gibi sektörde sık rastlanan teminat türleri temelinde bankalarcakullandırılan nakdi krediler için ayrılacak özel karşılıkların nasıl hesaplanacağı, muhasebeleştirileceği vedenetleneceği açıklanmıştır.

Kaynakça

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (2005, 1 Kasım), Resmi Gazete Sayısı: 25983.

ACAR, Özgür ,“Bankalarca Ayrılan Karşılıklar: Teorik Yaklaşımlar ve Uluslararası Uygulamalar” Bankacılar Dergisi, Sayı 34, 2000, s. 32-48

AKGÜÇ, Öztin, ‘’Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi’’,10.Baskı, İstanbul, Avcıol Basım Yayın, 2014

SHAH, Ali, Serpil, “Türk Bankacılık Sektöründe Banka Kredilerinin Kullandırılmasında Teminat BelirlemeYöntemleri”, İstanbul, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 2010, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

BAKKAL, Süreyya ve Aysan, Emel (2011), “Türk Bankacılık Sisteminde, Ekonomik Krizin Tüketici Kredilerine Etkisi”, 1. Baskı, İstanbul, Hiperlink Yayınları, 2011

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, (01.11.2006 tarih, 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamaesi Hakkında Tebliğ”, (26.01.2007 tarih, 26415 sayılı T.C. Resmi Gazete)

BAYKAN, Renan, “Tüketici Hukuku: Mevzuata İlişkin Yorum-Eleştiri-Öneri”, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları Yayın No: 2005-41, 2005

DİNÇ, Yusuf, Akay, Hüseyin ve Karacan, Sami, “Banka ve Sigorta Muhasebesi”, Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2745, 2013

ERİŞ, Hayati, “Bankacılık Hizmet Ürünleri”, Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2953, 2013

GÜCENME GENÇOĞLU, Ümit, Özerhan, Yıldız ve Karabınar, Selahattin, “Türkiye Finansal Raporlama Standartları”, Sakarya, Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2013

GÜNEY, Alptekin, “Banka İşlemleri, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., Genişletilmiş 4. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 2010

GÜRSES, Davut, “Kredi Teminatı Olarak Üst Hakkı İpoteği”, Bankacılar Dergisi, Sayı 76, 2011, s. 3-17

HENDRIKSEN, Eldon S. ve Van Breda, Michael F., “ Accounting Theory”, Fifth Edition, Boston, Irwin Inc., 1992

İBİCİOĞLU, Mustafa ve Karan, Mehmet Baha, “Türkiye’de Faiz Oranlarının Tüketici Kredileri Üzerindeki Etkisi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 2009, s. 11-30.

İNAĞ, Nihal, “Tüketici Kredileri”, Ankara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Planlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliği No: 9011, 1990

ÖZDEMİR, İpek, “Merkez Bankacılığında Teminat Sistemleri”, Ankara, 2010, (TCMB Uzmanlık YeterlilikTezi)

ÖZDEN, Kürşat Özgür, “Ticari Bankalarda Kredilendirme Süreci ve Kredi Riski Yönetimi”, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

PELLUMBI, Sokol, “Banka Kredi Hukukunda Teminatlar”, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),

SAYIM, Ferhat ve Ardıç, Muhammed, “Banka Bilançolarındaki Kredi Karşılık Kalemlerinin Dışa Yansıma Biçimleri”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 26(3-4), 2012, s. 297-312.

SİPAHİ, Barış, “Bankacılık İşlemleri ve Muhasebesi”, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2011

ŞAKAR, Birgül, “Banka Kredileri ve Yönetimi”, 2. Basım, İstanbul, Beta Basım Yayın A.Ş., 2006

ŞAKAR, Hakan, “Bankalarda Kredilendirme Teknikleri”, İstanbul, Strata Yayıncılık, 2001

ŞİMŞEK, Yücel (2013), “Türk Bankacılık Sisteminde Bireysel Kredilerdeki Teminat Türlerinin Kredi Dönüşlerine Etkileri”, İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

TAKAN, Mehmet ve Boyacıoğlu, Melek Acar (2011), “ Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem”, 4. Basım, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2011

TUĞCU, Can Tansel, Erdem, Ekrem, Çelik, Faik, Torun, Talip, Togay, Selahattin, Kayhan, Selim, Altıntaş, Halil, Ergeç, Etem Hakan ve Toprak, Metin (2013), “Bankalarda Kredi Yönetimi”, Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2531, 2013.

YUCA, Hayrullah (2012), “Bankacılık Sektöründe Takipteki Krediler -Teminat İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, (Basılmamış Doktora Tezi)

ZARAKOLU, A. (2003), “Bankacılar İçin Para ve Kredi Bilgisi”, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2003