Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi

Son yıllarda küreselleşme rüzgârlarının etkisiyle yabancı kişi ve sermaye için ulusal sınırların önemsizleştiği görülmektedir. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, hâkim anlayış, yabancı uyruklu kişi ve sermayenin girişine ve dolayısıyla taşınmaz edinmesine bu dönemde olumlu bakılmaktadır. Türkiye’de de 1980 sonrası dönemde benimsenen liberal ekonomik politikalar ve küresel ekonomik sisteme eklemlenme çabaları kapsamında yabancıların taşınmaz edinimini kolaylaştıran ve teşvik eden düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmada yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimi konusunda yaşadığı süreç, Cumhuriyet döneminden itibaren incelenmiştir. Ayrıca Kırgızistan ve Türk Cumhuriyetleri ile seçilmiş bazı ülkelerdeki yasal mevzuata değinilmiştir. Son olarak yabancıların taşınmaz ediniminin turizm sektörü üzerindeki etkisi ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle teorik düzeyde ele alınmıştır

PROPERTY ACQUISITION OF FOREIGNERS IN TURKEY AND ITS EFFECTS ON TOURISM SECTOR

In recent years it is been observed that national borders have become trivial for foreign individuals and capital with the effects of globalization winds. Even though the ideas may change regarding the country; foreign individual and capital inflows, therefore, the property acquisition of foreigners are positively assessed. Regulations to ease and promote property acquisition of foreigners in Turkey have imposed after 1980 period due to liberal economic policies and integration attempts to the global economic system. This paper considers the property possession process of foreigners in Turkey since the formation of the republic. Therefore, legal regulations in Kyrgyzstan and in other Turkic Republics and in some other selected countries are mentioned. Finally, effects of property acquisition of foreigners on tourism sector are analyzed theoretically on social, economic and cultural level

Kaynakça

AKTOB (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) (2014). Turizm Sektörünün Yapısı, Büyüklüğü ve Ekonomiye Katkısı Araştırması. Antalya: Retma Matbaa.

Anayasa Mahkemesi Kararı, 14.03.2005 2003/70 Esas ve 2005/14 sayılı Karar.

Avcı, M., Avcı, U., Şahin, F. (2008). Sosyal ve Ekonomik Yönüyle Fethiye’ye Uluslararası Yabancı Göçü. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.

Avcıkurt, C. (2007).Turizm Sosyolojisi: Turist–Yerel Halk Etkileşimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Balkır, C.,Kırkulak, B. (2014). Antalya’da Yaşayan Yerleşik Yabancı Emekli Göçmenlerin Yerel Ekonomiye https://www.researchgate.net/publication/275654386_Antalya'da_Yasayan_Yerlesik_Yabanci_ Emekli_Gocmenlerin_Yerel_Ekonomiye_Etkisi E.T: 13.02.2017 Projesi.

Baltacı, F. (2011). İkinci Konut Turizmi Kapsamında Alanya’da Konut Edinen Yabancıların Kentin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısına Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

CEPS (Central forEuropeanPolicyStudies) Report (2006). Review of theTransitionalRestrictionsMaintainedby New MemberStates on theAcqusition of Agricultural Real Estate. http://ec.europa.eu/internal_market/capital/docs/study_en.pdf E.T: 14.08.2017.

Çavuş, Ş., Çolakoğlu, O. E. (2008). Kuşadası ve Didim’de Yaşayan Halkın Yabancıların Gayrimenkul Edinmelerine Yönelik Tutumu ve Yabancı Gayrimenkul Sahipliğinin Turizme Etkilerini Algılaması ve Değerlendirmesi. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi.

Day, F. A.,Barlett, J. M. (2000). EconomicImpact of Retirement Migration on the Texas Hill Country. Journal of AppliedGerontology, 19(1), 78-94.

Efendi, M.,İçöz, O., ve Yazıcı, A., (2009). Yabancılara Emlak Satışının Turizm İşletmelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği. 10.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, 21-24 Ekim, Mersin, ss.1255-1263.

Ekici, R., Kılıç, A., Yirik, Ş. (2015). Turizm Bölgesinde (Antalya) Yaşayan Yerleşik Yabancıların Karşılaştıkları Sosyo-Kültürel Problemlere İlişkin Algıları. https://www.researchgate.net/profile/Sevket_Yirik/publication/291342818_TURIZM_BOLGESIN DE_ANTALYA_YASAYAN_YERLESIK_YABANCILARIN_KARSILASTIKLARI_SOSYOKULTUREL_PROBLEMLERE_ILISKIN_ALGILARI/links/56a0e18808ae2c638ebe0959.pdf E.T: 13.02.2017

Emekli, G. (2014). İkinci Konut Kavramı Açısından Turizm Coğrafyasının Önemi ve Türkiye’de İkinci Konutların Gelişimi. Ege Coğrafya Dergisi, 23(1), 25-42.

Fagan, M.,Longino, C. F. (1993). Migrating Retirees, a Source for Economic Development. Economic Development Quarterly, 7(1), 98-106.

Genç, Ö. (2015). Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı Kapsamında Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinimi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 14(1), 65-86.

Genç, Ş. (2014). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Yabancı gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinimi. Sayıştay Dergisi, 95, 77-90.

Göz, D., Bal, H. (2010). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 450-467.

