Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Aşçılık Ve Gastronomi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Öz Eğitim sisteminin bir gereği olarak öğrenciler her sene düzenli bir şekilde üniversite sınavına girerek gelecekleri konusunda önemli bir adım atmaktadır. Çeşitli meslek gruplarında çalışmak üzere yükseköğretim tercihlerini yaparak üniversite hayatına başlamaktadırlar. Yükseköğretim kapsamında tercih edilebilecek bölüm sayısı giderek artmaktadır. Fakat gelecek kazanım açısından tercihleri dikkatli bir şekilde yapmak gerekmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında aşçılık ve gastronomi öğrencilerinin üniversite tercihlerini yaparken dikkate aldıkları faktörler araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye ve Kıbrıs’ta aşçılık ve gastronomi bölümlerinde okuyan 1213 öğrenci oluşturmuştur. 30 farklı üniversitede araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler faktör analizi, t-testi ve anova analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda örneklem grubunda yer alan öğrencilerinin üniversite tercihinde belirledikleri faktörler;  saygınlık, iş olanakları ve etkinlikler ile çevre olduğu belirlenmiştir. Elde edilen faktör gruplarının demografik açıdan farklılıkları da incelenmiştir. Gastronomi ve aşçılık programlarının kapsamı açısından önem taşıyan bu araştırma, üniversiteler açısından gelecek planlamasına fikir vermesi, öğrencilere yol göstermesi ve farklı bölümlerde araştırmaların yapılarak karşılaştırma yapılabilmesi açısında önemli olmaktadır. 

Kaynakça

Akar, C. (2012). Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 97-120.

Chapman, D. W. (1981). A model of student college choice, The Journal of Higher Education, 52(5), 490-505.

Çatı, K., İştar, E. ve Özcan, H. (2016). Üniversite Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Genelinde Bir Alan Araştırması, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(2), 163-177.

Dunnett, A., Moorhouse, J., Walsh, C., and Barry C. (2012). Choosing a university: A conjoint analysis of the impact of higher fees on students applying for university in 2012. Tertiary Education and Management, 18(3), 199-220.

Hertzman, J. L., and Maas, J. (2012). The value of culinary education: Evaluating educational costs, job placement outcomes, and satisfaction with value of associate degree culinary and baking arts program graduates. Journal of Culinary Science & Technology, 10(1), 53–74.

Hooley, G. J., and Lynch, J. E. (1981). Modelling the student university choice process through the use of conjoint measurement techniques, European Research, 9(4), 158-170.

Hoyt, J.E., and Brown, A.B. (2003). Identifying college choice factors to successfully market your institution. College and University, 78(4), 3-10.

Joseph S. K. M. (2013), University choice: Implications for marketing and positioning. Education, 3(1), 7-14.

Joseph, M., and Joseph, B. (2000), Indonesian students’ perceptions of choice criteria in the selection of a tertiary ınstitution: strategic ımplications. The International Journal of Educational Management, 14(1), 40-44.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5 Baskı, Ankara: Asil Basın Dağıtım.

Kallio, R. E. (1995). Factors Influencing the college choice decisions of graduate students. Research in Higher Education, 36(1), 109-124.

Kalpaklıoğlu, N. Ü. ve Türemez, Y. (2010), Üniversite Adaylarının Vakıf Üniversitesi Tercihlerinde Halkla İlişkiler Çalışmalarının Etkisi, AMBYO Dergisi, 17, 47-58.

Krampf, R. F., and Heinlein, A. C. (1981). Developing marketing strategies and tactics in higher education through target market research, Decision Sciences, 12, 175-192.

Kurnaz, A., Akyurt Kurnaz, H., ve Kılıç, B. (2014). Önlisans Düzeyinde Eğitim Alan Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(Bahar), 41-61.

Maringe, F. (2006). University and course choice: Implications for positioning, recruitment and marketing. International Journal of Educational Management, 20(6), 466 – 479.

Soutar, G. N., Turner, J. P. (2002). Students preferences for university: a conjoint analysis, International Journal of Educational Management, 16(1), 40-45.

Veloutsou, C., Lewis, J. W., and Pton, R. A. (2005). Consultation and reliability of ınformation sources pertaining to university selection: some questions answered?, International Journal of Educational Management, 19(4), 279-291.

Yamamoto, G.T. (2006). University evaluation-selection: A Turkish case. International Journal of Educational Management, 20(7), 559-569.

YÖK Atlas (2018a). Gastronomi ve mutfak sanatları programı bulunan tüm üniversiteler. 23.10.2018 tarihinde <https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=11407> adresinden erişildi.

YÖK Atlas (2018b). Aşçılık programı bulunan tüm üniversiteler. 23.10.2018 tarihinde <https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30002> adresinden erişildi.