Hoggart, K.,Buller, H. (1994). PropertyAgents as GateKeepers in British House Purchases in Rural France, Geoforum, 25(2), 173-187.

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD E.T: 19.01.2017

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Yat%C4%B 1r%C4%B1m/Uluslararas%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar/03.Uluslararas%C4%B1 %20Do%C4%9Frudan%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20%C4%B0statistikleri/Uluslararas%C 4%B1%20Do%C4%9Frudan%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20%C4%B0statistikleri.xlsx?lve E.T:31.01.2017

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2644.pdf E.T: 25.01.2016

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112. htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170112.htm E.T: 06.02.2017

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2121 E.T: 01.02.2017 http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2286 E.T: 01.02.2017 https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/hizmetlerimiz/istatistikler/ulusal-adres-veri-tabani- istatistikleri/Niteliklerine%20G%C3%B6re%20Bina%20T%C3%BCr%C3%BC%20%C4%B0s tatisti%C4%9Fi.pdf E.T: 03.02.2017

Huete, R.,Mantecon, A., Mazon, T. (2008). AnalysingtheSocialPerception of ResidentialTourism Development. Advances in TourismReserach içinde (ed. C. Costa ve P. Bravo). Ss.153-161.

Kadı, F. (2014). Türkiye’de Yabancılara Gayrimenkul Satışı: Sektörel ve Bölgesel Bir İnceleme. Akademik Araştırmalar Dergisi, 62, 41-60.

Kousis, M. (2000). TourismandThe Environment a SocialMovementsPerspective. Annuals of TourismReserach, 27(2), 468-489.

Kozak, M., Kozak, T. (2011). İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 226-242.

Kozak, N., Kozak, M. A., Kozak, M. (2008). Genel Turizm (İlkeler – Kavramlar).Ankara: Detay Yayıncılık.

Lea, J. (1988). Tourismand Development in the Third World. London: Routledge

Levi, S. (2006). Yabancıların Taşınmaz Edinmeleri. İstanbul: Legal Yayınevi.

MacCannel, D. (1995). TheTouristPapers. London: Routledge

Mason, P. (1992). The “Environmentally-FriendlyTraveler”. TheTravelerHandbook içinde (ed. M. Shales), ss.6-32.

McKercher, B., Cross, H. (2002). CulturalTourism, ThePartnershipbetweenTourismandCulturalHeritage Management. New York: TheHowartPress.

Mutlu, L. (2005). Yabancı Kişilerin Taşınmaz Edinimi Yönünden Avrupa Birliği ve Türkiye. Türk Barolar Birliği Dergisi, 59, 264-309.

Orman, P. (2012). Seçilmiş Ülkelerde Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Taşınmaz Edinimi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara

Öztürk, Y.,Akdu U.,Akdu S. A. (2007). Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk SatınAlmalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri:Fethiye Örneği.Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 11-29.

Özuğurlu, S. B., Yılmaz, M. K. (2010). Yabancılara Toprak Satışı: Tarihsel Eğilimler. Memleket Siyaset Yönetim, 5(12), 102-119.

Rızaoğlu, B. (1993). Turizm ve Toplumsallaşma. Aydın: Güven Ofset.

Sastry, M. L. (1992).EstimatingtheEconomicImpacts of Elderly Migration, an Input-Output Analysis.,GrowthandChange, 23(1), 54-79.

Südaş, İ. (2015). Uluslararası Emekli Göçünün Türkiye’nin Kıyı Kentleri Üzerindeki Etkileri. http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp5 _14.pdf E.T.: 13.02.2017

Südaş, İ., Mutluer, M. (2008). Ekonomik Etkileri Açısından Türkiye’nin Turizm Merkezlerine Yönelik Avrupalı Göçleri. Ege Coğrafya Dergisi, 17(1-2), 51-59.

Tanrıvermiş, H., Apaydın, A. (2013). Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Ediniminin Etkilerinin Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-KAMAG110G020 Kodlu Proje

Tanrıvermiş, H., Mengi, A. (2013). Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkelerde Yabancıların Taşınmaz Ediniminin Analizi. TÜBİTAK-KAMAG110G020 Kodlu Proje

Toprak, Z. (2009). Yabancı Emekli Yerleşiklerin Yerelde Kamusal Hayata Katılım İstekliliği ve Yerel Halkla İlişkileri (Antalya İçin Bir Yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(2), 99-137.

Uzun, B.,Yomralıoğlu, T. (2007). Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi: Arazi Yönetimi Bağlamında Bir İnceleme. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 11. TürkiyeHarita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan, ODTÜ, Ankara,

Yıldız, F. (2007). Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişilere Taşınmaz Mal Satışı. 21.Yüzyıl, Nisan- Mayıs-Haziran, 123-136.

Yılmaz, A. Ç. (2013). 6302 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Edinimi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XVII (1-2). 1095-1126.

Yirik, Ş., Baltacı, F. (2016). İkinci Konut Turizmi Kapsamında Antalya’ya Yerleşen Yabancıların Demografik Özelliklerinin ve Antalya’yı Tercih Etme Nedenlerinin Belirlenmesi. Akademik Araştırmalar Dergisi, 68, 137-156.

Yirik, Ş., Uslu, A., Küçük, F. (2015). Yerleşik Yabancıların Türkiye’ye İlişkin Sosyo Kültürel Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (11), 263-282.